STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova (v realizaci)

TACR_MMR1Realizováno v rámci programu Beta2 Technologické agentury ČR. Konečným uživatelem výsledků projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Cílem výzkumného projektu (pod projektovým číslem TITBMMR103) je nastavení indikátorové soustavy pro evaluaci vize a cílů Koncepce rozvoje venkova (KRV), kvantifikace výchozích hodnot indikátorů a vyhodnocení image venkova. Projekt je první fázi evaluace KRV. Po obsahové stránce lze v projektu rozlišit dvě základní roviny: První rovinou je vyhodnocení dosahování časti vize zaměřené na  zlepšení podmínek života na venkově. Vyhodnocení stavu těchto podmínek bude probíhat na bázi indikátorové soustavy. Druhou rovinou je vyhodnocování části vize  zaměřené na zlepšení image venkova. Současný image venkova bude vyhodnocen prostřednictvím výzkumných metod vycházejících ze sociálně konstruktivistického pojetí regionů (venkov bude v tomto případě chápán jako typologický region). Pro vyhodnocení bude využit sběr vlastních primárních dat a jejich analýzu prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních sociologických technik a také obsahovou analýzu diskurzu,  jejíž cílem bude hodnotit vztah mezi užíváním jazyka (diskurzem) a sociální realitou.

Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Koncepce kultury města HavířovaPředmětem plnění je komplexní zpracování „Koncepce kultury města Havířova 2022-2030“ jako základního rozvojového dokumentu pro oblast kultury stanovujícího podmínky ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Koncepce obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a jsou založena na principu podpory různorodosti kulturní nabídky v Havířově. V rámci plnění je provedena revize současných dokumentů, sběr aktuálních dat a jejich vyhodnocení, zpracování analytické, návrhové a implementační části. Koncepce je zpracována v souladu s platnými legislativním prostředím a platnými strategickými dokumenty města Havířova a Moravskoslezského kraje.

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Strategický plán Hradec KrálovéCílem zakázky je zpracování strategického plánu pro město Hradec Králové jakožto dlouhodobého rozvojového dokumentu města, který bude jedním z určujících dokumentů pro budoucí rozvoj města a projevem jeho samosprávnosti. Předmětem zakázky je zpracování komunikační strategie, analýzy strategického plánu z předchozího období, zpracování analytické, strategické a implementační části, a s tím související jednání s pracovními skupinami, výbory a veřejností.

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Strategický plán města VítkovaPředmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 jakožto jednoho ze základních rozvojových dokumentů, vyjadřujícího předpokládaný vývoj Vítkova v dlouhodobém časovém horizontu 10 let. Zpracování strategického plánu vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. V rámci zpracovávání strategického plánu byla klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který navazuje na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Stratetegický plán Rožnov pod Radhoštěm„Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ (SPRMRpR) je zpracován jako jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Rožnov pod Radhoštěm v daném časovém horizontu 10 let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání programu rozvoje města je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování tohoto strategického dokumentu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období. Dokument se skládá z analytické, návrhové, implementační části, akčního plánu a zásobníku projektů.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – Zlín 2030

strategický plán ZlínStrategie ZLÍN 2030 byla zpracována v souladu s dobrou praxí strategického plánování s využitím Metodiky přípravy veřejných strategií (MMR, 2018), v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty na národní a krajské úrovni včetně Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 a v souladu s dalšími strategickými dokumenty statutárního města Zlína. Důležitým aspektem při zpracování Strategie ZLÍN 2030 bylo rovněž zohlednění zaměření Kohezní politiky Evropské unie v programovém období 2021 – 2027.

Strategie ZLÍN 2030 byla zpracována se zapojením zástupců politické reprezentace města, pracovníků Magistrátu města Zlína, zástupců významných organizací a institucí ve městě, tzv. stakeholderů, odborných expertů a veřejnosti. Postupně byly vypracovány tři na sebe navazující části Strategie ZLÍN 2030, a to analytická část, návrhová část a implementační část.

Plán rodinné politiky města Benešov

Rodiná politika BenešovCílem zakázky bylo vytvořit plán rodinné politiky města Benešov, který podporuje funkčnost rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodinu a umožňuje tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní strategie k naplňování rodičovských a profesních plánů. Hlavní cíl se zaměřuje zejména na posilování prestiže rodičovství, rovnováhu adekvátního ohodnocení péče o děti a rozvoj inovativních forem ke sladění pracovního, rodinného a osobního života a podpory rodiny. Primárním kritériem při koncipování politik sladění profesního a rodinného života je uplatňování principu nejlepšího zájmu dítěte. Plán přímo navazuje na již vzniklý Plán komunitních služeb.

Koncepce rozvoje bydlení statutárního města Opava na období 2021 až 2030

Koncepce bydlení OpavaPředmětem zakázky bylo vytvoření nové Koncepce bydlení města Opavy, jejíž cílem je položit základ pro komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Opavy, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Jelikož vývoj v bydlení je dlouhodobý proces s klíčovým vlivem na budoucnost města, byly při zpracování koncepce využity principy, které vycházejí z moderního přístupu evidence based policy (politika založená na důkazech), který je prosazován Evropskou komisí. Všechny dostupné informace byly prostřednictvím pečlivých analýz přeměněny na podklady pro zlepšení budoucích rozhodnutí v oblasti bydlení.

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

AQwJJIyJtUIntegrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 je zpracována pro definované území Zlínské aglomerace a představuje zásadní dokument pro realizaci ITI.  Pomocí ITI mohou jednotliví aktéři na území aglomerace realizovat klíčové projekty, které povedou k jejímu rozvoji. Důležité jsou synergické efekty vzájemně provázaných projektů, které umožňují slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

Strategie obsahuje:

Analytickou část – popisuje současný stav rozvoje Zlínské aglomerace a dále tento stav analyzuje z mnoha hledisek. Je členěna na socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu, analýzu problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území a na analýzu stakeholderů.

Strategickou část – obsahuje vizi rozvoje území po realizaci nastavených opatření, které vychází z potřeb identifikovaných v analytické části. Zahrnuje strategický rámec, vizi strategie, prioritní oblasti a strategické cíle, vazbu na strategické dokumenty, integrovanost opatření a také zapojení partnerů.

Implementační část – popis řízení strategie včetně řídicí a realizační struktury a popis monitoringu a evaluace strategie.

Kompletní strategii naleznete zde.