EVALUACE

Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

2_02_zaverecna_CZ_finalHlavním cílem evaluace je zhodnotit efektivitu a účinnost komunikačních aktivit, komunikačních nástrojů a kanálů Programu a získat tak podněty pro jeho další zlepšování a rozvoj.

Výstupem úkolu č. 1 evaluace byly odpovědi na předem stanovené evaluační otázky. Tyto odpovědi byly evaluačním týmem zpracovány na základě široké škály evaluačních aktivit, mezi které patří zejména desk research, data mining a matematicko-statistické zpracování dat, polostrukturované a skupinové rozhovory s relevantními cílovými skupinami.

Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

mpo-logoPředmětem zakázky bylo zpracovat komplexní souhrnnou evaluaci dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za celé programové období 2007–2013. Účelem bylo zjištění celkových dopadů Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013 pro potřeby komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení bylo zpracováno doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu k implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

 

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Účelem projektu bylo provést pro potřeby Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v programovacím období 2007-2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Výstupy této evaluace slouží také pro potřeby zpracování závěrečné zprávy o realizaci Programu.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Cílem projektu, který bude realizován minimálně do dubna 2016 (a v případě prodloužení realizace celé Kampaně až do prosince 2016) je zpracovat pro objednatele, kterým je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, procesní a dopadovou evaluaci projektu Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Konkrétně čtyř aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány – Mediální a komunikační kampaně, Školení vrstevnické mediace na školách, Školení Policie ČR a tvorba metodických manuálů a Šíření dobrých praxí. Jedná se o vyhodnocení účinnosti, účelnosti a relevance procesů v projektu, vyhodnocení dopadů jednotlivých aktivit projektu na účastníky, vyhodnocení postojů účastníků k projektu a hledání příčin (ne)úspěchu.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Hlavním cílem projektu je pilotní zhodnocení relevance vybraných intervencí ESIF pro „well-being“ relevantních cílových skupin za využití přístupu Capability Approach a vytvoření metodologického postupu pro systematické hodnocení (evaluaci) relevance intervence ESIF a přípravu nových intervenci ESIF a obecně pro tvorbu politik. Projekt tak, jak je navržen, přinese nové postupy pro lepší identifikaci potřeb na úrovni nejrůznějších relevantních cílových skupin a zvýší schopnost intervence ESIF na tyto potřeby reagovat, což přispěje k optimalizaci regionálního rozvoje v souladu se specifickým cílem „optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí regionálního rozvoje navrhnout opaření ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů“.

Ex-ante hodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

ex-anteExperti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se stali ex-ante hodnotiteli Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020. Ex-ante hodnocení programu probíhá paralelně s tvorbou operačního programu. Průběžně jsou hodnoceny návrhy obsahového zaměření operačního programu (tematické cíle, investiční priority, navržené indikátory, intervenční logika, implementační struktura) a jejich provádění je koordinováno s posuzováním vlivu programu na životního prostřední (SEA).

Hodnocení ukončených IPn

IPNV roce 2013 byla zpracována ex-post evaluace čtyř individuálních projektů národních (IPn) financovaných Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 2007 – 2013, které byly realizovány v rámci Prioritní osy 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a cíl Konvergence a 4b cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

vzdelSpolečnost PROCES zpracovala analýzu zaměřenou na ex-post hodnocení a vyhodnocení OP VK a jeho dopadu na další profesní vzdělávání včetně návrhu priorit pro nové programové období.