SLUŽBY

 • Multikriteriální, prostorové, prediktivní analýzy.
 • Evaluační výzkumy, evaluace operačních programů a projektů, komunikačních strategii, investic tvorba indikátorové soustavy, výzkum absorpční kapacity pro alokaci finančních prostředků atd.
 • Sociologické průzkumy: vedení Focus Group, dotazníkové průzkumy metodou CATI, Mystery klient, kvantitativní a kvalitativní metody.
 • Socio-demografické analýzy (např. prognózy, migrační trendy, suburbanizační procesy): podklady pro komunitní, strategické, územní plánování.
 • Plány udržitelné mobility včetně dílčích rozborů, dopravních průzkumů, tvorba SEA.
 • Územní studie krajiny, zpracování rozboru udržitelného rozvoje území, podklad pro územní plánování včetně ZÚR.
 • Koncepce rodné politiky a plány zdraví měst a regionů.
 • Marketing měst a regionů: studie potenciálu cestovního ruchu, návrhy konkrétních produktů, PR aktivity pro rozvoj měst a regionů.
 • Rozvojové strategie měst a krajů, mikroregionů.
 • Komunitní plány sociálních služeb: zajištění metodické podpory, evaluace a tvorba indikátorové soustavy, tvorba analytických a mapových podkladů, dopravní dostupnost služeb.
 • Koncepce bydlení měst, modely sociálního a dostupného bylení, příprava nových rozvojových ploch, financování nové výstavby, řešení problematiky ubytoven.
 • Podpora a management výzkumných týmů v mezinárodních projektech.
 • Rozvoj lidských zdrojů a zlepšování kvality úřadů.