Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

AQwJJIyJtUIntegrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 je zpracována pro definované území Zlínské aglomerace a představuje zásadní dokument pro realizaci ITI.  Pomocí ITI mohou jednotliví aktéři na území aglomerace realizovat klíčové projekty, které povedou k jejímu rozvoji. Důležité jsou synergické efekty vzájemně provázaných projektů, které umožňují slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

Strategie obsahuje:

Analytickou část – popisuje současný stav rozvoje Zlínské aglomerace a dále tento stav analyzuje z mnoha hledisek. Je členěna na socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu, analýzu problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území a na analýzu stakeholderů.

Strategickou část – obsahuje vizi rozvoje území po realizaci nastavených opatření, které vychází z potřeb identifikovaných v analytické části. Zahrnuje strategický rámec, vizi strategie, prioritní oblasti a strategické cíle, vazbu na strategické dokumenty, integrovanost opatření a také zapojení partnerů.

Implementační část – popis řízení strategie včetně řídicí a realizační struktury a popis monitoringu a evaluace strategie.

Kompletní strategii naleznete zde.