Případové studie inovativních metod a přístupů
v rozvoji územních jednotek v Evropě a ČR

 

Lubor Tvrdý, Ladislav Zajíc

 

Úvod

Cílem článku je přehledně informovat o inovacích, tzn. zavádění nových postupů a přístupů v rozvoji územních jednotek. Článek vznikl na žádost pana RNDr. Petra Rumpla, Ph.D., který je řešitelem projektu GA ČR 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek“.

V původním názvu článku bylo uvedeno, že se bude jednat o katalog, nicméně autoři považují toto označení za velmi nadnesené, a proto ho z názvu vypustili. V článku jsou uvedeny vybrané případové studie, které vycházejí ze zkušenosti autorů získaných při řešení projektů v posledních letech a nikoliv o systematicky uspořádaný soupis inovativních metod a přístupů. Především se jednalo o projekty řešené v pátém rámcovém programu EU IRON CURTAIN, (http://www.ironcurtainproject.com/) a TRANSCAT (http://transcat.vsb.cz/).

Byly vybrány následující kategorie případových studií

 1. Využívání dotazníkových šetření v rozhodování obcí a krajů
 2. Prostorová analýza konfliktů
 3. Stanovení potenciálu biomasy na regionální úrovni
 4. Decission Support System (Systém pro podporu rozhodování)
 5. Simulace socioekonomických systémů v regionech a v obcích
 6. Indikátory regionálního rozvoje a komparace regionů
 7. Propojování datových souborů a informačních zdrojů
 8. Strategie v oblasti rozvoje kulturního turismu
 9. Teleworking

Dále je nutné podotknout, že kategorie C byla napsána ve spolupráci s RNDr. Petrem Kořánem, PhD. (petr.koran@crossczech.cz) a kategorie D byla napsána ve spolupráci s Doc. Dr. Ing. Jiřím Horákem (jiri.horak@vsb.cz). Kategorie H byla zpracována s využitím materiálu Ing. Šárky Tittelbachová z Ministerstva pro místní rozvoj.


 

Kategorie

A

Název

Využívání dotazníkových šetření v rozhodování obcí a krajů

Obecný přístup

V posledních letech je stále větší důraz ve veřejné správě dáván na získávání informací prostřednictvím dotazníkových šetření. Představitelé regionů a obcí si postupem času uvědomují, že pro kvalifikované rozhodování je třeba vycházet z kvalitních podkladů.

Dotazníková šetření jsou nejvíce zaměřena na občany a zkoumají jejich postoje k problémovým oblastem, vnímaní log a symbolů, k jejich identifikaci s územím apod. V zahraničí je rovněž obvyklé, že občané se vyjadřují k hodnocení práce veřejné správy. V kontextu zpracovávání strategických plánů se rovněž provádějí dotazníková šetření u podnikatelů a občanů. Obdobná situace je i v oblasti komunitního plánování sociálních služeb, kde cílovými skupina bývají obvykle občan, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Města a regiony se často zaměřují na rozvoj turismu, proto další cílovou skupinou bývají i návštěvníci, resp. turisté regionů a obcí.

Hlavním problémem v této oblasti je absolutní neznalost zadavatele, proto dochází k výběru relativně levných šetření u neprofesionálních organizací, které ale nesplňují podmínku reprezentativnosti výběru respondentů. Rovněž nedochází k testování vzájemných vazeb. Zvýše uvedených příčin jsou závěry velice výrazně zkresleny. Někdy se za názor občanů vydávají výsledky ankety, což je zcela nepřípustné.

Případová studie A.1

Analýza turismu a eko-turismu v regionu Sor Varange

 

Popis

Hlavním cílem dotazníkového šetření u zahraničních i domácích turistů bylo zjistit ekonomické dopady na region při rozvoji jednotlivých forem turismu. Dalším cílem bylo zmapovat úrovně služeb v oblasti turismu a eko-turismu, identifikování příležitosti a bariéry rozvoje turismu v této oblasti.

Počet respondentů: 138

Výběr respondentů: náhodný výběr respondentů

Forma: rozhovor face-to-face se záznamem do papírového archu

Místo realizace

Municipalita Sor Varanger (Norsko)

Období

Červenec 2004

Uživatel

Municipal Office Kirkenes, Svanhovd Environmental Centre

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu Iron Curtain, http://www.ironcurtainproject.com/  5. RP EU – RTD

Případová studie A.2

Dotazníkové šetření pro zpracování koncepce bydlení statutárního města Havířova

 

Popis

Pro zpracování koncepce bydlení bylo nutné znát i postoj veřejnosti k bydlení, jeho spokojenost se současným stavem, postoj k privatizaci a další relevantní otázky.

Základní soubor: Občané, kteří mají trvalý pobyt ve městě Havířov a jsou starší 18 let

Výběr respondentů: náhodný výběr respondentů s kvótním koncem.

