Zmapování činností a na ně navázaných personálních kapacit v rámci podpory MŠ, ZŠ A SŠ na úrovni jednotlivých krajů

Cílem projektu je zmapování dostupnosti, typů činností a alokovaných kapacit v rámci aktivit krajů ČR vč. hl. m. Prahy (dále jen krajů) (v přenesené a samostatné působnosti, ale také v oblastech, které jim neukládá zákon a vyhlášky, tj. v ostatních oblastech podpory škol), krajských vzdělávacích center, pedagogických či dalších fakult, České školní inspekce, Národního pedagogického institutu ČR či dalších aktérů při podpoře mateřských, základních a středních škol na úrovni kraje. Komparativní studie mezi kraji popisuje, jaký typ podpory a poradenství poskytují jednotlivé kraje a další relevantní subjekty s cílem zmapování co největšího množství poskytovaných služeb a podpory o jejíž dostupnosti jsou ředitelé a učitelé škol informování. Výzkum rovněž ověřuje, jakým způsobem činnosti krajů podporují či mohou podporovat cíle vzdělávací politiky České republiky (S2030+, DZ ČR 2019-2023, DZ ČR 2023-2027 atd.). Dílčími cíli jsou: 1. Získat data, která budou využitelná MŠMT při přípravě analytické části Dlouhodobého záměru ČR 2023-2027 (DZ ČR) a krajům v jejich Dlouhodobých záměrech (DZ krajů) v podpoře MŠ, ZŠ a SŠ (např. využití pro cílení opatření DZ ČR). 2. Získat poznatky využitelné pro podpůrné aktivity středního článku podpory na území krajů a aktivit připravovaného projektu IPs Kurikulum na úrovni krajů. 3. Vyhodnotit obsah vybraných výkonových výkazů MŠMT v této oblasti a získat doporučení, jak revidovat jejich obsah.