Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Následně byly zpracovány návrhy na úpravy dotačního systému Ministerstva kultury týkající se především změn ve struktuře a rozsahu dotačních titulů, v postupech při hodnocení žádostí o poskytnutí dotace a v rámci přidělování finančních prostředků z rozpočtu ministerstva jednotlivým odborům, komisím a následně projektům. Zcela zásadní byl návrh na sjednocení systému evidence dotací v rámci všech odborů ministerstva.

Dalším cílem tohoto výstupu bylo zpracování Analýzy vnějšího prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu a vývoje živé kultury z ekonomického hlediska. Konkrétní náplní tohoto dokumentu je nejprve komplexní pohled na financování a ekonomiku kultury (celkové i živé), následuje odhad vývoje nominálního a potenciálního HDP, výpočet multiplikátorů pro jednotlivé oblasti živé kultury a stanovení pozitivních externalit živé kultury, a to využitím komplexní syntézy datových zdrojů (pomocí matematicko-statistických metod), dále byla provedena meziodvětvová (Input – Output) analýza. V dokumentu je uvedeno i rámcové porovnání České republiky s ostatními evropskými zeměmi v několika aspektech týkajících se oblasti kultury.