SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

logo-slany-COLOR-zakladniKomunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 v rámci analytické části obsahuje socio-demografickou analýzu, vymezení území, pro které je střednědobý plán soc. služeb určen, demografickou analýzu a prognózu počtu osob podle stupně závislosti 1 až 4 PnP, a vývoj dalších sociálních charakteristik v území (nezaměstnanost, zadluženosti, popis sociálně-vyloučených lokalit, dávky hmotné nouze, domácností se zaměřením na jednočlenné domácnosti, neúplné rodiny s dětmi atd.)

Dále obsahuje analýzu poskytovatelů (síť soc. služeb) a uživatelů sociálních služeb vč. průzkumu poskytovatelů, průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, porovnání potřeb uživatelů a nabídky poskytovatelů sociálních služeb, průzkumu potřeby obcí v rámci SO ORP Slaný.

Ekonomická analýza hodnotí aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb a analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb.

Strategická část stanovuje vizi, hlavní cíle, které vycházejí ze zpracovaných SWOT analýz a dalších výše zmíněných analytických podkladů, specifické cíle a opatření.

Implementační část bude obsahovat monitoring, hodnocení a stanovení aktualizace KPSSS.

Implementační mechanismy budou nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu.

Plán rodinné politiky města Benešov

Rodiná politika BenešovCílem zakázky bylo vytvořit plán rodinné politiky města Benešov, který podporuje funkčnost rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodinu a umožňuje tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů. Hlavní cíl se zaměřuje zejména na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života a podpory rodiny. Primárním kritériem při koncipování politik sladění profesního a rodinného života je uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte. Plán přímo navazuje na již vzniklý Plán komunitních služeb.

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030Cílem rešerše bylo analyzovat uplatňování územní dimenze v platných sektorových strategických dokumentech jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády České republiky pro zlepšení implementace konceptu územní dimenze v České republice. Předmětem rešerše bylo celkem 59 platných strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů. Výsledkem rešerše je soubor navržených doporučení pro sjednocení využívání územní dimenze v jednotlivých strategických dokumentech za účelem zvýšení účelnosti těchto dokumentů a zlepšení přehlednosti dokumentů pro odbornou i širokou veřejnost.

Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Ubytovny_HraniceCílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry, implementace apod.). Analýza bude sloužit jako podklad pro regulaci ubytoven v Hranicích (odůvodnění), pro návrh vícestupňového systému sociálního bydlení, pro koncepci bydlení, program rozvoje města, nebo pro projekty komunitní spolupráce. Rozbor regulačních nástrojů stavebního zákona se nepožaduje, město jej zajišťuje samostatně. Jako podklad jsou k dispozici statistiky městské policie, Policie ČR, právní rozbor zajištěný oddělením územního plánování, a další.

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

logo-olomouckeho-krajeCílem projektu je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajištěním procesů plánování sociálních služeb na kvalitní odborné úrovni vytváří Olomoucký kraj podmínky pro optimalizaci systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky, které jsou na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytovány. Pro efektivní plánování sociálních služeb v kraji je nutné nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje. Součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a současně i jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, metodické podpory, a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

Výstupem projektu je rovněž metodická příručka, která se skládá ze 2 částí:

Obcená část metodické příručky
Obecná část se vztahuje k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni, popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Metodika je přizpůsobená odborné úrovni a znalostem účastníků plánování sociálních služeb na ORP v Olomouckém kraji, které jsou na velice dobré úrovni. Z tohoto důvodu se metodická příručka zaměřila především na sjednocení struktury a obsahu jednotlivých plánů. V rámci popisu jednotlivých částí jsou uváděny příklady, které mohou být pro jednotlivé ORP inspirující. Vytvoření přehledné struktury metodiky umožňuje efektivní práci koordinátorů střednědobých plánů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

Specifická část metodické příručky

Specifická část příručky, je vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám/SO ORP s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita/SO ORP nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k obcím OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb, bude navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování. Minimální rozsah specifické části příručky je vymezena rozsahem minimálně 10 stran pro každou plánující lokalitu/SO ORP, a 10 stran s návrhy řešení pro obce OK nezapojené do procesu plánování sociálních služeb.

Rozvoj dobrovolnictví v ČR

MV_MV_BARVAProjekt byl zpracován v rámci realizace projektu Ministerstvo vnitra České republiky „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“. Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe (zahraniční i tuzemské). Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Příklady dobré praxe byly zpracovány ve všech krajích ČR a ve výše uvedených státech EU. Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá.  V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců tuzemských i zahraničních dobrovolnických organizací a aktérů v oblasti dobrovolnictví.

Výstupy z projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_finalPlán zdraví města Brna 2018–2030 je důležitou součástí strategické dokumentace města. Je inspirován koncepčními dokumenty Zdravých měst, především zahrnuje dosavadní strategické dokumenty, jež byly na úrovni města Brna zpracovány pro jednotlivé tematicky sledované oblasti života obyvatel samostatně. Jsou zde začleněny oblasti podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací, bezbariérovosti, zdravého životního stylu a civilizačních chorob. Nový jednotný strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ zahrnuje oblasti, které byly doposud řešené samostatnými koncepčními dokumenty, i nové trendy v těchto oblastech. Dokument má komplexní, ale i průřezový charakter – jeho jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, jelikož se ovlivňují. Jednotlivé oblasti Plánu zdraví zahrnují tato témata:

  1. A.    Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence,
  2. B.    Politika zdravé rodiny,
  3. C.    Aktivní a zdravé stárnutí,
  4. D.    Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Kompletní dokument naleznete na stránkách města Brna.

Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Praha13_KONCEPCE_VER3Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024 vychází z koncepce státní rodinné politiky a je v souladu s předmětnými aktuálními koncepčními materiály Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Hlavního města Prahy (HMP) i již platnými koncepčními dokumenty městské části Praha 13.

Kompletní studii naleznete na stránkách městské části Praha 13.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.