Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje

jesenikStudie byla zpracována na zadání Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (oddělení územního plánování) v období let 2011 – 2012. Na základě analýzy sekundárních dat a terénního statistického šetření byla vytvořena jedinečná databáze prostorových údajů o návštěvnosti, využití k individuální rekreaci, rekreační infrastruktuře, atraktivitách a využití území. Terénní statistické šetření bylo zaměřeno na tři cílové skupiny: starostové obcí, poskytovatelé ubytování a návštěvníci. Byly použity metody dotazování CATI a PAPI ve dvou vlnách – v zimní a letní sezóně. S využitím prostorových analýz byla vymezena střediska rekreace, která byla zkoumána z hlediska rekreačního vytížení v průběhu roku včetně identifikace konfliktů rekreačního využití se zájmy ochrany přírody a krajiny a s jinými záměry v území. Následně byla navržena optimální míra zátěže území cestovním ruchem a formulována doporučení k optimalizaci využití rekreačního potenciálu Jesenicka – jak z hlediska konkrétních středisek rekreace, tak i celkového využití území (síťování aktérů cestovního ruchu) – a orientace na konkrétní cílové skupiny návštěvníků.