AKTUALITY

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Studie dostupná zde.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Účelem projektu bylo provést pro potřeby Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v programovacím období 2007-2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Výstupy této evaluace slouží také pro potřeby zpracování závěrečné zprávy o realizaci Programu.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Cílem projektu, který bude realizován minimálně do dubna 2016 (a v případě prodloužení realizace celé Kampaně až do prosince 2016) je zpracovat pro objednatele, kterým je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, procesní a dopadovou evaluaci projektu Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Konkrétně čtyř aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány – Mediální a komunikační kampaně, Školení vrstevnické mediace na školách, Školení Policie ČR a tvorba metodických manuálů a Šíření dobrých praxí. Jedná se o vyhodnocení účinnosti, účelnosti a relevance procesů v projektu, vyhodnocení dopadů jednotlivých aktivit projektu na účastníky, vyhodnocení postojů účastníků k projektu a hledání příčin (ne)úspěchu.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu byla zpracována v rámci projektu realizovaného Sdružením místních samospráv České republiky s názvem „Rok v obci“ (č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00044), jenž je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci analytické části studie byl proveden a zpracován kvalitativní i kvantitativní průzkum mezi představiteli obcí (starosty a místostarosty) v oblasti výkonu jejich funkce a problémů, se kterými se setkávají. Pro kvalitativní průzkum byly použity osobní rozhovory (face-to-face). V rámci kvantitativního průzkumu bylo provedeno dotazníkového šetření, ve kterém odpovědělo 1 052 starostů nebo místostarostů obcí I. typu (tj. 18,0 % oslovených starostů nebo místostarostů). Dále byla provedena analýza právního prostředí starosty v obci popisující stávající právní prostředí, ve kterém vedení obce působí, jeho práva a povinnosti. Pozornost byla věnována konkrétně starostům a místostarostům, zastupitelstvu, radě obce a bylo podrobně rozebráno, co jejich mandát vyžaduje. Ve studii jsou popsány typy obcí z hlediska přenesené působnosti, jejich práva, povinnosti a kompetence v území včetně řešení krizových stavů.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V rámci zpracování „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ na období let 2016–2028 byl proveden průzkum veřejného mínění občanů, podnikatelů a neziskových organizací, pomocí něhož měly tyto cílové skupiny možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

lesy_prahaNová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy (KK EVVO) je dokument formulující společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově na období 2016 – 2025. Koncepce se stane nástrojem dlouhodobého systematického působení na obyvatele Prahy za účelem ochrany životního prostředí. Je důležitou součástí systému přispívajícího k udržitelnému rozvoji hl. m. Prahy.