REFERENCE

Zpracování strategického plánu rozvoje města Klášterce nad Ohří

Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří do roku 2023 je jeden ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj města v dlouhodobém časovém horizontu 8 let. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů rozvoje města (politických i nepolitických), čímž je zabezpečena kontinuita v přesahu jednoho volebního období. Cílem strategického rozvojového plánu je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti resp. cesty k udržitelnému rozvoji města Klášterec nad Ohří.

Analýza struktury obecních bytů v ČR

Cílem projektu “Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., který je financovaný z Technologické agentury ČR a jehož konečným příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití.

Výzkum vnitrostátní migrace sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených obyvatel ČR

Výzkum migrace sociálně vyloučených osob je součástí projektu kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti, který realizuje Agentura pro sociální začleňování. Snahou projektu bylo zmapovat tuto problematiku na základě dostupných zdrojových dat a dále také vlastním sociologických výzkumem.

Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Cílem projektu Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách, který je realizován pro TAČR, je zmapovat situaci v místech, kde již došlo, nebo kde dojde k zrušení určitého typu úřadu.

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Studie dostupná zde.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Účelem projektu bylo provést pro potřeby Úřadu regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod zhodnocení dopadů v důsledku realizace projektů podpořených z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v programovacím období 2007-2013 v rámci regionu soudržnosti Severovýchod. Výstupy této evaluace slouží také pro potřeby zpracování závěrečné zprávy o realizaci Programu.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Cílem projektu, který bude realizován minimálně do dubna 2016 (a v případě prodloužení realizace celé Kampaně až do prosince 2016) je zpracovat pro objednatele, kterým je Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky, procesní a dopadovou evaluaci projektu Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti. Konkrétně čtyř aktivit, které jsou v rámci projektu realizovány – Mediální a komunikační kampaně, Školení vrstevnické mediace na školách, Školení Policie ČR a tvorba metodických manuálů a Šíření dobrých praxí. Jedná se o vyhodnocení účinnosti, účelnosti a relevance procesů v projektu, vyhodnocení dopadů jednotlivých aktivit projektu na účastníky, vyhodnocení postojů účastníků k projektu a hledání příčin (ne)úspěchu.