REFERENCE

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

USK_BerounV rámci projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun“ (dále jen „ÚSK Beroun“) bylo zpracováno:

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory, obsahující

  1. Textová část členěná následujícím způsobem:

a)popis stavu území

Obsahem průzkumů je popis zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů. Komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů je uvedena v příloze textové části.

b)rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

  • Popis a vymezení základních struktur krajiny – primární, sekundární a terciární struktura.
  • Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek).
  • Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny).

Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

PRMH_ver8.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

PNavrhovaCast_Praha12ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026. Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy Prahy 12, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Ubytovny_HraniceCílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry, implementace apod.). Analýza bude sloužit jako podklad pro regulaci ubytoven v Hranicích (odůvodnění), pro návrh vícestupňového systému sociálního bydlení, pro koncepci bydlení, program rozvoje města, nebo pro projekty komunitní spolupráce. Rozbor regulačních nástrojů stavebního zákona se nepožaduje, město jej zajišťuje samostatně. Jako podklad jsou k dispozici statistiky městské policie, Policie ČR, právní rozbor zajištěný oddělením územního plánování, a další.

Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

mpo-logoPředmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027“ (dále jen „OPK“).  Cílem veřejné zakázky je zjistit absorpční kapacitu v níže uvedených oblastech, resp. míru připravenosti projektů / projektových záměrů, a předběžný návrh rozdělení finančních alokací pro jednotlivé oblasti podpory (specifické cíle) v rámci OPK s odůvodněním. Výsledky analýzy budou reflektovat skutečnost, že absorpční kapacita nevyplývá pouze z věcného (obsahového) zaměření daného programu a že nejde jen o pouhé zhodnocení míry schopnosti řádně využívat prostředky programu ze strany dotčených subjektů, nýbrž také o zhodnocení míry ochoty zapojit se do čerpání prostředků daného programu ze strany dotčených subjektů za daných podmínek. V analýze se tak bude vycházet ze zkušeností z předchozích období, kdy relevance potřeb mohla být vysoká, ale projekty či celé oblasti aktivit nebyly na čerpání z různých důvodů dostatečně připraveny (důvodů může být hned několik, např. legislativní překážky, administrativní náročnost projektové žádosti, složitost projektů, nízká kapacita příjemců na přípravu, změna technologie aj.). Bude nutné rovněž vzít v úvahu připravenost subjektů na možné změny a omezení vycházející z návrhů evropské legislativy (např. veřejná podpora a nižší míra spolufinancování, omezení podpory dle regionu či velikosti podniku, resp. omezené podmínky podpory velkých podniků, nutnost rychlejší realizace projektů s ohledem na navržené pravidlo N+2 aj.) a také možnosti alternativního financování či celkovou administrativní náročnost. Analýza zhodnotí absorpční kapacitu na straně podnikatelských subjektů (vč. těch vlastněných státem) a organizací pro výzkum a šíření znalostí, a to bez omezení podle klasifikace ekonomických činností CZ NACE.

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

USK_RicanyV rámci projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany“ (dále jen „ÚSK Říčany“) bylo zpracováno:

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory, obsahující

  1. Textovou část členěnou následujícím způsobem:

a)popis stavu území

Obsahem průzkumů je popis zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů. Komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů je uvedena v příloze textové části.

b)rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

  • Popis a vymezení základních struktur krajiny – primární, sekundární a terciární struktura.
  • Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek).
  • Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny).

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

logo-olomouckeho-krajeCílem projektu je zkvalitnit a upevnit proces plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování sociálních služeb (dále také „KPSS“), prostřednictvím kterého bude rozvíjena kvalita, efektivita a dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji. Zajištěním procesů plánování sociálních služeb na kvalitní odborné úrovni vytváří Olomoucký kraj podmínky pro optimalizaci systému poskytování sociálních služeb tak, aby byly co nejefektivněji využity finanční prostředky, které jsou na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji poskytovány. Pro efektivní plánování sociálních služeb v kraji je nutné nastavení a udržení funkčního systému spolupráce obcí a kraje. Součástí tohoto systému je komplexní zajištění komunitního plánování na obecní úrovni a současně i jednotné metodické vedení při realizaci procesu komunitního plánování sociálních služeb na úrovni celého kraje v podobě tematicky zaměřeného vzdělávání v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb, metodické podpory, a zachování přenosu informací mezi místní a krajskou úrovní.

Výstupem projektu je rovněž metodická příručka, která se skládá ze 2 částí:

Obcená část metodické příručky
Obecná část se vztahuje k procesu plánování sociálních služeb na obecné úrovni, popis jednotlivých fází, jejich implementace a následná evaluace procesu. Metodika je přizpůsobená odborné úrovni a znalostem účastníků plánování sociálních služeb na ORP v Olomouckém kraji, které jsou na velice dobré úrovni. Z tohoto důvodu se metodická příručka zaměřila především na sjednocení struktury a obsahu jednotlivých plánů. V rámci popisu jednotlivých částí jsou uváděny příklady, které mohou být pro jednotlivé ORP inspirující. Vytvoření přehledné struktury metodiky umožňuje efektivní práci koordinátorů střednědobých plánů sociálních služeb v jednotlivých ORP.

Specifická část metodické příručky

Specifická část příručky, je vtažena k jednotlivým plánujícím lokalitám/SO ORP s popisem aktuální fáze, ve které se tato lokalita/SO ORP nachází, s návrhem na další směřování, rozvoj a evaluaci tohoto procesu. Ve vztahu k obcím OK nezapojených do procesu plánování sociálních služeb, bude navržen postup na jejich zapojení do procesu komunitního plánování. Minimální rozsah specifické části příručky je vymezena rozsahem minimálně 10 stran pro každou plánující lokalitu/SO ORP, a 10 stran s návrhy řešení pro obce OK nezapojené do procesu plánování sociálních služeb.

Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

2019-08-07_strategie_Trutnov_analyza_ver10.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025. Strategický plán rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

2_02_zaverecna_CZ_finalHlavním cílem evaluace je zhodnotit efektivitu a účinnost komunikačních aktivit, komunikačních nástrojů a kanálů Programu a získat tak podněty pro jeho další zlepšování a rozvoj.

Výstupem úkolu č. 1 evaluace byly odpovědi na předem stanovené evaluační otázky. Tyto odpovědi byly evaluačním týmem zpracovány na základě široké škály evaluačních aktivit, mezi které patří zejména desk research, data mining a matematicko-statistické zpracování dat, polostrukturované a skupinové rozhovory s relevantními cílovými skupinami.

Rozvoj dobrovolnictví v ČR

MV_MV_BARVAProjekt byl zpracován v rámci realizace projektu Ministerstvo vnitra České republiky „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“. Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe (zahraniční i tuzemské). Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Příklady dobré praxe byly zpracovány ve všech krajích ČR a ve výše uvedených státech EU. Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá.  V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců tuzemských i zahraničních dobrovolnických organizací a aktérů v oblasti dobrovolnictví.

Výstupy z projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.