SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY A MARKETING

Dotazníkový průzkum občanů Jesenice

Jesenice_pruzkum_finMěsto Jesenice se od 90. let 20. století výrazně rozrostlo, počet trvale bydlících obyvatel se za posledních 10 let zdvojnásobil na 8 673 (k 1. 1. 2016) a postavilo se zde 1 396 bytů především v rodinných domech. Tento prudký vývoj výrazně ovlivnil život obyvatel. Klíčovým problémem je soudržnost obyvatel města. Z těchto důvodů musí místní samospráva reagovat na aktuální změny a rovněž provést revizi strategického plánu, pro jehož aktualizaci je potřebné znát názory obyvatel města.

Za tímto účelem bylo realizováno sociologické šetření veřejnosti s cílem zjistit názory občanů na současný stav a další rozvoj města. Design průzkumu a příprava dotazníku byly zajištěny externí poradenskou společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.

Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov

turnV rámci zpracování studie byly vymezeny kompetence a působnost MěÚ. Dále byla provedena analýza stěžejních strategií města včetně charakteristiky městského úřadu a jeho funkce v území. Strategické plánování a řízení města obsahovalo legislativní a normativní rámec, identifikovalo problémy a výzvy.

Systematizace strategického řízení a plánování (Sokolov)

sokolovV rámci projektu „Systematizace strategického řízení a plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření“, registrační číslo CZ.1.04./4.1.01/53.00024, byly vytvořeny následující dokumenty: Sociodemografická analýza, Výzkum veřejného mínění obyvatel, podnikatelů a dalších zájmových subjektů, v jehož rámci proběhl výzkum občanů (500 respondentů metodou CATI) a podnikatelů (100 respondentů metodou CATI), Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov (tvorba analytické, návrhové a realizační části).

Studie produktů cestovního ruchu – Český Ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého Ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém Ráji

rajV rámci projektu byly pro Sdružení Český ráj zpracovány v letech 2011 – 2012 dvě studie produktů cestovního ruchu v lokalitě Českého ráje: „Zlatá stezka Českého ráje“ a „Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. Studie produktu cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje byla zaměřena na zatraktivnění tohoto produktu, doplnění databáze zajímavostí a cílů a databáze ubytovacích a stravovacích zařízení a následně vytvoření nových produktů cestovního ruchu.