FINANČNÍ ANALÝZY

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na MěÚ Hradec nad Moravicí

HnMCílem projektu bylo zavedení nových prvků finančního řízení do praxe úřadu, díky čemuž dojde ke zvýšení transparentnosti, efektivity a hospodárnosti vynakládaných finančních prostředků města Hradec nad Moravicí.

Analýza potřeb a procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava

V rámci projektu byl proveden výzkum potřeb veřejnosti (potenciálních i stávajících uživatelů soc. služeb a aktivit) a informovanosti ve vztahu k soc. službám a ostatním oblastem pomoci. Dále byla provedena analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných na území statutárního města Ostravy a jejich geografické rozmístění v území. V rámci této aktivity bylo uskutečněno ekonomické zhodnocení poskytovaných sociálních služeb na území SMO prostřednictvím finanční analýzy organizací dle typu poskytované služby. Ekonomické zhodnocení bylo zaměřeno na finanční analýzu jednotlivých poskytovatelů, strukturu jejich zdrojů a počet klientů. Na základě provedené analýzy byla stanovena finanční náročnost poskytovaných sociálních služeb na území SMO.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

V rámci projektu Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy byla vypracována  Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování, která byla zaměřena na ekonomické zhodnocení hospodaření s nemovitým majetkem (bytovým fondem) ve vlastnictví a správě Statutárního města Ostravy.