REFERENCE

Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích (v realizaci)

CEVOOH_TACR_logo-768x137Projekt je řešen v rámci programu Technologické agentury České republiky v názvem Prostředí pro život (číslo projektu: SS07010095).

Hlavním cílem projektu je nastavení dosud nerealizovaného systematického přístupu a vytvoření komplexního nástroje pro trvale udržitelné řešení otázky potravinových odpadů samospráv obcí České republiky a jejich svazků. Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou realizace inovativních postupů pro kvantitativní a kvalitativní stanovení produkce potravinových odpadů, výběr optimálních způsobů nakládání s nimi v rámci obce nebo regionu, nastavení prevenčních opatření pro předcházení vzniku potravinových odpadů a způsobů hodnocení jejich účinnosti, včetně stanovení ekonomických dopadů zvolených prevenčních opatření a způsobů nakládání.

Více o informací o projektu naleznete na stránkách https://heis.vuv.cz/projekty/napo.

Společnost PROCES řeší projektu ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i. a Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA).

Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

logo-slany-COLOR-zakladniKomunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 v rámci analytické části obsahuje socio-demografickou analýzu, vymezení území, pro které je střednědobý plán soc. služeb určen, demografickou analýzu a prognózu počtu osob podle stupně závislosti 1 až 4 PnP, a vývoj dalších sociálních charakteristik v území (nezaměstnanost, zadluženosti, popis sociálně-vyloučených lokalit, dávky hmotné nouze, domácností se zaměřením na jednočlenné domácnosti, neúplné rodiny s dětmi atd.)

Dále obsahuje analýzu poskytovatelů (síť soc. služeb) a uživatelů sociálních služeb vč. průzkumu poskytovatelů, průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, porovnání potřeb uživatelů a nabídky poskytovatelů sociálních služeb, průzkumu potřeby obcí v rámci SO ORP Slaný.

Ekonomická analýza hodnotí aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb a analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb.

Strategická část stanovuje vizi, hlavní cíle, které vycházejí ze zpracovaných SWOT analýz a dalších výše zmíněných analytických podkladů, specifické cíle a opatření.

Implementační část bude obsahovat monitoring, hodnocení a stanovení aktualizace KPSSS.

Implementační mechanismy budou nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu.

Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024–2034 (v realizaci)

Projekt “Koncepce rozvoje bydlení města Turnov na období 2024 – 2034″ si klade za cíl zavést komplexní přístup k systematickému rozvoji bydlení, zahrnující všechny typy a formy bydlení pro různé cílové skupiny. Hlavním cílem je rozvoj bytového fondu Turnova a podpora dlouhodobých strategických plánů a investic v této oblasti, včetně přípravy nových lokalit a projektů bydlení. V rámci tohoto projektu bude provedena důkladná analýza stávající situace a trendů v oblasti bydlení, což umožní stanovit efektivní opatření pro budoucí rozvoj města.

V průběhu analýzy se zaměříme na shromáždění dat o legislativních a ekonomických podmínkách, infrastrukturních kapacitách a sociálních aspektech spojených s bydlením. Následně, v návrhové fázi, bude na základě získaných poznatků a moderních principů evidence-based policy formulována strategie, která bude v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Tato strategie zahrne konkrétní návrhy na zlepšení kvality bydlení, rozvoj nových bytových zón a optimalizaci správy stávajícího bytového fondu, aby byly splněny potřeby všech obyvatel města Turnov.

Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

V současné době se zesiluje tlak na řízení měst při plánování budoucího vývoje území. Je nutné posílit výkonnost a efektivnost územní veřejné správy, zohlednit ekonomické a sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi městy a okolními obcemi. Cílem je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti, resp. cesty k udržitelnému rozvoji území.

Díky vzájemné poloze měst Aš a Selb, které jsou od sebe vzdáleny 8,9 km, je vhodné se zaměřit na rozvoj a zajištění spolupráce mezi těmito městy z důvodu posilování hospodářských, společenských a kulturních vztahů, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a podnikatelského prostředí vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel těchto měst.

Dokument „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb“, jako zásadní strategický rozvojový dokument, slouží k nastavení společné strategie měst dle jejich potřeb, priorit a možností financování. Zároveň poskytuje podklady pro rozhodování veřejné správy měst o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního potenciálu území a zejména k zajištění aktivit vedoucích ke spolupráci v příhraniční oblasti. Při tvorbě strategického plánu jsou respektovány stávající strategické dokumenty měst, regionů, krajů, územně plánovací dokumentace a územně analytické podklady.

6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Územně analytické podklady (ÚAP) představují součást územně plánovacích dokumentů, jejichž úkolem je hodnotit aktuální stav a vývojové tendence území. Tyto podklady jsou nezbytné pro široké spektrum činností v oblasti územního plánování a rozvoje. Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování podmínek udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Aktuálně zpracováváme aktualizaci pro správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Frýdek-Místek, Cheb, Odry, Poděbrady, Přerov, Slaný a Trhové Sviny.

