CESTOVNÍ RUCH A KULTURA

Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Strategie_rozvoje_CR_VysocinaPředmětem zakázky bylo kromě zpracování samostatné strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořit „marketingovou a komunikační strategii kraje“, která spočívala ve zhodnocení dosud realizovaných komunikačních a marketingových aktivit, komunikovaných produktů a využívaných distribučních kanálů. Detailní prozkoumání, jak efektivní byly v minulosti marketingové nástroje – tzn., jak se podepsaly na návštěvnosti, případně na povědomí o regionu. Součástí analýzy bylo vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy, na základě které došlo vytvoření samotné strategie, která obsahuje: vymezení strategických cílových skupin; návrh komunikačního mixu, vhodných komunikačních a marketingových aktivit a nástrojů a jejich přiřazení k jednotlivým cílům a cílovým skupinám, návrh způsobů koordinace a komunikace uvnitř stávající organizační struktury krajského úřadu (dotčených zaměstnanců na dotčených odborech). Součástí je rovněž akční plán, který obsahuje projektové záměry a aktivit pro úspěšnou realizaci marketingové a komunikační strategie. Byla nastavena metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů priorit a opatření Strategie (akčních plánů) včetně kvalitativních a kvantitativních indikátorů do území.

V rámci realizace předmětu zakázky byly provedeny také následující aktivity:

  • Provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby (130 respondentů).
  • Provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu (100 respondentů).

Studii naleznete zde.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

crmskZakázka zadaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“ reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00039, realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín realizace: 2014-2015. Projekt Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji vzniká za účelem nastavení efektivní struktury řízení cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje (destinační management) včetně řízení lidských zdrojů napříč subjekty působícími v cestovním ruchu, zejména se jedná o provázanost s existujícími šesti turistickými oblastmi na území kraje.

Studie produktů cestovního ruchu – Český Ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého Ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém Ráji

rajV rámci projektu byly pro Sdružení Český ráj zpracovány v letech 2011 – 2012 dvě studie produktů cestovního ruchu v lokalitě Českého ráje: „Zlatá stezka Českého ráje“ a „Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. Studie produktu cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje byla zaměřena na zatraktivnění tohoto produktu, doplnění databáze zajímavostí a cílů a databáze ubytovacích a stravovacích zařízení a následně vytvoření nových produktů cestovního ruchu.

Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje

jesenikStudie byla zpracována na zadání Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (oddělení územního plánování) v období let 2011 – 2012. Na základě analýzy sekundárních dat a terénního statistického šetření byla vytvořena jedinečná databáze prostorových údajů o návštěvnosti, využití k individuální rekreaci, rekreační infrastruktuře, atraktivitách a využití území.