STRATEGICKÉ, KONCEPČNÍ A ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Socioeko_MorkovkoKorycansko_2017V rámci projektu byla provedena analýza lidských zdrojů, sídelního systému, ekonomického potenciálu-technické a dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a další dílčí analýzy odpovídající předmětu díla. Na základě provedených analýz byly identifikovány a popsány socioekonomické problémy studované oblasti a stanoveny rámcové návrhy opatření směřující k odstranění příčin problémů.

Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Strategie_rozvoje_CR_VysocinaPředmětem zakázky bylo kromě zpracování samostatné strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořit „marketingovou a komunikační strategii kraje“, která spočívala ve zhodnocení dosud realizovaných komunikačních a marketingových aktivit, komunikovaných produktů a využívaných distribučních kanálů. Detailní prozkoumání, jak efektivní byly v minulosti marketingové nástroje – tzn., jak se podepsaly na návštěvnosti, případně na povědomí o regionu. Součástí analýzy bylo vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy, na základě které došlo vytvoření samotné strategie, která obsahuje: vymezení strategických cílových skupin; návrh komunikačního mixu, vhodných komunikačních a marketingových aktivit a nástrojů a jejich přiřazení k jednotlivým cílům a cílovým skupinám, návrh způsobů koordinace a komunikace uvnitř stávající organizační struktury krajského úřadu (dotčených zaměstnanců na dotčených odborech). Součástí je rovněž akční plán, který obsahuje projektové záměry a aktivit pro úspěšnou realizaci marketingové a komunikační strategie. Byla nastavena metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů priorit a opatření Strategie (akčních plánů) včetně kvalitativních a kvantitativních indikátorů do území.

V rámci realizace předmětu zakázky byly provedeny také následující aktivity:

  • Provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby (130 respondentů).
  • Provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu (100 respondentů).

Studii naleznete zde.

Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří

Klasterec_vize_3-11Dokument Strategický plán rozvoje města Klášterec nad Ohří 2016-2023 obsahuje analytickou, návrhovou a implementační část, jejíž součástí je akční plán na dva roky a zásobník projektů na další léta. V rámci analýzy byl proveden sociologický průzkum občanů. Výstupem analytické části jsou SWOT analýzy shrnující hlavní silné a slabé stránky města, příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje. Návrhová část zahrnující vizi, priority a opatření byla zpracovaná ve spolupráci s pracovními skupinami. Implementaci strategie do praxe zajistí zpracovaný akční plán – seznam plánovaných projektových záměrů k realizaci, který byl vytvořen na dvouleté období 2016 – 2018. V rámci zpracování strategie města proběhla dvě veřejná projednání. První bylo zaměřeno na výsledky průzkumu a analytickou část, druhé na návrhovou část strategie.

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016–2025. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Studie dostupná zde.

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu byla zpracována v rámci projektu realizovaného Sdružením místních samospráv České republiky s názvem „Rok v obci“ (č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00044), jenž je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci analytické části studie byl proveden a zpracován kvalitativní i kvantitativní průzkum mezi představiteli obcí (starosty a místostarosty) v oblasti výkonu jejich funkce a problémů, se kterými se setkávají. Pro kvalitativní průzkum byly použity osobní rozhovory (face-to-face). V rámci kvantitativního průzkumu bylo provedeno dotazníkového šetření, ve kterém odpovědělo 1 052 starostů nebo místostarostů obcí I. typu (tj. 18,0 % oslovených starostů nebo místostarostů). Dále byla provedena analýza právního prostředí starosty v obci popisující stávající právní prostředí, ve kterém vedení obce působí, jeho práva a povinnosti. Pozornost byla věnována konkrétně starostům a místostarostům, zastupitelstvu, radě obce a bylo podrobně rozebráno, co jejich mandát vyžaduje. Ve studii jsou popsány typy obcí z hlediska přenesené působnosti, jejich práva, povinnosti a kompetence v území včetně řešení krizových stavů.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V rámci zpracování „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ na období let 2016–2028 byl proveden průzkum veřejného mínění občanů, podnikatelů a neziskových organizací, pomocí něhož měly tyto cílové skupiny možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města.

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Cílem projektu je vypracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR) a vypracování souvisejících výstupů/dokumentů. Smyslem projektu je vytvořit dokument, který způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhne toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zástupci objednatele a zaměstnanci objednatele) co nejvíce ztotožněna a bude dokument využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života v městské části Praha 8.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Předmětem projektu bylo zpracování analytické, návrhové a implementační části strategického plánu rozvoje města Příbram. V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření mezi občany (350 respondentů), zástupci podnikatelů (50) a neziskových organizací (25) metodou CATI (telefonické dotazování) a CAWI – dotazován pomocí webového formuláře. Byl zpracován Profil města (socioekonomická analýza) včetně analýzy potenciálu a rizik rozvoje. Výstupem analytické části byla SWOT analýza shrnující hlavní silné a slabé stránky města a příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí

HnMCílem projektu bylo zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu, díky čemuž dojde ke zvýšení transparentnosti, efektivity a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků města Hradec nad Moravicí.

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst

soudrznostProjekt „Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst“ (číslo projektu TB020MMR024) je realizován na základě výzkumné potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR vyhlášené v programu BETA Technologické agentury České republiky. Doba řešení:2014-2015.