CESTOVNÍ RUCH A KULTURA

Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

logo-npsCílem studie byl návrh managementových opatření vedoucí k vytvoření podmínek pro přesun těžiště turistické zátěže v regionu Šumavy do méně zatížených území s dostatečným potenciálem pro cestovní ruch, která umožňují rozvoj turistické infrastruktury.

Vlivem dlouhodobé návštěvnosti šumavského regionu došlo k vygenerování silných pólů, které tvoří intenzivně využívané turistické (a rekreační) ikony nacházející se zejména v centrální části Národního parku Šumava. V těchto částech může docházet k překročení limitů kapacit tamější infrastruktury, což může vést k negativnímu dopadu na přírodu i samotné návštěvníky. V oblastech mimo centrální část Šumavy se nacházejí rozlehlé oblasti s atraktivní přírodou a vylidňujícími vesnicemi, kde není zdaleka využit potenciál cestovního ruchu a kam je vhodné rozšířit návštěvnost území, aby se odlehčila exponovaná místa.

V rámci analytické části studie bylo provedeno zmapování a popisu území dle zón z pohledu cestovního ruchu a ochrany přírody (turistická atraktivita, citlivost přírody, turistická zátěž na přírodu, turistická vybavenost). V návrhové části byly formulovány hodnoty, vize, cíle a opatření pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Koncepce kultury města Havířova 2022-2030

Koncepce kultury města HavířovaPředmětem plnění je komplexní zpracování „Koncepce kultury města Havířova 2022-2030“ jako základního rozvojového dokumentu pro oblast kultury stanovujícího podmínky ke zlepšování stávající nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Koncepce obsahuje dlouhodobá řešení, která budou udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a jsou založena na principu podpory různorodosti kulturní nabídky v Havířově. V rámci plnění je provedena revize současných dokumentů, sběr aktuálních dat a jejich vyhodnocení, zpracování analytické, návrhové a implementační části. Koncepce je zpracována v souladu s platnými legislativním prostředím a platnými strategickými dokumenty města Havířova a Moravskoslezského kraje.

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském HradištiPředmětem zakázky bylo vyhodnocení především stávajícího modelu fungování kulturních zařízení ve městě a navržení možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění jejich produktů a aktivit. Město Uherské Hradiště potřebou zpracování nové koncepce vyjádřilo zájem o rozvoj místní kultury na území města. Vytvořená koncepce se skládá z následujících částí:

1. Analytická část, která popisuje stav kultury ve městě Uherské Hradiště a je zakončena SWOT analýzou sledující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti kultury.

2. Návrhová část, obsahující vizi, globální cílem strategické oblasti, specifické cíle a opatření pro řešení kultury na území města.

3. Implementační část, jejímž účelem je nastavit proces implementace nově vzniklých strategických částí do činnosti městského úřadu a organizací zřízených nebo založených městem.

Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Strategie_rozvoje_CR_VysocinaPředmětem zakázky bylo kromě zpracování samostatné strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořit „marketingovou a komunikační strategii kraje“, která spočívala ve zhodnocení dosud realizovaných komunikačních a marketingových aktivit, komunikovaných produktů a využívaných distribučních kanálů. Detailní prozkoumání, jak efektivní byly v minulosti marketingové nástroje – tzn., jak se podepsaly na návštěvnosti, případně na povědomí o regionu. Součástí analýzy bylo vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy, na základě které došlo vytvoření samotné strategie, která obsahuje: vymezení strategických cílových skupin; návrh komunikačního mixu, vhodných komunikačních a marketingových aktivit a nástrojů a jejich přiřazení k jednotlivým cílům a cílovým skupinám, návrh způsobů koordinace a komunikace uvnitř stávající organizační struktury krajského úřadu (dotčených zaměstnanců na dotčených odborech). Součástí je rovněž akční plán, který obsahuje projektové záměry a aktivit pro úspěšnou realizaci marketingové a komunikační strategie. Byla nastavena metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů priorit a opatření Strategie (akčních plánů) včetně kvalitativních a kvantitativních indikátorů do území.

V rámci realizace předmětu zakázky byly provedeny také následující aktivity:

  • Provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby (130 respondentů).
  • Provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu (100 respondentů).

Studii naleznete zde.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

crmskZakázka zadaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Rozvoj kvality řízení a good governance na KÚ MSK“ reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00039, realizovaného prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Termín realizace: 2014-2015. Projekt Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji vzniká za účelem nastavení efektivní struktury řízení cestovního ruchu na území Moravskoslezského kraje (destinační management) včetně řízení lidských zdrojů napříč subjekty působícími v cestovním ruchu, zejména se jedná o provázanost s existujícími šesti turistickými oblastmi na území kraje.

Studie produktů cestovního ruchu – Český Ráj bez bariér, Za pohádkou do Českého Ráje, Zlatá stezka Českého ráje, Technické památky a rozhledová místa v Českém Ráji

rajV rámci projektu byly pro Sdružení Český ráj zpracovány v letech 2011 – 2012 dvě studie produktů cestovního ruchu v lokalitě Českého ráje: „Zlatá stezka Českého ráje“ a „Technické památky a rozhledová místa v Českém ráji“. Studie produktu cestovního ruchu Zlatá stezka Českého ráje byla zaměřena na zatraktivnění tohoto produktu, doplnění databáze zajímavostí a cílů a databáze ubytovacích a stravovacích zařízení a následně vytvoření nových produktů cestovního ruchu.

Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje

jesenikStudie byla zpracována na zadání Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (oddělení územního plánování) v období let 2011 – 2012. Na základě analýzy sekundárních dat a terénního statistického šetření byla vytvořena jedinečná databáze prostorových údajů o návštěvnosti, využití k individuální rekreaci, rekreační infrastruktuře, atraktivitách a využití území.