SLUŽBY

Produkty společnosti

 • Multikriteriální, prostorové, prediktivní analýzy.
 • Evaluační výzkumy: výsledky hospodaření, plánování financí.
 • Sociologické průzkumy: vedení Focus Group, dotazníkové průzkumy metodou CATI, Mystery klient, kvantitativní a kvalitativní metody.
 • Socio-demografické analýzy: podklady pro komunitní, strategické, územní plánování, migrační trendy, suburbanizační procesy.
 • Návrhy výrobních a obytných ploch pro územní plány měst na základě demografických prognóz.
 • Komplexní zpracování rozboru udržitelného rozvoje území: RURU – podklad pro management měst.
 • Struktura osídlení v širších souvislostech – klíč pro rozhodování managementu kraje. Trendy pro program integrovaného rozvoje měst, podklad pro ZUR v územním plánování.
 • Marketing měst a regionů: studie potenciálu cestovního ruchu, návrhy konkrétních produktů
 • Rozvojové strategie měst a krajů, mikroregionů.
 • Komunitní plány sociálních služeb: zajištění síťování a plánování financí, dopravní dostupnost, možnosti optimalizace.
 • Koncepce bydlení měst: nízkonákladový a sociální model, systémy prevence bezdomovectví.
 • Analýza trhu práce, identifikace problémových oblastí, realizace programu sociální inkluze a sociální exkluze, predikce vývoje lokalit.
 • Procesní řízení v oblasti lidských zdrojů a zlepšování kvality úřadů.

 Odborné konzultace

 • Konzultace v oblasti hospodaření města a tvorby rozvojových strategií. Plánování financí.
 • Procesní řízení a optimalizace chodu úřadů.
 • Konzultace k rozboru udržitelného rozvoje území
 • Konzultace k užití multikriteriálních metod,  pro hodnocení území, např. aplikace Hruškovy metody.
 • Konzultace k zajištění dostupnosti sítí sociálních služeb a plánování financí.
 • Konzultace k rozvojovým projektům a jejich finanční udržitelnosti.

Školení a kurzy

 • Kurzy prostorového plánování a RURÚ, aplikace Hruškovy metody.
 • Kurzy GIS, multikriteriálních,  prostorových analýz, práce s daty.
 • Kurzy aplikované statistiky.
 • Kurzy pro management.
 • Kurzy řízení lidských zdrojů a zlepšování kvality úřadů.
 • Finanční analýzy pro organizace a města. Udržitelnost a finanční nástroje k rozvojovým projektům.
 • Kurzy bytové politiky pro obce.
 • Kurz struktury osídlení pro krajské úřady.