STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

PRMH_ver8.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

PNavrhovaCast_Praha12ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026. Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy Prahy 12, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025

2019-08-07_strategie_Trutnov_analyza_ver10.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020 – 2025. Strategický plán rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Rozvoj dobrovolnictví v ČR

MV_MV_BARVAProjekt byl zpracován v rámci realizace projektu Ministerstvo vnitra České republiky „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“. Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe (zahraniční i tuzemské). Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Příklady dobré praxe byly zpracovány ve všech krajích ČR a ve výše uvedených státech EU. Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá.  V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců tuzemských i zahraničních dobrovolnických organizací a aktérů v oblasti dobrovolnictví.

Výstupy z projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Program rozvoje města Bílovce a rozvoj strategického řízení města

2019-11-04_15-36-54Etapa I: Přípravná část strategického plánu

Tvorba řídící a organizační struktury přípravy PRMB, nastavení metodiky a harmonogramu zpracování. Zahajovací odborný workshop, 31 účastníků, 14 hod./účastníka, vč. vzdělávacích materiálů – akreditované vzdělávání.

Etapa II: Zpracování analytické části PRMB

Posouzení možností rozpočtu města; benchmarking; zpracování rozpočtového výhledu obce s analýzou a ratingem. Zhodnocení systému řízení a financování organizací a společností města s vizí optimalizace této oblasti; SWOT analýza. Socioekonomická analýza tzv. Profil města. Průzkum spokojenosti obyvatel s aspekty života ve městě – 357 respondentů. Z toho 301 respondentů metodou Face to Face – osobními rozhovory a 56 respondentů metodou CAWI. Dále byla zpracována analýza demografického vývoje za období uplynulých 5let s důrazem na budoucí rozvojové potřeby v oblastech školství, bydlení, sociálních služeb a prognóza dalšího vývoje do roku 2036.

Etapa III: Tvorba PRMB – návrhová část

Metodické vedení procesu zpracování PRMB (zpracování SWOT analýzy k jednotlivým prioritním oblastem, nastavení vize, cílů, priorit, opatření, aktivit). Koordinace a vedení pracovních skupin (dále jen „PS“) dle prioritních oblastí, zápisy z jednání pracovních skupin, příprava a tisk podkladů pro členy pracovních skupin. Koordinace a vedení společného jednání všech PS při zpracování dokumentu. Účast na jednáních Řídícího výboru pro strategický rozvoj, zápisy z jednání řídícího výboru, příprava a tisk podkladů pro členy řídícího výboru. Facilitace jednání při zapojení veřejnosti do plánovacích procesů. Zpracování výstupů z jednání ŘV, PS (vize, cíle, priority, opatření, aktivity).

Finální zpracování dokumentu PRMB  (vize, cíle, priority, opatření, aktivity).

Zpracování oznámení SEA.

Zpracování celkem 6 dílčích oborových koncepcí:

Koncepce rozvoje území se zaměřením na stávající rozvojové a nevyužívané lokality ve městě Bílovci; Hospodaření s majetkem města; Kultura; Sport; Školství; Strategie komunikace s veřejností

Každá z koncepcí byla členěna na analytickou a návrhovou část s ohledem na požadovaný obsah koncepce.

Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Strategie_bydleni_ mesta_Brna_2018_2030_manazerske_shrnuti_k_07_01_2018_final_tisk_2Strategie bydlení je koncepčním materiálem, který má napomoci řešení současných problémů v oblasti bydlení obyvatel města Brna. Popisuje trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality a úrovně bydlení, a umožní jeho další rozvoj. Je strategickým nástrojem řešeným z úrovně města současně ve vztahu k městským částem a je určen politické reprezentaci města i městských částí a všem ostatním zúčastněným stranám pro usnadnění rozhodování o změnách vedoucích ke zlepšení situace v oblasti bydlení. Při řešení problémů je důsledně používán integrovaný a systémový přístup.

Obsahem dokumentu je koncepce bydlení v horizontu dvanácti let, sestavená na základě analýzy současných hlavních trendů ve vývoji bydlení, a návrh řešení zásadních problémů souvisejících s bydlením v Brně. Jako strategický materiál obsahuje základní údaje z oblasti bydlení, formuluje vizi města o stavu bydlení v Brně, stanovuje priority a definuje opatření, kterými je lze naplnit.