Návratnost: 68 %.

Počet respondentů: 764

Forma: rozhovor face-to-face se záznamem do papírového archu

Místo realizace

Město Havířov

Období

od 25. října do 15. listopadu 2004

Uživatel

Magistrát města Havířova

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava,

SC&C s.r.o. Praha

Případová studie A.3

Průzkum názorů občanů kraje Vysočina

 

Popis

Průzkum je ukázkou dobré práce krajského úřadu kraje Vysočina, průzkum se realizuje na základě výběrového řízení jednou za dva roky a umožňuje poměrně přesně sledovat vývojové trendy. Na výsledky průzkumu si zvyklo i zastupitelstvo, které ho v současné době vyžaduje. Průzkum rovněž umožňuje velice přesně volit komunikační strategii pro cílovou skupinu,

Průzkum pokrýval následující hlavní okruhy:

 • Zájem a informovanost o dění v kraji Vysočina
 • Zdroje informací o krajské samosprávě
 • Internetovské stránky Krajského úřadu kraje Vysočina
 • Noviny kraje Vysočina
 • Symboly kraje Vysočina
 • Znalost a hodnocení orgánů krajské samosprávy a exekutivy
 • Vztah občanů ke kraji Vysočina
 • Znalost kraje Vysočina
 • Problémy kraje Vysočina

Základní soubor: Občané, kteří mají trvalý pobyt v kraji Vysočina delší než jeden roka a mají 15 a více let

Výběr respondentů: kvótní výběr.

Počet respondentů: 657

Forma: rozhovor face-to-face se záznamem do papírového archu

Místo realizace

Kraj Vysočina

Období

15. září až 3 října 2004

Uživatel

Krajský úřad kraje Vysočina

Zpracovatel

STEM/MARK, a.s.

Případová studie A.4

Průzkum názorů občanů města Nový Jičín jako podklad k tvorbě strategického plánu

 

Popis

Dotazníkovým šetření byly zjišťovány následující okruhy otázek

 • identita s městem,
 • občanské spokojenosti,
 • životní prostředí,
 • rozvoje města,
 • samospráva a státní správa

Základní soubor: občané, kteří mají trvalý pobyt ve městě Nový Jičín   delší než jeden rok a a mají 15 a více let.

Výběr respondentů: kvótní výběr.

Počet respondentů: 478

Forma: rozhovor face-to-face se záznamem do papírového archu

Místo realizace

Město Nový Jičín

Období

Květen až Červen 2004

Uživatel

Město Nový Jičín

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Odkazy na zdroje

TVRDÝ, L. Socioekonomické analýzy měst a regionů. In Marketingové a socioekonomické analýzy měst a regionů v MSK. Ostrava 5.2.2004. Ostrava : VŠB - TU Ostrava,  Ekonomická fakulta, 2004. s. 3-10. ISBN 80-248-0583-9.

HAMANOVÁ, J. Sociologický výzkum a jeho možnosti využití pro přípravu strategických plánů rozvoje měst a marketingu měst. In Marketingové a socioekonomické analýzy měst a regionů v MSK. Ostrava 5.2.2004. Ostrava : VŠB - TU Ostrava,  Ekonomická fakulta, 2004. ISBN 80-248-0583-9.´

JANČUROVÁ, R. Tourism In The Sør Varanger Region. Diplomová práce. Ostrava: Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava, 2005.

Klíčová slova

veřejné mínění, výběrová dotazníková šetření,

 

Kategorie

B

Název

Prostorová analýza konfliktů

Obecný přístup

Konflikt můžeme definovat jako střet zájmů různých subjektů, které mají různou formu a motivaci. Těmito subjekty, resp. aktéry, mohou být jak formální nebo neformální organizace, tak i jedinci. Aktéři konfliktu používají různé strategie při svém chování, aby prosadili své zájmy a maximalizovali svůj zisk (užitek).

Matematickým modelováním konfliktů se zabývá teorie her, které jsou v normálním tvaru určené: množinou hráčů, množinou prostoru strategií a množinou výplatních funkcí. Problémem je, že v realitě poslední dvě množiny nejsou předem přesně definované.

Na druhou stranu v managementu a v psychologii existuje celá řada strategií, jak řídit a řešit konflikty. Většina těchto strategií je založena na kvalitativních popisech.

Cílem prostorové analýzy konfliktů je zkombinovat tyto přístupy a přidat prostorovou dimenzi.

Případová studie B.1

Prostorová analýza konfliktů na řece Pasvik

 

Popis

Řeka Pasvik vytéká z jezera Inari ve Finsku a pak tvoři norsko-ruskou hranici. Na této řece je postaveno sedm elektráren, dvě norské a tři ruské.

