STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Studie dostupná zde.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu byla zpracována v rámci projektu realizovaného Sdružením místních samospráv České republiky s názvem „Rok v obci“ (č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00044), jenž je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci analytické části studie byl proveden a zpracován kvalitativní i kvantitativní průzkum mezi představiteli obcí (starosty a místostarosty) v oblasti výkonu jejich funkce a problémů, se kterými se setkávají. Pro kvalitativní průzkum byly použity osobní rozhovory (face-to-face). V rámci kvantitativního průzkumu bylo provedeno dotazníkového šetření, ve kterém odpovědělo 1 052 starostů nebo místostarostů obcí I. typu (tj. 18,0 % oslovených starostů nebo místostarostů). Dále byla provedena analýza právního prostředí starosty v obci popisující stávající právní prostředí, ve kterém vedení obce působí, jeho práva a povinnosti. Pozornost byla věnována konkrétně starostům a místostarostům, zastupitelstvu, radě obce a bylo podrobně rozebráno, co jejich mandát vyžaduje. Ve studii jsou popsány typy obcí z hlediska přenesené působnosti, jejich práva, povinnosti a kompetence v území včetně řešení krizových stavů.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V rámci zpracování „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ na období let 2016–2028 byl proveden průzkum veřejného mínění občanů, podnikatelů a neziskových organizací, pomocí něhož měly tyto cílové skupiny možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města.

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Cílem projektu je vypracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR) a vypracování souvisejících výstupů/dokumentů. Smyslem projektu je vytvořit dokument, který způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhne toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zástupci objednatele a zaměstnanci objednatele) co nejvíce ztotožněna a bude dokument využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života v městské části Praha 8.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Předmětem projektu bylo zpracování analytické, návrhové a implementační části strategického plánu rozvoje města Příbram. V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření mezi občany (350 respondentů), zástupci podnikatelů (50) a neziskových organizací (25) metodou CATI (telefonické dotazování) a CAWI – dotazován pomocí webového formuláře. Byl zpracován Profil města (socioekonomická analýza) včetně analýzy potenciálu a rizik rozvoje. Výstupem analytické části byla SWOT analýza shrnující hlavní silné a slabé stránky města a příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

soudrznostProjekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary

ipru_kvIntegrované územní investice jsou nástrojem k realizaci územních strategií a efektivnímu využití investic. Jedním z těchto nástrojů je Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ), jehož vytvoření pro Karlovarskou aglomeraci bylo předmětem veřejné zakázky zpracovávané společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Strategie ITI Plzeňské aglomerace

ITI2Tato studie byla vytvořena v rámci projektu „OPTP 2007-2013“, s registračním číslem projektu „CZ.1.08/3.2.00/14.00320“. Integrované územní investice (dále jen “ITI”) představují realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území s využitím financování z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen “ESIF”).

Zpracování analytické části IPRÚ Liberec

1Předmětem projektu bylo zpracování socioekonomické analýzy území, problémové analýzy, analýzy potřeb a manažerského shrnutí pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Cílem analýzy bylo komplexní zhodnocení situace území, pojmenování a vyhodnocení vývojových trendů (pozitivních a negativních, vnějších a vnitřních), vyhodnocení efektu rozvoje v minulém období a identifikace hlavních problémů.