Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027

EPRSyw7phuIntegrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021–2027 je zpracována pro celé území Pražské metropolitní oblasti definované na základě vymezení MMR, které zahrnuje hlavní město Prahu a dalších 490 základních územně samosprávních celků (označovaných dohromady jako zázemí Prahy), které leží ve Středočeském kraji. Pražská metropolitní oblast se rozkládá na 4 627 km2 a žije v ní 2 151 569 obyvatel (k 1. 1. 2020). PMO je ovlivněna rozvojovou dynamikou hlavního města při spolupůsobení vedlejších center. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakožto i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam.

Strategie obsahuje:

Analytickou část – obsahuje stručný popis území, socioekonomickou analýzu, analýzu problémů, rozvojových potřeb a potenciálu území, SWOT analýzu a analýzu stakeholderů.

Strategickou část – popisuje možné a žádoucí zásahy, které by se měly v Pražské metropolitní oblasti realizovat. Výchozím výstupem pro tvorbu strategické části je analýza problémů a potřeb. Strategická část stojí na vizi rozvoje Pražské metropolitní oblasti , která je rozpracována do čtyř prioritních oblastí: 1. Doprava, životní prostředí, 3. Vzdělávání a sociálně-zdravotní oblast, 4. Cestovní ruch, kulturní a přírodní dědictví.

Implementační část – popis řízení včetně řídicí a implementační struktury a popis monitoringu a evaluace strategie.

Kompletní strategii naleznete zde.