Postup při prostorové analýze konfliktů:

 1. definování aktérů a zájmových skupin
 2. vymezení vztahu
 3. popsání konfliktů projevených (manifestation) a skrytých (latentních)
 4. prostorové a časové vymezení konfliktů
  tzn. definovat oblast vlivu, k tomu je možné použit jak prostorových měření, tak i expertních odhadů prostorově lokalizovaných prostřednictvím mentálních map
 5. zmapování potencionálního pole konfliktu při omezených zdrojích z výsledků prediktivních modelů

Tímto postupem byly identifikovány následující konflikty

 1. Organické a průmyslové znečištění
 2. Výška hladiny řeky, průtok
 3. Nelegální přechod hranice, nepovolený vstup na území
 4. Eroze

Dále bylo provedeno jejich prostorové vymezení. Tato analýza byla předána místním úřadům, které mohou na základě vyhlášek částečně přizpůsobit využívání území nebo formou vhodné komunikační strategie s aktéry tyto konflikty zeslabit.

Místo realizace

Municipalita Sor Varanger (Norsko)

Období

březen – listopad 2004

Uživatel

Municipal Office Sor Varanger, Svanhovd Environmental Centre

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, VŠB – TU Ostrava

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu Iron Curtain, http://www.ironcurtainproject.com/) 5. RP EU – RTD

Odkazy na zdroje

TVRDÝ, L.; ZAJÍC, L. Prostorová analýza konfliktů na řece Pasvik. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mikulov 24.-25.6..2004. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 1-10.

 

ZAJÍC, L. Prostorová analýza socioekonomických konfliktů, Diplomová práce. Ostrava: Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta,VŠB – TU Ostrava, 2005.

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu Iron Curtain, http://www.ironcurtainproject.com/  5. RP EU – RTD

Klíčová slova

konflikty, mentální mapy, GIS, expertní odhady

 

Kategorie

C

Název

Stanovení potenciálu biomasy na regionální úrovni

Obecný přístup

Biomasa představuje nejperspektivnější obnovitelný zdroj energie v podmínkách ČR. Celý produkční cyklus výroby energie z biomasy od jejího pěstování až po její přeměnu na teplo a elektrickou energii má význam nejen energetický, ale také v péči o krajinu, zemědělství a posílení regionální konkurenceschopnosti. Při rozhodování o investicích do využívání biomasy na regionální úrovni je podstatné znát potenciál biomasy z různých zdrojů v zájmovém území a stanovit další prostorové parametry dostupnosti biomasy pro výpočet návratnosti investice. Ideálním přístupem je v tomto případě kombinace GIS metod, DSS a numerického modelování.

Případová studie C.1

Stanovení potenciálu biomasy v okrese Chomutov

 

Popis

Pomocí agro-indikátoru KMK (koeficient marginality katastru) byly katastry okresu rozčleněny do kategorií dle úrodnosti půdy. Pro každou kategorii byly ze statistik zjištěny rozlohy orné půdy, pastvin, luk a lesů. Byl spočten objem celkově dostupné biomasy vyjádřený v GJ/rok. Opravnými parametry zahrnujícími např. dostupnost terénu, současnou praxi ve využití biomasy, omezení ve chráněných územích a dalšími, byl získán reálný potenciál biomasy v GJ/rok pro každý katastr okresu. Výsledky byly zaneseny do GISu pro další fázi hodnocení.

Místo realizace

Praha, Chomutov

Období

2002-2004

Uživatel

CZ BIOM

Zpracovatel

RNDr.Petr Kořán, PhD.; Vodní zdroje GLS Praha a.s.,

Poznámky

V rámci projektu 5.RP EU ENERGY FOREST NNE5-2002-00049

Případová studie C.2

Využití CRES DSS pro optimální návrh zařízení na výrobu energie z biomasy

 

Popis

K podkladům zaneseným do GIS systému v rámci studie C1 byly připojeny datové vrstvy:

- sídla

- komunikace (silnice a železnice)

- rozvodná síť vysokého a velmi vysokého napětí

Pomocí decision support systému řeckého partnera projektu CRES byly navrženy kandidátské lokality pro umístění zařízení na zpracování biomasy z hlediska silniční dostupnosti, vzdálenosti od sídel, nákladů na připojení do elektrické sítě a samozřejmě množství dostupné biomasy dopravitelné s co nejnižšími náklady do zařízení. Byl navržen instalovaný výkon a optimální technologie pro zařízení.

Tyto kandidátské lokality byly dále pomocí DSS testovány z hlediska nákladů a byla identifikována ekonomicky nejvýhodnější varianta.

