EVALUACE

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Účelem projektu bylo provést pro potřeby Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v programovacím období 2007-2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Výstupy této evaluace slouží také pro potřeby zpracování závěrečné zprávy o realizaci Programu.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Cílem projektu, který bude realizován minimálně do dubna 2016 (a v případě prodloužení realizace celé Kampaně až do prosince 2016) je zpracovat pro objednatele, kterým je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, procesní a dopadovou evaluaci projektu Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Konkrétně čtyř aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány – Mediální a komunikační kampaně, Školení vrstevnické mediace na školách, Školení Policie ČR a tvorba metodických manuálů a Šíření dobrých praxí. Jedná se o vyhodnocení účinnosti, účelnosti a relevance procesů v projektu, vyhodnocení dopadů jednotlivých aktivit projektu na účastníky, vyhodnocení postojů účastníků k projektu a hledání příčin (ne)úspěchu.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Hlavním cílem projektu je pilotní zhodnocení relevance vybraných intervencí ESIF pro „well-being“ relevantních cílových skupin za využití přístupu Capability Approach a vytvoření metodologického postupu pro systematické hodnocení (evaluaci) relevance intervence ESIF a přípravu nových intervenci ESIF a obecně pro tvorbu politik. Projekt tak, jak je navržen, přinese nové postupy pro lepší identifikaci potřeb na úrovni nejrůznějších relevantních cílových skupin a zvýší schopnost intervence ESIF na tyto potřeby reagovat, což přispěje k optimalizaci regionálního rozvoje v souladu se specifickým cílem „optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí regionálního rozvoje navrhnout opaření ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů“.

Ex-ante hodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

ex-anteExperti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se stali ex-ante hodnotiteli Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020. Ex-ante hodnocení programu probíhá paralelně s tvorbou operačního programu. Průběžně jsou hodnoceny návrhy obsahového zaměření operačního programu (tematické cíle, investiční priority, navržené indikátory, intervenční logika, implementační struktura) a jejich provádění je koordinováno s posuzováním vlivu programu na životního prostřední (SEA).

Hodnocení ukončených IPn

IPNV roce 2013 byla zpracována ex-post evaluace čtyř individuálních projektů národních (IPn) financovaných Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 2007 – 2013, které byly realizovány v rámci Prioritní osy 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a cíl Konvergence a 4b cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

vzdelSpolečnost PROCES zpracovala analýzu zaměřenou na ex-post hodnocení a vyhodnocení OP VK a jeho dopadu na další profesní vzdělávání včetně návrhu priorit pro nové programové období.

Výběrové řízení – externí evaluace vytvořených vzdělávacích programů

Projekt byl zaměřen na evaluaci studijních materiálů (skript) na základě speciální metodiky evaluace vyvinuté experty společnosti PROCES. Tato metodika je založena na metodě sémantického diferenciálu.

Oponentní posudky na Studie proveditelnosti pro projekty „Elektronická karta žáka“ a „Školský rejstřík“