STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici

analyza_problemu_CZ_PLSpolečnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o., rozvíjí řadu aktivit při řešení přeshraniční spolupráce (zejména na česko-polské a česko-německé hranici). Jednou z aktivit je projekt Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici.

Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov

turnV rámci zpracování studie byly vymezeny kompetence a působnost MěÚ. Dále byla provedena analýza stěžejních strategií města včetně charakteristiky městského úřadu a jeho funkce v území. Strategické plánování a řízení města obsahovalo legislativní a normativní rámec, identifikovalo problémy a výzvy.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Systematizace strategického řízení a plánování (Sokolov)

sokolovV rámci projektu „Systematizace strategického řízení a plánování s důrazem na následnou implementaci projektových opatření“, registrační číslo CZ.1.04./4.1.01/53.00024, byly vytvořeny následující dokumenty: Sociodemografická analýza, Výzkum veřejného mínění obyvatel, podnikatelů a dalších zájmových subjektů, v jehož rámci proběhl výzkum občanů (500 respondentů metodou CATI) a podnikatelů (100 respondentů metodou CATI), Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov (tvorba analytické, návrhové a realizační části).

Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy

byt2Při realizaci projektu „Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy“ byl vytvořen koncepční dokument k řešení bytové situace obyvatel na území statutárního města Ostravy pro období dalších 15 let.

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

SE_ATLAS_MSKAtlas byl zpracován pro potřeby Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V rámci první části atlasu byly popsány a vizualizovány klíčové demografické a socioekonomické procesy (sídelní, suburbanizační) na území kraje včetně vymezení přirozených pólů rozvoje.

Vytvoření Strategického rozvojového plánu města Broumova do roku 2029

broumovStrategický plán je jako ucelený koncepční plán rozvoje města napojený na rozvoj celého regionu a je v souladu s Územním plánem a všemi strategickými dokumenty města. Slouží k dlouhodobé koordinaci veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města Broumova tak, aby město prosperovalo jako celek.

Studie produktů cestovního ruchu – Český Ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého Ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém Ráji

rajV rámci projektu byly pro Sdružení Český ráj zpracovány v letech 2011 – 2012 dvě studie produktů cestovního ruchu v lokalitě Českého ráje: „Zlatá stezka Českého ráje“ a „Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. Studie produktu cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje byla zaměřena na zatraktivnění tohoto produktu, doplnění databáze zajímavostí a cílů a databáze ubytovacích a stravovacích zařízení a následně vytvoření nových produktů cestovního ruchu.

Strategický plán udržitelného rozvoje Vsetínska na roky 2011-2015

vsetinStrategický plán udržitelného rozvoje Vsetínska na roky 2011 – 2015 je střednědobým dokumentem, který se orientuje na další vývoj města, zejména z hlediska hospodářského a sociálního. Zahrnuje obecné střednědobé záměry (programy) rozvoje města, ale i konkrétní cíle (projekty), jejichž realizace přispěje k naplnění daných záměrů a dosažení strategické vize.

Zlepšení systému řízení lidských zdrojů ORP Benešov

benesovV rámci zakázky Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov (2011) byl vypracován plán rozvoje úřadu. Za účelem zlepšení systému řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností bylo realizováno odborné poradenství (aktivita I.) a proběhla realizace vzdělávacích aktivit (aktivita II.).