Místo realizace

Praha, Pikermi (Řecko), Chomutov

Období

2002-2004

Uživatel

CZ BIOM

Zpracovatel

Vodní zdroje GLS Praha a.s., CRES

Odkazy na zdroje

Zuzana Boukalová, Jakub Heller, Petr Kořán, Charalambos Malamatenios, Vlasta Petříková (2005). Application of GIS analysis and CRES DSS for optimal design of combustion facility for biomass, Proc. EnviroInfo 2005, p.547, Brno.

Poznámky

V rámci projektu 5.RP EU ENERGY FOREST NNE5-2002-00049

Klíčová slova

Biomasa, obnovitelné zdroje energie, DSS, regionální analýza, GIS

 

Kategorie

D

Název

Decission Support System (Systém pro podporu rozhodování)

Obecný přístup

DSS systémy mohou pracovníkům veřejné správy usnadnit rozhodování prostřednictvím využití komplexní informační podpory a specializovaných nástrojů pro výběr variant řešení, jejich hodnocení včetně podpory skupinového rozhodování.

V současnosti vodoprávních orgánů ve veřejné správě nemají k dispozici přístup k numerickým modelům srážkoodtokovým nebo proudění podzemní vody, přestože by takové modely mohly využít při svém rozhodování např. při ověřování dopadů přijímaného rozhodování. DSS poskytuje komplexní informační podporu.

Případová studie D.1

DSS pro povodí řeky Bělé

 

Popis

Systém TDSS implementovaný pro povodí řeky Bělé vznikl integrací mapového serveru, speciálního aplikačního serveru (multijazyčná podpora, plná customizace), multidimensionálního datového skladu, GIS nástrojů, DSS nástrojů, hydrologických a hydrogeologických modelovacích nástrojů. V systému je k dispozici řada datových sad včetně topografického podkladu, geologického podkladu, i specializovaných dat především z oblasti hydrologie. Prostřednictvím webových služeb se napojuje na vzdálené servery (NASA, UHUL apod.), které poskytují další tématická data. K dispozici je přístup k datům srážkoměrných a hydrologických stanic v území, ale také možnost predikce vývoje srážek a průtoku na vybraných profilech řeky Bělá. Má být k dispozici také model proudění podzemní vody v části území. Napojeny jsou i takové nástroje pro DSS jako mDSS z projektu MULINO nebo polské systémy Bargain či Prodec.

TDSS může být využit při operativním i strategickém řízení v oblasti vodního hospodářství. V současnosti se s ním uživatelé seznamují.

Místo realizace

Ostrava, Jeseník

Období

2003-2006

Uživatel

Město Jeseník a další obce v území, VaK Jesenicka, Krajský úřad Olomouc, veřejná správa v Polsku.

Zpracovatel

VŠB – TU Ostrava, GEO Group a.s.

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu TRANSCAT, 5. RP EU – RTD, EVK1-CT-2002-00124.

Odkazy na zdroje

HORÁK J., UNUCKA J., STROMSKÝ J., ORLÍK A. Příspěvek projektu TRANSCAT pro integrovaný management povodí v pohraničních oblastech. In Sborník konference Hydrologické dni 2005. Bratislava, Slovensko, 21-23.9.2005. strana 685-696, 12 stran.

HORÁK J.,  STROMSKÝ J., MARŠÍK V., ORLÍK A., HANZLOVÁ M. Distribuovaný systém pro řízení vodního hospodářství. In Sborník konference „GIS ve veřejné správě Brno 2005“, 8-9.6.2005. Brno, 2005. 11 stran..

HORÁK J., MARŠÍK V., STROMSKÝ J., HANZLOVÁ M. Prototyp TRANSCAT systému pro podporu rozhodování  v oblasti vodního hospodářství. In Sbor. ref. konference GIS Seč 2004 9.-11.6.2004, Seč, 2004,  12 s. ISBN: 80-86143-28-7 , ISSN: 1213-4163

HORÁK J., OWSINSKI J.W. Transcat Project and Prototype of DSS. In Proceedings of 10th EC-GIS workshop. http://wwwlmu.jrc.it/Workshops/10ec-gis/papers/25june_horak.pdf. Varšava, Polsko, 23.-25.6.2004. 11 stran.

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu TRANSCAT, http://transcat.vsb.cz/ 5. RP EU – RTD

Klíčová slova

DSS, GIS, vodní hospodářství, hydrologické modelování, hydrogeologické modelování, přeshraniční spolupráce, webové služby, distribuovaný systém

 

Kategorie

E

Název

Simulace socioekonomických systémů v regionech a v obcích

Obecný přístup

Při vytváření rozvojových strategií a scénářů je problém ve stanovení jejich dopadů na město resp. region. Jednou z možností je využití socioekonomických modelů území založených na spojitých nebo diskrétních simulacích.

