EVALUACE

Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Evaluace czpl_logopro Ministerstvo pro místní rozvoj se skládá ze 2 evaluačních úkolů:

1. Ex-post hodnocení projektů pro období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit, nakolik byly vybrané podpořené projekty úspěšné a na konkrétních případech tak identifikovat praktický přinos programu.

2. Ex-post hodnocení programu v období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit účinnost programu jako celku a zhodnotit jeho příspěvek k celounijním prioritám období 2014 – 2020.

Hodnocení bylo provedeno prostřednictvím evaluačních otázek, které byly stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto zadavatelem evaluace a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

TACR_MMR1Realizováno v rámci programu Beta2 Technologické agentury ČR. Konečným uživatelem výsledků projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Cílem výzkumného projektu (pod projektovým číslem TITBMMR103) je nastavení indikátorové soustavy pro evaluaci vize a cílů Koncepce rozvoje venkova (KRV), kvantifikace výchozích hodnot indikátorů a vyhodnocení image venkova. Projekt je první fázi evaluace KRV. Po obsahové stránce lze v projektu rozlišit dvě základní roviny: První rovinou je vyhodnocení dosahování časti vize zaměřené na  zlepšení podmínek života na venkově. Vyhodnocení stavu těchto podmínek bude probíhat na bázi indikátorové soustavy. Druhou rovinou je vyhodnocování části vize  zaměřené na zlepšení image venkova. Současný image venkova bude vyhodnocen prostřednictvím výzkumných metod vycházejících ze sociálně konstruktivistického pojetí regionů (venkov bude v tomto případě chápán jako typologický region). Pro vyhodnocení bude využit sběr vlastních primárních dat a jejich analýzu prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních sociologických technik a také obsahovou analýzu diskurzu,  jejíž cílem bude hodnotit vztah mezi užíváním jazyka (diskurzem) a sociální realitou.

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v PrazePředmětem zakázky je provedení externího hodnocení systému zajištění kvality na Akademii múzických uměni v Praze, a to v oblastech akreditačního procesu a vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti. Při realizaci hodnocení je přihlíženo ke specifikům hodnocené instituce (velikost a charakter školy; počet studentů, pedagogů a zaměstnanců, činnost jednotlivých fakult, míra centralizace a decentralizace).

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

TAČR MŠMTCílem projektu je zjistit a ověřit, jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy. Zjistit dopady institucionálních akreditací a zvýšených nároků na vnitřní řízení kvality na vysokých školách (struktura studijních programů, především u nově vzniklých programů, vnitřní procesy). A zmapovat vývoj profesně zaměřených studijních programů a parametrů, ve kterých se liší od akademických studijních programů. Výsledkem analýzy jsou zároveň doporučení pro tvorbu strategických a koncepčních materiálů MŠMT pro vysoké školství.

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

 Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVVEvaluační zakázka zpracovaná na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem zakázky bylo vyhodnocení změn vyvolaných intervencemi Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, určenými podpoře pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele. Změny byly hodnoceny z pohledu vzdělávací činnosti na těchto fakultách, ale také z pohledu změn na úrovni učitelů mateřských, základních a středních škol, ke kterým došlo v souvislosti s realizovanými aktivitami na úrovni pedagogických fakultách vysokých škol, a fakultách vzdělávajících učitele. Evaluace byla zpracována ve spolupráci s evaluační jednotkou MŠMT a vybranými zástupci příjemců hodnocených intervencí prostřednictvím rozsáhlého terénního výzkumu.

Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

2_02_zaverecna_CZ_finalHlavním cílem evaluace je zhodnotit efektivitu a účinnost komunikačních aktivit, komunikačních nástrojů a kanálů Programu a získat tak podněty pro jeho další zlepšování a rozvoj.

Výstupem úkolu č. 1 evaluace byly odpovědi na předem stanovené evaluační otázky. Tyto odpovědi byly evaluačním týmem zpracovány na základě široké škály evaluačních aktivit, mezi které patří zejména desk research, data mining a matematicko-statistické zpracování dat, polostrukturované a skupinové rozhovory s relevantními cílovými skupinami.

Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

mpo-logoPředmětem zakázky bylo zpracovat komplexní souhrnnou evaluaci dopadů Operačního programu Podnikání a inovace za celé programové období 2007–2013. Účelem bylo zjištění celkových dopadů Operačního programu Podnikání a inovace 2007–2013 pro potřeby komunikace a publicity výsledků programu. Na základě tohoto vyhodnocení bylo zpracováno doporučení pro optimalizaci nastavení jednotlivých intervencí ve vztahu k implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020.

 

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.