REFERENCE

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035 – probíhající

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035Nová Koncepce bydlení statutárního města Přerova do roku 2035, si klade za cíl zavést komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Přerova, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Při tvorbě tohoto koncepčního dokumentu jsme uplatnili moderní metody a principy evidence-based policy, aby byl v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Dokument obsahuje důkladnou analýzu současné situace a využití relevantních informací ke stanovení optimálních opatření pro budoucí rozvoj měst a zlepšení kvality bydlení.

Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

mv_tacr

Projekt je řešen v rámci programu Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen „BETA2“) Technologické agentury ČR (TA ČR) jako výzkumná potřeba Ministerstva vnitra ČR.

Pražská metropolitní oblast (PMO) má v rámci Česka unikátní postavení nejenom díky rozloze a počtu obyvatel, ale především díky koncentraci ekonomických aktivit, roli Prahy jako centra politické správy státu, střediska výzkumu, zdroje inovací a národního dopravního a komunikačního hubu. V území dochází k různým formám integrace zpravidla na sektorovém základě. Některé prvky spolupráce (integrovaná doprava) zasahují až za hranice současné PMO a Pražsko-středočeské aglomerace a fakticky překračuje hranice Středočeského kraje. V tomto území, s ohledem na způsob vymezení, žije mezi 2 až 3 miliony obyvatel.

Cílem analýzy je získat argumenty a analytické podklady pro nastavení systému veřejné správy v pražsko-středočeském prostoru, resp. v Pražské metropolitní oblasti, a to včetně kvantifikace finančních dopadů.

Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Evaluace czpl_logopro Ministerstvo pro místní rozvoj se skládá ze 2 evaluačních úkolů:

1. Ex-post hodnocení projektů pro období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit, nakolik byly vybrané podpořené projekty úspěšné a na konkrétních případech tak identifikovat praktický přinos programu.

2. Ex-post hodnocení programu v období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit účinnost programu jako celku a zhodnotit jeho příspěvek k celounijním prioritám období 2014 – 2020.

Hodnocení bylo provedeno prostřednictvím evaluačních otázek, které byly stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto zadavatelem evaluace a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

TACR_MMR1Realizováno v rámci programu Beta2 Technologické agentury ČR. Konečným uživatelem výsledků projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Cílem výzkumného projektu (pod projektovým číslem TITBMMR103) je nastavení indikátorové soustavy pro evaluaci vize a cílů Koncepce rozvoje venkova (KRV), kvantifikace výchozích hodnot indikátorů a vyhodnocení image venkova. Projekt je první fázi evaluace KRV. Po obsahové stránce lze v projektu rozlišit dvě základní roviny: První rovinou je vyhodnocení dosahování časti vize zaměřené na  zlepšení podmínek života na venkově. Vyhodnocení stavu těchto podmínek bude probíhat na bázi indikátorové soustavy. Druhou rovinou je vyhodnocování části vize  zaměřené na zlepšení image venkova. Současný image venkova bude vyhodnocen prostřednictvím výzkumných metod vycházejících ze sociálně konstruktivistického pojetí regionů (venkov bude v tomto případě chápán jako typologický region). Pro vyhodnocení bude využit sběr vlastních primárních dat a jejich analýzu prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních sociologických technik a také obsahovou analýzu diskurzu,  jejíž cílem bude hodnotit vztah mezi užíváním jazyka (diskurzem) a sociální realitou.

Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

logo-npsCílem studie byl návrh managementových opatření vedoucí k vytvoření podmínek pro přesun těžiště turistické zátěže v regionu Šumavy do méně zatížených území s dostatečným potenciálem pro cestovní ruch, která umožňují rozvoj turistické infrastruktury.

Vlivem dlouhodobé návštěvnosti šumavského regionu došlo k vygenerování silných pólů, které tvoří intenzivně využívané turistické (a rekreační) ikony nacházející se zejména v centrální části Národního parku Šumava. V těchto částech může docházet k překročení limitů kapacit tamější infrastruktury, což může vést k negativnímu dopadu na přírodu i samotné návštěvníky. V oblastech mimo centrální část Šumavy se nacházejí rozlehlé oblasti s atraktivní přírodou a vylidňujícími vesnicemi, kde není zdaleka využit potenciál cestovního ruchu a kam je vhodné rozšířit návštěvnost území, aby se odlehčila exponovaná místa.

V rámci analytické části studie bylo provedeno zmapování a popisu území dle zón z pohledu cestovního ruchu a ochrany přírody (turistická atraktivita, citlivost přírody, turistická zátěž na přírodu, turistická vybavenost). V návrhové části byly formulovány hodnoty, vize, cíle a opatření pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

MSK_LogoCílem územní studie je vyhodnocení území zejména užšího jádra Ostravské aglomerace, z hlediska rizika přehřívání a vzniku tepelných ostrovů  a návrh opatření, jak toto přehřívání omezit a získat tak příznivější prostředí pro život obyvatel.
Společně se změnou klimatu se očekává nárůst průměrné roční teploty o cca 2,5 °C a výrazně vyšší počet letních a tropických dní, tudíž na hustě urbanizovaném území Ostravské aglomerace, zejména v jejím užším jádru, lze očekávat přehřívání povrchů a zhoršení kvality prostředí, resp. pohody bydlení jejich obyvatel. Změna klimatu bude ovlivňovat kvalitu a zdravotní stav obyvatel života zvláště ve městech. Ke zvýšeným teplotám (a vlnám veder) jsou nejcitlivější především senioři, lidé chronicky nemocní a malé děti. Nárůst teplot má však dopad i na další sektory lidské činnosti (pracovní prostředí, výroba, cestovní ruch atd). Úkolem územní studie bude lokalizovat riziková území a navrhnout vhodná adaptační opatření, která by nadměrnému přehřívání zamezila a zlepšila by tak klima v sídlech. Přidanou hodnotou územní studie bude její využitelnost při navrhování zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci, příp. stanovení podmínek pro jejich využití, a to tak, aby se negativním důsledkům klimatické změny pokud možno předcházelo.

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v PrazePředmětem zakázky je provedení externího hodnocení systému zajištění kvality na Akademii múzických uměni v Praze, a to v oblastech akreditačního procesu a vnitřního hodnocení vzdělávací činnosti. Při realizaci hodnocení je přihlíženo ke specifikům hodnocené instituce (velikost a charakter školy; počet studentů, pedagogů a zaměstnanců, činnost jednotlivých fakult, míra centralizace a decentralizace).

Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Koncepce kultury města HavířovaPředmětem plnění je komplexní zpracování „Koncepce kultury města Havířova 2022-2030“ jako základního rozvojového dokumentu pro oblast kultury stanovujícího podmínky ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Koncepce obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a jsou založena na principu podpory různorodosti kulturní nabídky v Havířově. V rámci plnění je provedena revize současných dokumentů, sběr aktuálních dat a jejich vyhodnocení, zpracování analytické, návrhové a implementační části. Koncepce je zpracována v souladu s platnými legislativním prostředím a platnými strategickými dokumenty města Havířova a Moravskoslezského kraje.

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Strategický plán Hradec KrálovéCílem zakázky je zpracování strategického plánu pro město Hradec Králové jakožto dlouhodobého rozvojového dokumentu města, který bude jedním z určujících dokumentů pro budoucí rozvoj města a projevem jeho samosprávnosti. Předmětem zakázky je zpracování komunikační strategie, analýzy strategického plánu z předchozího období, zpracování analytické, strategické a implementační části, a s tím související jednání s pracovními skupinami, výbory a veřejností.