Obecný postup při modelování je následující:

 1. Navržení struktury modelu
 2. Analýza vstupních dat a identifikace vztahů
 3. Vlastní simulace dopadů scénářů
 4. Jejich evaluace místními experty
 5. Kalibrování modelů se zapracováním připomínek a tvorba závěrů

Už při sestavování modelů hrají klíčovou úlohu data. V obecné rovině se preferují spíše jednodušší modely, které mohou být propojeny, než komplexní modely socio-ekonomických regionálních systémů, které se často vyznačují vysokou nestabilitou i při malé změně vstupních parametrů.

Případová studie E.1

Spojitá simulace vývoje populace v oblasti Sor Varanger

 

Popis

Jeden z klíčových problémů v oblasti Sor Varanger je nízká hustota zalidnění, proto byl vytvořen model vývoje obyvatelstva. Ve zkoumané oblasti sice existuje vysoká natalita, ale migrační ztráty jsou natolik veliké, že v poslední době dochází k poklesu populace.  Negativní vliv emigrace je zesílen tím, že z regionu nejčastěji odcházejí mladí lidé ve věku 20 až 29 let. Jednou z hlavních příčin této emigrace lze spatřovat v nedostatku pracovních příležitostí. V modelu byly zapracovány vlivy socioekonomických ukazatelů na vývoj migrace.

Místo realizace

Municipalita Sor Varanger (Norsko)

Období

2003- 2004

Uživatel

Municipal Office Sor Varanger, Svanhovd Environmental Centre

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Poznámky

Zpracováno v rámci projektu Iron Curtain, http://www.ironcurtainproject.com

Případová studie E.2

Diskrétní simulace obyvatelstva ve městě Havířov

 

Popis

Při zpracovávání koncepce bydlení statutárního města Havířova bylo nutné provést velice podrobný odhad budoucí populace na základě vývojových scénářů. Účelem bylo odhadnutí budoucího vývoje demografické struktury a poptávky po bytech v určité oblasti. Problémem byl nedostatek informačních zdrojů za dané území a zkreslení některý klíčových dat. Naproti tomu byly k dispozici velmi kvalitní a vyčerpávající údaje ze SLDB 2001.

Na základě těchto požadavků byl sestaven diskrétní simulační model pro vývoj populace. Významnou součástí modelu bylo nastavení počátečního stavu, tzn. dnešní situace, se kterou se dále v modelu experimentovalo. Klíčové veličiny pro odvození vývoje byly především úhrnná plodnost, sňatečnost a věk žen při narození dítěte.

Prostřednictvím modelu byla provedena predikce pro rok 2015 u následujících ukazatelů:

 • Počtu obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích
 • Počtu domácností
 • Počtu žádostí o byt

 

Místo realizace

Město Havířov

Období

2004 – 2005

Uživatel

Magistrát města Havířova e

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Katedra matematických metod v ekonomii, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Odkazy na zdroje

TVRDÝ, L.; LEV, G. Regional development in the arctic regions. In VII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Mikulov 24.-25.6.2004. Brno : Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 217-238.

TVRDÝ, L.; LEV, G.; ASPHOLM, P.; SOLDAL, O.; MISUND, A. Modelling of regional development in arctic regions. In Proceedings of the Final Iron Curtain International Symposium. Vídeň 3.-5.11.2004. Leoben : University of Leoben, 2004. s. 17-26.

BULAVA, P. Predikce demografického vývoje. Ostrava: Ostravská univerzita. 2005

Klíčová slova

diskrétní a spojitá simulace, socioekonomické modely, proudové diagramy

 

Kategorie

F

Název

Indikátory regionálního rozvoje a komparace regionů

Obecný přístup

Při rozvoji teritoriální spolupráce, která patří mezi priority EU, se často naráží na problém komparace území z dat národních statistik. Jestliže porovnáváme státy, je srovnatelnost dat z větší části vyřešena, ale u nižších prostorových jednotek je tento problém skoro nepřekonatelný. Z výše uvedeného důvodů se vyvíjejí nové metody pro regionální komparaci, které jsou založené např. na regionalizaci kvantitativních dat, případně na kvantifikace kvalitativních odhadů.

Případová studie F.1

REDIF

 

Popis

V projektu IRON CURTAIN vznikl problém v porovnání 6 přeshraničních pilotních oblastí, které se nacházely v rámci celé Evropy z hlediska teritoriální konkurenceschopnosti území. Teritoriální konkurenceschopnosti byla definována následujícími komponenty: fyzické zdroje a jejich management; ochrana přírody; lidské zdroje; kultura a identita regionu; znalosti a dovednosti; vláda, lokální instituce, administrativa; institucionální kapacita; činnost a obchodování firem; obchod a vnější vztahy; ekonomická struktura; image a vnímaní regionu; sociální péče. Tyto komponenty vycházely z konceptu LEADER.

