TRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Cílem projektu je zmapování dostupnosti, typů činností a alokovaných kapacit v rámci aktivit krajů ČR vč. hl. m. Prahy (dále jen krajů) (v přenesené a samostatné působnosti, ale také v oblastech, které jim neukládá zákon a vyhlášky, tj. v ostatních oblastech podpory škol), krajských vzdělávacích center, pedagogických či dalších fakult, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR či dalších aktérů při podpoře mateřských, základních a středních škol na úrovni kraje. Komparativní studie mezi kraji popisuje, jaký typ podpory a poradenství poskytují jednotlivé kraje a další relevantní subjekty s cílem zmapování co největšího množství poskytovaných služeb a podpory o jejíž dostupnosti jsou ředitelé a učitelé škol informování. Výzkum rovněž ověřuje, jakým způsobem činnosti krajů podporují či mohou podporovat cíle vzdělávací politiky České republiky (S2030+, DZ ČR 2019-2023, DZ ČR 2023-2027 atd.). Dílčími cíli jsou: 1. Získat data, která budou využitelná MŠMT při přípravě analytické části Dlouhodobého záměru ČR 2023-2027 (DZ ČR) a krajům v jejich Dlouhodobých záměrech (DZ krajů) v podpoře MŠ, ZŠ a SŠ (např. využití pro cílení opatření DZ ČR). 2. Získat poznatky využitelné pro podpůrné aktivity středního článku podpory na území krajů a aktivit připravovaného projektu IPs Kurikulum na úrovni krajů. 3. Vyhodnotit obsah vybraných výkonových výkazů MŠMT v této oblasti a získat doporučení, jak revidovat jejich obsah.

Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

TAČR MŠMTCílem projektu je zjistit a ověřit, jakým způsobem ovlivnily změny, způsobené novou legislativní úpravou v některých segmentech vysokého školství, nastavení studijních programů a také zjistit dopady na hlavní aktéry, tj. na vysoké školy. Zjistit dopady institucionálních akreditací a zvýšených nároků na vnitřní řízení kvality na vysokých školách (struktura studijních programů, především u nově vzniklých programů, vnitřní procesy). A zmapovat vývoj profesně zaměřených studijních programů a parametrů, ve kterých se liší od akademických studijních programů. Výsledkem analýzy jsou zároveň doporučení pro tvorbu strategických a koncepčních materiálů MŠMT pro vysoké školství.

Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

mpo-logoPředmětem veřejné zakázky je zpracování „Analýzy absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027“ (dále jen „OPK“).  Cílem veřejné zakázky je zjistit absorpční kapacitu v níže uvedených oblastech, resp. míru připravenosti projektů / projektových záměrů, a předběžný návrh rozdělení finančních alokací pro jednotlivé oblasti podpory (specifické cíle) v rámci OPK s odůvodněním. Výsledky analýzy budou reflektovat skutečnost, že absorpční kapacita nevyplývá pouze z věcného (obsahového) zaměření daného programu a že nejde jen o pouhé zhodnocení míry schopnosti řádně využívat prostředky programu ze strany dotčených subjektů, nýbrž také o zhodnocení míry ochoty zapojit se do čerpání prostředků daného programu ze strany dotčených subjektů za daných podmínek. V analýze se tak bude vycházet ze zkušeností z předchozích období, kdy relevance potřeb mohla být vysoká, ale projekty či celé oblasti aktivit nebyly na čerpání z různých důvodů dostatečně připraveny (důvodů může být hned několik, např. legislativní překážky, administrativní náročnost projektové žádosti, složitost projektů, nízká kapacita příjemců na přípravu, změna technologie aj.). Bude nutné rovněž vzít v úvahu připravenost subjektů na možné změny a omezení vycházející z návrhů evropské legislativy (např. veřejná podpora a nižší míra spolufinancování, omezení podpory dle regionu či velikosti podniku, resp. omezené podmínky podpory velkých podniků, nutnost rychlejší realizace projektů s ohledem na navržené pravidlo N+2 aj.) a také možnosti alternativního financování či celkovou administrativní náročnost. Analýza zhodnotí absorpční kapacitu na straně podnikatelských subjektů (vč. těch vlastněných státem) a organizací pro výzkum a šíření znalostí, a to bez omezení podle klasifikace ekonomických činností CZ NACE.

Inovace výuky studijního programu Stavební inženýrství ve studijních oborech Městské stavitelství a inženýrství a Správa majetku a provoz budov

kurz_FAST_Nove_smery_v_bytove_politice_finalV rámci projektu společnost PROCES- Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. prováděla následující činnosti: příprava studijních matriálů, spolupráce na vytváření skript a odborných publikací, realizace odborných přednášek v rámci výuky, prezentace týkající se spolupráce katedry s praxí, zajištění součinnosti a spolupráce při tvorbě témat bakalářských a diplomových prací a poskytnutí potřebných materiálů pro tvorbu prací, s vedením FAST-VŠB TUO konzultace o obsahové náplni studijních programů bakalářského a magisterského studia v souladu s potřebami organizace a dalších formách spolupráce, aktivní účast na odborných konferencích.

Monitoring trhu práce za účelem zjištění požadavků trhu práce na absolventy konkrétních oborů Univerzity obrany v Brně

Realizace vzdělávání v oblasti manažerských schopností řídících pracovníků, komunikačních a odborných dovedností inspektorů

V rámci projektu byly v období let 2011 – 2012 realizovány kurzy pro všech 7 poboček Českého báňského úřadu za účelem zvýšení kvality činnosti inspektorů. Kurzům předcházela předběžná analýza znalostí zaměstnanců Českého báňského úřadu, na jejímž základě byl sestaven konkrétně zacílený školicí program.

Výběrové řízení – externí evaluace vytvořených vzdělávacích programů

Projekt byl zaměřen na evaluaci studijních materiálů (skript) na základě speciální metodiky evaluace vyvinuté experty společnosti PROCES. Tato metodika je založena na metodě sémantického diferenciálu.

Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání

neformAnalýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k uznávání neformálního vzdělávání byla realizována prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního průzkumu se vzdělavateli a zaměstnavateli.

Zlepšení systému řízení lidských zdrojů ORP Benešov

benesovV rámci zakázky Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov (2011) byl vypracován plán rozvoje úřadu. Za účelem zlepšení systému řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností bylo realizováno odborné poradenství (aktivita I.) a proběhla realizace vzdělávacích aktivit (aktivita II.).