EKONOMICKÉ ANALÝZY A INVESTICE

Integrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027

AQwJJIyJtUIntegrovaná územní strategie Zlínské aglomerace pro období 2021-2027 je zpracována pro definované území Zlínské aglomerace a představuje zásadní dokument pro realizaci ITI.  Pomocí ITI mohou jednotliví aktéři na území aglomerace realizovat klíčové projekty, které povedou k jejímu rozvoji. Důležité jsou synergické efekty vzájemně provázaných projektů, které umožňují slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů.

Strategie obsahuje:

Analytickou část – popisuje současný stav rozvoje Zlínské aglomerace a dále tento stav analyzuje z mnoha hledisek. Je členěna na socioekonomickou analýzu, SWOT analýzu, analýzu problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území a na analýzu stakeholderů.

Strategickou část – obsahuje vizi rozvoje území po realizaci nastavených opatření, které vychází z potřeb identifikovaných v analytické části. Zahrnuje strategický rámec, vizi strategie, prioritní oblasti a strategické cíle, vazbu na strategické dokumenty, integrovanost opatření a také zapojení partnerů.

Implementační část – popis řízení strategie včetně řídicí a realizační struktury a popis monitoringu a evaluace strategie.

Kompletní strategii naleznete zde.

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027

EPRSyw7phuIntegrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027 je zpracována pro celé území Pražské metropolitní oblasti definované na základě vymezení MMR, které zahrnuje hlavní město Prahu a dalších 490 základních územně samosprávních celků (označovaných dohromady jako zázemí Prahy), které leží ve Středočeském kraji. Pražská metropolitní oblast se rozkládá na 4 627 km2 a žije v ní 2 151 569 obyvatel (k 1. 1. 2020). PMO je ovlivněna rozvojovou dynamikou hlavního města při spolupůsobení vedlejších center. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakožto i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam.

Strategie obsahuje:

Analytickou část – obsahuje stručný popis území, socioekonomickou analýzu, analýzu problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území, SWOT analýzu a analýzu stakeholderů.

Strategickou část – popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly v Pražské metropolitní oblasti realizovat. Výchozím výstupem pro tvorbu strategické části je analýza problémů a potřeb. Strategická část stojí na vizi rozvoje Pražské metropolitní oblasti , která je rozpracována do čtyř prioritních oblastí: 1. Doprava, životní prostředí, 3. Vzdělávání a sociálně-zdravotní oblast, 4. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví.

Implementační část – popis řízení včetně řídicí a implementační struktury a popis monitoringu a evaluace strategie.

Kompletní strategii naleznete zde.

Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

mpo-logoPředmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027“ (dále jen „OPK“).  Cílem veřejné zakázky je zjistit absorpční kapacitu v níže uvedených oblastech, resp. míru připravenosti projektů / projektových záměrů, a předběžný návrh rozdělení finančních alokací pro jednotlivé oblasti podpory (specifické cíle) v rámci OPK s odůvodněním. Výsledky analýzy budou reflektovat skutečnost, že absorpční kapacita nevyplývá pouze z věcného (obsahového) zaměření daného programu a že nejde jen o pouhé zhodnocení míry schopnosti řádně využívat prostředky programu ze strany dotčených subjektů, nýbrž také o zhodnocení míry ochoty zapojit se do čerpání prostředků daného programu ze strany dotčených subjektů za daných podmínek. V analýze se tak bude vycházet ze zkušeností z předchozích období, kdy relevance potřeb mohla být vysoká, ale projekty či celé oblasti aktivit nebyly na čerpání z různých důvodů dostatečně připraveny (důvodů může být hned několik, např. legislativní překážky, administrativní náročnost projektové žádosti, složitost projektů, nízká kapacita příjemců na přípravu, změna technologie aj.). Bude nutné rovněž vzít v úvahu připravenost subjektů na možné změny a omezení vycházející z návrhů evropské legislativy (např. veřejná podpora a nižší míra spolufinancování, omezení podpory dle regionu či velikosti podniku, resp. omezené podmínky podpory velkých podniků, nutnost rychlejší realizace projektů s ohledem na navržené pravidlo N+2 aj.) a také možnosti alternativního financování či celkovou administrativní náročnost. Analýza zhodnotí absorpční kapacitu na straně podnikatelských subjektů (vč. těch vlastněných státem) a organizací pro výzkum a šíření znalostí, a to bez omezení podle klasifikace ekonomických činností CZ NACE.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.