EVALUACE

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Leider ist der Eintrag nur auf Čeština verfügbar.

Ex-ante hodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se stali ex-ante hodnotiteli Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020. Ex-ante hodnocení programu probíhá paralelně s tvorbou operačního programu. Průběžně jsou hodnoceny návrhy obsahového zaměření operačního programu (tematické cíle, investiční priority, navržené indikátory, intervenční logika, implementační struktura) a jejich provádění je koordinováno s posuzováním vlivu programu na životního prostřední (SEA).

Hodnocení ukončených IPn

V roce 2013 byla zpracována ex-post evaluace čtyř individuálních projektů národních (IPn) financovaných Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 2007 – 2013, které byly realizovány v rámci Prioritní osy 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a cíl Konvergence a 4b cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

vzdelSpolečnost PROCES zpracovala analýzu zaměřenou na ex-post hodnocení a vyhodnocení OP VK a jeho dopadu na další profesní vzdělávání včetně návrhu priorit pro nové programové období.