VYBRANÉ PROJEKTY

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

TAČR MŠMTCílem projektu je zjistit a ověřit, jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy. Zjistit dopady institucionálních akreditací a zvýšených nároků na vnitřní řízení kvality na vysokých školách (struktura studijních programů, především u nově vzniklých programů, vnitřní procesy). A zmapovat vývoj profesně zaměřených studijních programů a parametrů, ve kterých se liší od akademických studijních programů. Výsledkem analýzy jsou zároveň doporučení pro tvorbu strategických a koncepčních materiálů MŠMT pro vysoké školství.

Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

mpo-logoPředmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027“ (dále jen „OPK“).  Cílem veřejné zakázky je zjistit absorpční kapacitu v níže uvedených oblastech, resp. míru připravenosti projektů / projektových záměrů, a předběžný návrh rozdělení finančních alokací pro jednotlivé oblasti podpory (specifické cíle) v rámci OPK s odůvodněním. Výsledky analýzy budou reflektovat skutečnost, že absorpční kapacita nevyplývá pouze z věcného (obsahového) zaměření daného programu a že nejde jen o pouhé zhodnocení míry schopnosti řádně využívat prostředky programu ze strany dotčených subjektů, nýbrž také o zhodnocení míry ochoty zapojit se do čerpání prostředků daného programu ze strany dotčených subjektů za daných podmínek. V analýze se tak bude vycházet ze zkušeností z předchozích období, kdy relevance potřeb mohla být vysoká, ale projekty či celé oblasti aktivit nebyly na čerpání z různých důvodů dostatečně připraveny (důvodů může být hned několik, např. legislativní překážky, administrativní náročnost projektové žádosti, složitost projektů, nízká kapacita příjemců na přípravu, změna technologie aj.). Bude nutné rovněž vzít v úvahu připravenost subjektů na možné změny a omezení vycházející z návrhů evropské legislativy (např. veřejná podpora a nižší míra spolufinancování, omezení podpory dle regionu či velikosti podniku, resp. omezené podmínky podpory velkých podniků, nutnost rychlejší realizace projektů s ohledem na navržené pravidlo N+2 aj.) a také možnosti alternativního financování či celkovou administrativní náročnost. Analýza zhodnotí absorpční kapacitu na straně podnikatelských subjektů (vč. těch vlastněných státem) a organizací pro výzkum a šíření znalostí, a to bez omezení podle klasifikace ekonomických činností CZ NACE.

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

logo-olomouckeho-krajeCílem projektu je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajištěním procesů plánování sociálních služeb na kvalitní odborné úrovni vytváří Olomoucký kraj podmínky pro optimalizaci systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky, které jsou na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytovány. Pro efektivní plánování sociálních služeb v kraji je nutné nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje. Součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a současně i jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, metodické podpory, a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

Výstupem projektu je rovněž metodická příručka, která se skládá ze 2 částí:

Obcená část metodické příručky
Obecná část se vztahuje k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni, popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Metodika je přizpůsobená odborné úrovni a znalostem účastníků plánování sociálních služeb na ORP v Olomouckém kraji, které jsou na velice dobré úrovni. Z tohoto důvodu se metodická příručka zaměřila především na sjednocení struktury a obsahu jednotlivých plánů. V rámci popisu jednotlivých částí jsou uváděny příklady, které mohou být pro jednotlivé ORP inspirující. Vytvoření přehledné struktury metodiky umožňuje efektivní práci koordinátorů střednědobých plánů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

Specifická část metodické příručky

Specifická část příručky, je vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám/SO ORP s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita/SO ORP nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k obcím OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb, bude navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování. Minimální rozsah specifické části příručky je vymezena rozsahem minimálně 10 stran pro každou plánující lokalitu/SO ORP, a 10 stran s návrhy řešení pro obce OK nezapojené do procesu plánování sociálních služeb.

Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Strategie_rozvoje_CR_VysocinaPředmětem zakázky bylo kromě zpracování samostatné strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořit „marketingovou a komunikační strategii kraje“, která spočívala ve zhodnocení dosud realizovaných komunikačních a marketingových aktivit, komunikovaných produktů a využívaných distribučních kanálů. Detailní prozkoumání, jak efektivní byly v minulosti marketingové nástroje – tzn., jak se podepsaly na návštěvnosti, případně na povědomí o regionu. Součástí analýzy bylo vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy, na základě které došlo vytvoření samotné strategie, která obsahuje: vymezení strategických cílových skupin; návrh komunikačního mixu, vhodných komunikačních a marketingových aktivit a nástrojů a jejich přiřazení k jednotlivým cílům a cílovým skupinám, návrh způsobů koordinace a komunikace uvnitř stávající organizační struktury krajského úřadu (dotčených zaměstnanců na dotčených odborech). Součástí je rovněž akční plán, který obsahuje projektové záměry a aktivit pro úspěšnou realizaci marketingové a komunikační strategie. Byla nastavena metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů priorit a opatření Strategie (akčních plánů) včetně kvalitativních a kvantitativních indikátorů do území.

V rámci realizace předmětu zakázky byly provedeny také následující aktivity:

  • Provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby (130 respondentů).
  • Provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu (100 respondentů).

Studii naleznete zde.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.