STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 (v realizaci)

logo-slany-COLOR-zakladniKomunitní plán sociálních služeb SO ORP Slaný na období 2025-2028 v rámci analytické části obsahuje socio-demografickou analýzu, vymezení území, pro které je střednědobý plán soc. služeb určen, demografickou analýzu a prognózu počtu osob podle stupně závislosti 1 až 4 PnP, a vývoj dalších sociálních charakteristik v území (nezaměstnanost, zadluženosti, popis sociálně-vyloučených lokalit, dávky hmotné nouze, domácností se zaměřením na jednočlenné domácnosti, neúplné rodiny s dětmi atd.)

Dále obsahuje analýzu poskytovatelů (síť soc. služeb) a uživatelů sociálních služeb vč. průzkumu poskytovatelů, průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, porovnání potřeb uživatelů a nabídky poskytovatelů sociálních služeb, průzkumu potřeby obcí v rámci SO ORP Slaný.

Ekonomická analýza hodnotí aktuální nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb a analýzu struktury zdrojů financování sociálních služeb.

Strategická část stanovuje vizi, hlavní cíle, které vycházejí ze zpracovaných SWOT analýz a dalších výše zmíněných analytických podkladů, specifické cíle a opatření.

Implementační část bude obsahovat monitoring, hodnocení a stanovení aktualizace KPSSS.

Implementační mechanismy budou nastaveny tak, aby se zajistilo společné působení různých aktivit v jednotlivých opatřeních směrem ke stanoveným cílům v rámci tohoto rozvojového dokumentu.

Aktualizace Strategického plánu spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb (v realizaci)

V současné době se zesiluje tlak na řízení měst při plánování budoucího vývoje území. Je nutné posílit výkonnost a efektivnost územní veřejné správy, zohlednit ekonomické a sociální podmínky, zaměřit se na komunikaci s veřejností, zkvalitnit komunikaci mezi městy a okolními obcemi. Cílem je na základě konstruktivního a aktuálního vyhodnocení stávající situace vytvořit reálné možnosti, resp. cesty k udržitelnému rozvoji území.

Díky vzájemné poloze měst Aš a Selb, které jsou od sebe vzdáleny 8,9 km, je vhodné se zaměřit na rozvoj a zajištění spolupráce mezi těmito městy z důvodu posilování hospodářských, společenských a kulturních vztahů, ochrany životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu a podnikatelského prostředí vedoucí ke zlepšení kvality života obyvatel těchto měst.

Dokument „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb“, jako zásadní strategický rozvojový dokument, slouží k nastavení společné strategie měst dle jejich potřeb, priorit a možností financování. Zároveň poskytuje podklady pro rozhodování veřejné správy měst o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji s využitím vnitřního potenciálu území a zejména k zajištění aktivit vedoucích ke spolupráci v příhraniční oblasti. Při tvorbě strategického plánu jsou respektovány stávající strategické dokumenty měst, regionů, krajů, územně plánovací dokumentace a územně analytické podklady.

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035

Koncepce bydlení statutárního města Přerov do roku 2035Nová Koncepce bydlení statutárního města Přerova do roku 2035, si klade za cíl zavést komplexní přístup v systematickém rozvoji jednotlivých oblastí bydlení, to znamená všech typů a forem bydlení pro všechny cílové skupiny občanů, rozvoj bytového fondu Přerova, a přispět k prosazování dlouhodobých strategických plánů a investic v oblasti bydlení vč. přípravy nových lokalit a projektů. Při tvorbě tohoto koncepčního dokumentu jsme uplatnili moderní metody a principy evidence-based policy, aby byl v souladu s evropskými standardy a doporučeními. Dokument obsahuje důkladnou analýzu současné situace a využití relevantních informací ke stanovení optimálních opatření pro budoucí rozvoj měst a zlepšení kvality bydlení.

Strategický plán rozvoje města Slaný, vč ekonomické strategické analýzy

logo-slany-COLOR-zakladni

V rámci projektu „Strategický plán rozvoje města Slaný, vč. ekonomické strategické analýzy“ byl vytvořen komplexní strategický dokument ve dvou etapách. První etapa zahrnovala přípravu detailního harmonogramu, studium výchozích dokumentů, tvorbu komunikační strategie, evaluaci stávajícího strategického plánu, a provedení reprezentativního průzkumu obyvatel a podnikatelských subjektů. Dále byla provedena analýza širšího území, socio-demografická a socioekonomická analýza, včetně analýzy fyzického prostoru a řízení města. Proběhl kulatý stůl s občany, SWOT analýza a jednání pracovních a řídicích skupin. Ve druhé etapě byla navržena opatření ke specifickým cílům, vytvořen zásobník projektů, projednány návrhy s občany a dokončen strategický plán pro jednání zastupitelstva. Ekonomická strategická analýza zahrnovala analýzu vybavenosti a potřeb města, vyhodnocení změn příjmů rozpočtu ve vztahu ke změnám počtu obyvatel a analýzu potřebnosti investic.

Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

TACR_MMR1Realizováno v rámci programu Beta2 Technologické agentury ČR. Konečným uživatelem výsledků projektu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Cílem výzkumného projektu (pod projektovým číslem TITBMMR103) je nastavení indikátorové soustavy pro evaluaci vize a cílů Koncepce rozvoje venkova (KRV), kvantifikace výchozích hodnot indikátorů a vyhodnocení image venkova. Projekt je první fázi evaluace KRV. Po obsahové stránce lze v projektu rozlišit dvě základní roviny: První rovinou je vyhodnocení dosahování časti vize zaměřené na  zlepšení podmínek života na venkově. Vyhodnocení stavu těchto podmínek bude probíhat na bázi indikátorové soustavy. Druhou rovinou je vyhodnocování části vize  zaměřené na zlepšení image venkova. Současný image venkova bude vyhodnocen prostřednictvím výzkumných metod vycházejících ze sociálně konstruktivistického pojetí regionů (venkov bude v tomto případě chápán jako typologický region). Pro vyhodnocení bude využit sběr vlastních primárních dat a jejich analýzu prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních sociologických technik a také obsahovou analýzu diskurzu,  jejíž cílem bude hodnotit vztah mezi užíváním jazyka (diskurzem) a sociální realitou.

Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Koncepce kultury města HavířovaPředmětem plnění je komplexní zpracování „Koncepce kultury města Havířova 2022-2030“ jako základního rozvojového dokumentu pro oblast kultury stanovujícího podmínky ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Koncepce obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a jsou založena na principu podpory různorodosti kulturní nabídky v Havířově. V rámci plnění je provedena revize současných dokumentů, sběr aktuálních dat a jejich vyhodnocení, zpracování analytické, návrhové a implementační části. Koncepce je zpracována v souladu s platnými legislativním prostředím a platnými strategickými dokumenty města Havířova a Moravskoslezského kraje.

Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Zajištění vypracování propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Cílem bylo vypracování obecného metodického doporučení pro veřejnou správu ČR na základě analýzy propojení strategických dokumentů s finančními zdroji. Obecné metodické doporučení bylo vydáno MMR v rámci jeho kompetence v oblasti rozvoje strategické práce ve veřejné správě. Při analýze byl kladen důraz jak na způsob kalkulace nákladů, tak na konkrétní zajištění finančních zdrojů. Analýza poskytne informace z oblasti strategického plánování od identifikace zdrojů nefinančního charakteru, přes způsoby odhadů finančních nákladů, sestavení rozpočtu implementace strategie, určení zdrojů financování až po způsob jejich zajištění. Celkem bylo v rámci zakázky analyzováno 30 strategických/koncepčních dokumentů, včetně zpracování příkladů dobré praxe.

Aktualizace strategického plánu rozvoje města Hradec Králové do roku 2040

Strategický plán Hradec KrálovéCílem zakázky je zpracování strategického plánu pro město Hradec Králové jakožto dlouhodobého rozvojového dokumentu města, který bude jedním z určujících dokumentů pro budoucí rozvoj města a projevem jeho samosprávnosti. Předmětem zakázky je zpracování komunikační strategie, analýzy strategického plánu z předchozího období, zpracování analytické, strategické a implementační části, a s tím související jednání s pracovními skupinami, výbory a veřejností.

Strategický plán rozvoje města Vítkova na období 2022-2031

Strategický plán města VítkovaPředmětem zakázky bylo zpracování Strategického plánu rozvoje města Vítkova na období 2022-2031 jakožto jednoho ze základních rozvojových dokumentů, vyjadřujícího předpokládaný vývoj Vítkova v dlouhodobém časovém horizontu 10 let. Zpracování strategického plánu vychází z metodiky schválené a zpracované MMR ČR. V rámci zpracovávání strategického plánu byla klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování strategického plánu, který navazuje na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období.

Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030

Stratetegický plán Rožnov pod Radhoštěm„Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021-2030“ (SPRMRpR) je zpracován jako jeden ze základních rozvojových dokumentů města, který vyjadřuje předpokládaný vývoj města Rožnov pod Radhoštěm v daném časovém horizontu 10 let. Jedná se o dokument deklarující střednědobé a dlouhodobé cíle rozvoje města, který vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období. V rámci zpracovávání programu rozvoje města je klíčová partnerská spolupráce se zadavatelem a dosažení společného konsenzu při zpracování tohoto strategického dokumentu, který bude navazovat na využité osvědčené postupy v předchozím plánovacím období. Dokument se skládá z analytické, návrhové, implementační části, akčního plánu a zásobníku projektů.