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035Nová Koncepce bydlení statutárního města Přerova do roku 2035, si klade za cíl zavést komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Přerova, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Při tvorbě tohoto koncepčního dokumentu jsme uplatnili moderní metody a principy evidence-based policy, aby byl v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Dokument obsahuje důkladnou analýzu současné situace a využití relevantních informací ke stanovení optimálních opatření pro budoucí rozvoj měst a zlepšení kvality bydlení.

Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru (TITSMV217) (v realizaci)

mv_tacr

Projekt je řešen v rámci programu Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (dále jen „BETA2“) Technologické agentury ČR (TA ČR) jako výzkumná potřeba Ministerstva vnitra ČR.

Pražská metropolitní oblast (PMO) má v rámci Česka unikátní postavení nejenom díky rozloze a počtu obyvatel, ale především díky koncentraci ekonomických aktivit, roli Prahy jako centra politické správy státu, střediska výzkumu, zdroje inovací a národního dopravního a komunikačního hubu. V území dochází k různým formám integrace zpravidla na sektorovém základě. Některé prvky spolupráce (integrovaná doprava) zasahují až za hranice současné PMO a Pražsko-středočeské aglomerace a fakticky překračuje hranice Středočeského kraje. V tomto území, s ohledem na způsob vymezení, žije mezi 2 až 3 miliony obyvatel.

Cílem analýzy je získat argumenty a analytické podklady pro nastavení systému veřejné správy v pražsko-středočeském prostoru, resp. v Pražské metropolitní oblasti, a to včetně kvantifikace finančních dopadů.

Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Evaluace czpl_logopro Ministerstvo pro místní rozvoj se skládá ze 2 evaluačních úkolů:

1. Ex-post hodnocení projektů pro období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit, nakolik byly vybrané podpořené projekty úspěšné a na konkrétních případech tak identifikovat praktický přinos programu.

2. Ex-post hodnocení programu v období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit účinnost programu jako celku a zhodnotit jeho příspěvek k celounijním prioritám období 2014 – 2020.

Hodnocení bylo provedeno prostřednictvím evaluačních otázek, které byly stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto zadavatelem evaluace a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Strategický plán rozvoje města Slaný, vč ekonomické strategické analýzy

logo-slany-COLOR-zakladni

V rámci projektu „Strategický plán rozvoje města Slaný, vč. ekonomické strategické analýzy“ byl vytvořen komplexní strategický dokument ve dvou etapách. První etapa zahrnovala přípravu detailního harmonogramu, studium výchozích dokumentů, tvorbu komunikační strategie, evaluaci stávajícího strategického plánu, a provedení reprezentativního průzkumu obyvatel a podnikatelských subjektů. Dále byla provedena analýza širšího území, socio-demografická a socioekonomická analýza, včetně analýzy fyzického prostoru a řízení města. Proběhl kulatý stůl s občany, SWOT analýza a jednání pracovních a řídicích skupin. Ve druhé etapě byla navržena opatření ke specifickým cílům, vytvořen zásobník projektů, projednány návrhy s občany a dokončen strategický plán pro jednání zastupitelstva. Ekonomická strategická analýza zahrnovala analýzu vybavenosti a potřeb města, vyhodnocení změn příjmů rozpočtu ve vztahu ke změnám počtu obyvatel a analýzu potřebnosti investic.

Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Cílem projektu je zmapování dostupnosti, typů činností a alokovaných kapacit v rámci aktivit krajů ČR vč. hl. m. Prahy (dále jen krajů) (v přenesené a samostatné působnosti, ale také v oblastech, které jim neukládá zákon a vyhlášky, tj. v ostatních oblastech podpory škol), krajských vzdělávacích center, pedagogických či dalších fakult, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR či dalších aktérů při podpoře mateřských, základních a středních škol na úrovni kraje. Komparativní studie mezi kraji popisuje, jaký typ podpory a poradenství poskytují jednotlivé kraje a další relevantní subjekty s cílem zmapování co největšího množství poskytovaných služeb a podpory o jejíž dostupnosti jsou ředitelé a učitelé škol informování. Výzkum rovněž ověřuje, jakým způsobem činnosti krajů podporují či mohou podporovat cíle vzdělávací politiky České republiky (S2030+, DZ ČR 2019-2023, DZ ČR 2023-2027 atd.). Dílčími cíli jsou: 1. Získat data, která budou využitelná MŠMT při přípravě analytické části Dlouhodobého záměru ČR 2023-2027 (DZ ČR) a krajům v jejich Dlouhodobých záměrech (DZ krajů) v podpoře MŠ, ZŠ a SŠ (např. využití pro cílení opatření DZ ČR). 2. Získat poznatky využitelné pro podpůrné aktivity středního článku podpory na území krajů a aktivit připravovaného projektu IPs Kurikulum na úrovni krajů. 3. Vyhodnotit obsah vybraných výkonových výkazů MŠMT v této oblasti a získat doporučení, jak revidovat jejich obsah.