Hlavním důvodem pro nemožnost použití standardních postupů konstrukce kvantitativních indexů byl nedostatek porovnatelných dat, proto bylo nutné vyvinout novou metodologii, která kombinovala kvantitativní přístup s kvalitativním. Inspirace vycházela ze Sattyho párového porovnání a z Osgoodova semitického diferenciálu. Tato metodologie byla nazvána REDIF a lze ji kromě porovnání území použít i při hodnocení rozvojových scénářů regionů.

Místo realizace

Údolí řeky Pasvik (NO/RUS) Biosférická rezervace Rhön (GE/GE)
Bavarian Forest/ Šumava (GE/CZ), Waldviertel/Třeboňská Pánev (AU/CZ), Kekfrankos Area (AU/HU), Nestos/Mesta River (GR/BU)

Období

2003 – 2004

Uživatel

Municipalita Sor Varanger, Svanhovd Environmental Centre, Národní park Šumava, Regionální rozvojová agentura Šumava, Biosférická rezervace Rhön a další

Zpracovatel

Ing. Lubor Tvrdý, Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava lubor.tvrdy@vsb.cz

MSc. George Lev, COWI ASA, Norway glev@gjlc.org

RNDr. Petr Kořán, Ph.D. GEO Group a. s. petr.koran@crossczech.cz

Poznámka:

Zpracováno v rámci projektu Iron Curtain, http://www.ironcurtainproject.com

Případová studie F.2

Tvorba metadabáze a komparace regionů v rámci regionu CENTROPE

 

Popis

CENTROPE je středoevropský region, který se rozkládá na česko-slovensko-maďarsko-rakouském čtyřmezí. Aktéři působící na tomto území chtějí vzájemnou spoluprácí zvýšit jeho konkurenceschopnost k ostatním evropským regionům.

Pro porovnání území byla vytvořena metadatabáze indikátorů a u vybraných indikátorů byla provedena komparace území včetně návrhu jejich grafické prezentace.

Místo realizace

AUSTRIA (Federal Province of Burgenland; Federal Province of Lower Austria ) SLOVAKIA (Region of Bratislava; Region of Trnava) CZECH REPUBLIC (Region of South Moravia) HUNGARY (County of Györ-Moson-Sopron; County of Vas)

Období

2004

Uživatel

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Kraj Györ-Moson-Sopron, Kraj Vas, Města Brno, Vídeň, Györ a Sopron, a další viz http://centrope.info/baernew/topics/About_Partners

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, VŠB – TU Ostrava

Poznámka:

http://centrope.info/baernew

Odkazy na zdroje

TVRDÝ, L. - HANČLOVÁ, J. Classification of the Regions. In: Studies and Analyses of the Macro- and Microeconomis System Structure and Behavior Using the Economic – Mathematical Methods. Ostrava: VŠB - TU  Ostrava, Faculty of Economics 2004. pp. 163-214. ISBN 80-248-0666-5.

KONCZYNA, D. The Role of Indicators in Regional Development and Cross-border Cooperation, Diplomová práce. Ostrava: Ekonomická fakulta,VŠB – TU Ostrava, 2005.

European LEADER Observatory (1999). Territorial competitiveness. Creating a territorial development strategy in light of the LEADER experience. Part 1. [online] Brusel: European LEADER Observatory. [cit. 2004-02-14]. Dostupné z WWW: http://europa.eu.int/comm/archives/leader2/rural-en/biblio/compet/competitivite.pdf.

Klíčová slova

Regionální konkurenceschopnost, indikátory, metadatabáze, teritoriální spolupráce, komparace regionů.

 

 

Kategorie

G

Název

Propojování datových souborů a informačních zdrojů

Obecný přístup

Pro dnešní dobu je typické obrovské množství informací, které pocházejí z různých informačních zdrojů a nejsou vždy jednoduše přístupné. Pokud se však věnuje dostatek času, je možné je získat a dokonce k tomu většinou není zapotřebí ani velkých finančních částek. Dalším důležitým krokem je jejich vhodné propojení v databázi. Pro jejich analýzu je možné používat standardní statistické techniky, případně i moderní metody datamingu. Závěry těchto analýz přinášejí i odhalení překvapivých vazeb, které nelze na začátku analýzy předpokládat.

Případová studie G1

Koncepce bydlení statutárního města Havířov

 

Popis

Při zpracování koncepce bydlení města Havířov bylo využito následujících informačních zdrojů:

 • demografických a migračních statistik z ČSÚ
 • data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001 týkající se urbanistických obvodů a s konkrétním výpisem informací za jednotlivé domy (byty)
 • digitální katastrální mapa (*.dgn) – hranice městských částí a obvodů, městské části Šumbark a Bludovice města
 • data města ve výměnném formátu ISKN pro další části
 • údaje z katastrálního úřadu o prodeji bytů, domů a jejich cenách
 • data z reprezentativního dotazníkového šetření občanů města Havířov
 • data z dotazníkového šetření mezi žadateli o byt
 • expertních odhadů realitních agentů
 • data z městské realitní kanceláře MRA s r.o

Spojením existující databáze, dat ze SLDB 2001 a dat z městské realitní kanceláře vznikla databáze, která umožňuje lokalizovat každý byt v Havířově, zjistit jeho vybavenost, plochu, druh stavby, atd. a na základě těchto parametrů spočítat cenu bytu dle daných kriterií.