Jednotlivé části strategie naleznete na stránkách města Brna.

Plán zdraví města Brna 2018 – 2030

Plan_zdravi_mesta_Brna_verze_finalPlán zdraví města Brna 2018–2030 je důležitou součástí strategické dokumentace města. Je inspirován koncepčními dokumenty Zdravých měst, především zahrnuje dosavadní strategické dokumenty, jež byly na úrovni města Brna zpracovány pro jednotlivé tematicky sledované oblasti života obyvatel samostatně. Jsou zde začleněny oblasti podpory domácích pečovatelů, poskytování dotací, bezbariérovosti, zdravého životního stylu a civilizačních chorob. Nový jednotný strategický dokument „Plán zdraví města Brna 2018–2030“ zahrnuje oblasti, které byly doposud řešené samostatnými koncepčními dokumenty, i nové trendy v těchto oblastech. Dokument má komplexní, ale i průřezový charakter – jeho jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají, jelikož se ovlivňují. Jednotlivé oblasti Plánu zdraví zahrnují tato témata:

  1. A.    Politika a rozvoj zdravotnických služeb a prevence,
  2. B.    Politika zdravé rodiny,
  3. C.    Aktivní a zdravé stárnutí,
  4. D.    Prevence násilí v rodině – problematika domácího násilí.

Kompletní dokument naleznete na stránkách města Brna.

Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024

Praha13_KONCEPCE_VER3Koncepce rodinné politiky pro městkou část Praha 13 na období 2018 – 2024 vychází z koncepce státní rodinné politiky a je v souladu s předmětnými aktuálními koncepčními materiály Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Hlavního města Prahy (HMP) i již platnými koncepčními dokumenty městské části Praha 13.

Kompletní studii naleznete na stránkách městské části Praha 13.

Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

ISB_Orlova_FINAL_Analyticka_NavrhovaV rámci zakázky byla provedena analýza kriminality a pocitu bezpečí, včetně analýzy vývoje nápadu trestné činnosti a přestupků, která obsahuje: identifikaci rizikových míst ve městě, identifikaci latentní trestné činnosti a pocitu bezpečí včetně pocitové mapy, vnímání území obyvateli města – na základě reprezentativního průzkumu veřejného mínění dle lokalit face-to-face (počet respondentů 600).

Analýza drogové scény, obsahuje: postoj mládeže k užívání drog na základě dotazníkového šetření zkušeností a postojů s užíváním návykových látek (minimální počet 600 respondentů), data o uživatelích na základě polostrukturovaných rozhovorů s aktéry na protidrogové scéně (NNO, terénní pracovníci, městská policie atd.), injekční užívání drog na základě prostorové a časové analýzy sběru použitých injekčních stříkaček na území města, týdenní monitoring metabolitů drog v odpadních vodách.

V rámci návrhové části proběhlo Stanovení vize, globálního cíle, prioritních os, specifických cílů. Stanovení jednotlivých opatření včetně identifikace synergických vlivů. Nastavení soustavy identifikátorů za účelem měření plnění strategie. Byl votvořen zásobník projektu, akčního plán, nastavena implementace a monitoring projektu.

 

Strategický plán Městské části Praha 13 na období 2018 – 2024

AnalytickaCast_SP_Praha13V rámci projektu „Zpracování strategického plánu Městské části Praha 13“ bylo zpracováno:

  • ETAPA 1. Zpracování projektového plánu tvorby strategie: Byly popsány jednotlivé fáze zpracování strategického plánu a navržen detailní harmonogram. Byly definovány způsoby a metody zapojování veřejnosti do tvorby strategického plánu. Byl vytvořen interaktivní webový portál s možností zapojení veřejnosti do zpracování strategického plánu.
  • ETAPA 2. Zpracování Plánu spolupráce a komunikace: Byla provedena identifikace zainteresovaných stran, nastavena organizační struktura tvorby strategického plánu, definován způsob a aktivity spolupráce a komunikace a také požadavky na součinnost objednavatele se zhotovitelem.
  • ETAPA 3. Zpracování Analytické části strategického plánu: Byla provedena analýza plnění stávajícího strategického plánu – srovnání jednotlivých opatření v rámci prioritních oblastí se skutečně realizovanými aktivitami. Byla zpracována metodika hodnocení stávajícího strategického plánu. Proveden Sběr a analýza primárních dat – sociologický průzkum.