AKTUALITY

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Cílem projektu je vypracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR) a vypracování souvisejících výstupů/dokumentů. Smyslem projektu je vytvořit dokument, který způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhne toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zástupci objednatele a zaměstnanci objednatele) co nejvíce ztotožněna a bude dokument využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života v městské části Praha 8.

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Cílem projektu bylo kvantifikovat výchozí a cílové hodnoty dvou ukazatelů výsledku prioritní osy 4 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020:

  • úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí,
  • vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Hlavním cílem projektu je pilotní zhodnocení relevance vybraných intervencí ESIF pro „well-being“ relevantních cílových skupin za využití přístupu Capability Approach a vytvoření metodologického postupu pro systematické hodnocení (evaluaci) relevance intervence ESIF a přípravu nových intervenci ESIF a obecně pro tvorbu politik. Projekt tak, jak je navržen, přinese nové postupy pro lepší identifikaci potřeb na úrovni nejrůznějších relevantních cílových skupin a zvýší schopnost intervence ESIF na tyto potřeby reagovat, což přispěje k optimalizaci regionálního rozvoje v souladu se specifickým cílem „optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí regionálního rozvoje navrhnout opaření ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů“.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

soudrznostProjekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

ipru_kvIntegrované územní investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Jedním z těchto nástrojů je Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), jehož vytvoření pro Karlovarskou aglomeraci bylo předmětem veřejné zakázky zpracovávané společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

crmskZakázka zadaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“ reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00039, realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín realizace: 2014-2015. Projekt Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji vzniká za účelem nastavení efektivní struktury řízení cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje (destinační management) včetně řízení lidských zdrojů napříč subjekty působícími v cestovním ruchu, zejména se jedná o provázanost s existujícími šesti turistickými oblastmi na území kraje.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Strategie ITI Plzeňské aglomerace

ITI2Tato studie byla vytvořena v rámci projektu „OPTP 2007-2013“, s registračním číslem projektu „CZ.1.08/3.2.00/14.00320“. Integrované územní investice (dále jen “ITI”) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen “ESIF”).