Další postup:

 • vizualizace dat v mapě
 • tvorba mapových výstupů
 • svázání databáze s mapou
 • socioekonomické analýzy
 • diskrétní simulační model

Místo realizace

Město Havířov

Období

od 25. října do 15. listopadu 2004

Uživatel

Magistrát města Havířova

Zpracovatel

Katedra regionální ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB – TU Ostrava,

Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – TU Ostrava

Odkazy na zdroje

Ivan, I. Informační systém domů a bytů Havířov. In: Sborník studentské konference GISáček 2005 [on-line] http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2005/Sbornik/ivan/ivan.html

Gottvald, J., Slavata, D., Tvrdý, L., Tydlačka, R. Koncepce bydlení statutárního města Havířova. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2005.

Klíčová slova

GIS, databáze

 

 

Kategorie

H

Název

Strategie v oblasti rozvoje kulturního turismu

Obecný přístup

Lucembursko v rámci svého předsednictví Rady Evropské unie v roce 2005 chce předložit návrhy pro dlouhodobý rozvoj kulturního turismu. Formulace cílů, úkolů a doporučení vychází z výsledků probíhajících či ukončených projektů v oblasti kulturního turismu. Jednotícím prvkem je: podpora cestovního ruchu v regionech, spolupráce a partnerství evropských regionů, udržitelný rozvoj turismu, zachování identity a kulturních tradic, zvýšení zaměstnanosti a posílení regionální ekonomiky.

Případová studie H1

PICTURE

 

Popis

Hlavním cílem projektu PICTURE je vytvořit systém strategického řízení sídel v oblasti trvale udržitelného kulturně a památkově zaměřeného cestovního ruchu v malých a středních evropských sídlech, který se zaměří na posuzování, srovnávání a zavádění strategických plánů rozvoje cestovního ruchu na místní úrovni a umožní maximálně zhodnotit zisky z turismu a využít je k péči, ochraně a zhodnocení kulturního dědictví, k zachování místního charakteru a bohatosti stavebních památek, udržení a zlepšení kvality obytného prostředí a životní úrovně obyvatel sídel.

Dílčí kroky projektu:

 • posouzení dynamické vlivy cestovního ruchu se zaměřením na kulturní, sociální a ekonomickou prosperitu evropských měst
 • vyhledání a srovnání inovativních přístupů ke správě a koordinaci udržitelného rozvoje cestovního ruchu v historických městech
 • vytvoření nástroje k usnadnění posuzování vlivů cestovního ruchu na kulturní klima, na stavební památky a na kvalitu života obyvatel sídel pro představitele místní městské správy
 • shromáždění, publikování a zprostředkování dosavadních poznatků a inspirativních dobrých příkladů udržitelných strategií kulturně zaměřeného cestovního ruchu; zhodnocení jeho vlivu a přínosu ke konzervaci a ochraně kulturního dědictví, k zachování místního charakteru a bohatosti stavebních památek, k udržení a zlepšení kvality obytného prostředí a životní úrovně obyvatel sídel
 • posouzení dynamických vlivů cestovního ruchu se zaměřením na kulturní, sociální a ekonomickou prosperitu evropských měst
 • základní matice vlivů – kladných a záporných

Výstupem projektu by měla být studie vlivů na:

 • stav památek a stavebního fondu měst, jejich skladbu a diverzitu vybavenosti, urbanistické proměny
 • kvalitu životního prostředí sídel
 • sociální a kulturní klima v sídlech
 • ekonomiku

Místo realizace

Telč

Období

2004-2007

Uživatel

Město Telč

Zpracovatel

Akademie věd ČR, ÚTAM-ARCCHIP - Evropské Centrum Excelence pro výzkum kulturního dědictví.

Odkazy na zdroje

Drdácký, M., - Drdácký, T. Comments on Selected Research Problems of Tourism Impacts on Cultural Heritage. [on-line]

http://www.culture-routes.lu/picture/index.php

Tittelbachová, Š. Picture - rozvoj cestovního ruchu v historických sídlech a jeho důsledky. VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Lednice 23.-24.6.2005. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005.

Poznámky

Projekt PICTURE - Pro-active management of the Impact of Cultural Tourism upon Urban Resources and Economies (Rozvoj cestovního ruchu v historických sídlech a jeho důsledky) je zpracováván v rámci 6.RP Evropské Komise

Klíčová slova

cestovní ruch, udržitelný rozvoj, kulturní dědictví

 

Kategorie

I

Název

Teleworking

Obecný přístup

Rozvoj informační a komunikační techniky přináší nové způsoby a možnosti práce. Prostřednictvím těchto technologií se realizuje teleworking.Výraz teleworking (dále jen TW) je do češtiny překládán jako práce na dálku, distanční práce a práce z domova. TW představuje takový způsob, kdy pracovní místo je jiné než běžné pracovní místo u zaměstnavatele. Teleworker je zaměstnanec, který vykonává svoji práci nebo její část prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Tyto technologie slouží také k zadávání úkolů a odevzdávání výsledků práce. TW je nejvíce rozšířen v zemích severní Evropy. Ve Švédsku a Norsku tímto způsobem pracují zaměstnanci přibližně 40 % podniků s více než 10 zaměstnanci. Z nové přidružených států EU mají nejvyšší podíl TW pobaltské země, kde Litva přesáhla hranici 10 %. Státy střední Evropy, tedy Polsko, Maďarsko a ČR jsou na stejné úrovni. Pouhých 4-5 % podniků s více než 10 zaměstnanci využívá tento režim práce.

TW je řešením i pro regiony s obtížnou dopravní dostupnosti, jedná se většinou o venkovské či pohraniční oblasti, kde došlo k rapidnímu snížení linek veřejné dopravy. Může být řešením pro částečné zaměstnání matek či osob pečujících o rodinného příslušníka, a tak nedochází k sociální exkluzi těchto osob  a po dobu, kdy nevykonávají své zaměstnání, nedochází k jejich zaostávání v oboru či neupadá jejich počítačová gramotnost. TW má tedy i socializační funkci.

TW neznamená jen práci na dálku či z domova. Jde o kvalifikovanou práci, často velmi dobře placenou, tedy je šancí i pro venkovské obce, aby udržely vysokoškolsky vzdělané občany v regionu, neboť odpadá nutnost dojíždět za kvalifikovanou prací do měst.

Případová studie I1

Možnosti telworkingu v Plzeňském kraji

 

Popis

Cílem projektu je zřízení teleworkingových a vzdělávacích center pro ohrožené skupiny na trhu práce, pořádání seminářů pro zaměstnavatele a zjištění poptávky s možností uplatnění teleworkingu.

Z průzkumů a analýz vyplynul velký zájem ze strany potencionálních zaměstnanců. Zaměstnavatelé v Plzeňském kraji rovněž projevili zájem a dokonce někteří již částečně tuto formu zaměstnávání využívají. Nicméně byly u nich identifikovány bariéry především v oblasti legislativy (např. bezpečnost práce). Dále v tomto regionu byla u některých zaměstnavatelů (především u zahraničních společností) identifikována silná nedůvěra k vlastním zaměstnancům.

Nicméně po dořešení legislativních změn bude teleworking perspektivní formou zaměstnání. Tuto formu zaměstnání budou vyhledávat především osoby, jež mají omezenou flexibilitu na trhu práce, a to jak časovou, tak i prostorovou.

Místo realizace

Plzeňský kraj

Období

2004-2005

Uživatel

Krajský úřad Plzeňského kraje, úřady práce v Plzeňském kraji

Zpracovatel

Grafia s.r.o..

Odkazy na zdroje

http://www.grafia.cz/

Poznámky

Program Iniciativy Společenství  EQUAL

 • Projekt č. 56
 • Název: Teleworking – podpora práce z domova s využitím informačních technologií
 • Žadatel: LANGMaster Group, s.r.o.
 • Partner: Grafia, s.r.o., - zpracovává analýzy a je zodpovědná za implementaci projektu v Plzeňském kraji

Klíčová slova

trh práce, teleworking, dopravní dostupnost

 

Závěr

Jak ukazují případové studie, v praxi dochází ke kombinování inovativních přístupů a zpracovatelé se snaží, aby výsledky byly co nejspolehlivější.

Jako pozitivní hodnotíme přístup EU, která v rámci výzkumných projektů vyžaduje přítomnost koncových uživatelů a přispívá tak k předávání inovativních metody a přístupů do praxe. Některé z nich přežijí a jiné zaniknou, ale to už závisí na užitečnosti, jednoduchost a osvícenosti uživatelů. Dalším faktorem pro udržení inovací může být i zvyk, např. zastupitelé kraje Vysočina netrpělivě očekávají výsledky dotazníkových průzkumů, ač z počátku o ně vůbec nestáli.

 

Autoři

Ing. Lubor Tvrdý, E-mail: lubor.tvrdy@vsb.cz

Ing. Ladislav Zajíc, E-mail: ladislav.zajic@gmail.com

 

Katedra regionální ekonomiky,

Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava,

Sokolská třída 33

701 21 Ostrava 1