MEZINÁRODNÍ STUDIE

Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Evaluace czpl_logopro Ministerstvo pro místní rozvoj se skládá ze 2 evaluačních úkolů:

1. Ex-post hodnocení projektů pro období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit, nakolik byly vybrané podpořené projekty úspěšné a na konkrétních případech tak identifikovat praktický přinos programu.

2. Ex-post hodnocení programu v období 2014 – 2020. Cílem úkolu bylo posoudit účinnost programu jako celku a zhodnotit jeho příspěvek k celounijním prioritám období 2014 – 2020.

Hodnocení bylo provedeno prostřednictvím evaluačních otázek, které byly stanoveny Ministerstvem pro místní rozvoj, jakožto zadavatelem evaluace a Řídícím orgánem programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Rozvoj dobrovolnictví v ČR

MV_MV_BARVAProjekt byl zpracován v rámci realizace projektu Ministerstvo vnitra České republiky „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“. Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe (zahraniční i tuzemské). Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Příklady dobré praxe byly zpracovány ve všech krajích ČR a ve výše uvedených státech EU. Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá.  V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců tuzemských i zahraničních dobrovolnických organizací a aktérů v oblasti dobrovolnictví.

Výstupy z projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

MV_MV_BARVACílem Analýzy je komparace rozsahu výkonu veřejné správy ve statutárních městech, ale i v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech včetně dalších možných řešení přiblížení samosprávy občanům na území statutárních měst. V současné době je na území ČR 27 statutárních měst, z toho však pouze 8 statutárních měst má statut a je územně členěno na městské obvody nebo městské části. V  této části je zpracován rozbor ekonomických a organizačních vztahů mezi statutárním městem a městskými obvody/částmi včetně zhodnocení nákladů na výkon veřejné správy v územně členěných a územně nečleněných statutárních městech. Dále je v Analýze zhodnocena platná právní úprava v oblasti statutárních měst, ze které vyplývá, že městské části/obvody nemají svou právní subjektivitu s výjimkou hl. m. Prahy, které se řídí specifickým zákonem.

Analýza se zabývá i tématem současného výkonu veřejné správy v aglomeracích velkých měst, a to Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, která mají více než 150 tis. obyvatel, jelikož v území se při aplikaci zákona č. 314/2002 Sb., zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vyskytly specifické přístupy řešení.

V Analýze je provedena komparace postavení statutárních měst v zahraničí, konkrétně byly vybrány státy, které aplikují smíšený model veřejné správy, a to Rakousko, Německo (Bavorsko), Polsko a Slovensko.

Dále je vytvořen ve 4 variantách návrh řešení problematiky statutárních měst, např. nastavení povinných kritérií pro vznik nového statutárního města, a také návrh variant řešení problematiky aglomeračních ORP, zde je však nutné zdůraznit, že Praha a její aglomerační oblast se od ostatních velkých měst s jejich aglomeracemi odlišuje tím, že jakékoliv územní změny přesahují krajské hranice, a to mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, proto situaci v Praze nelze řešit obdobnými způsoby jako v Brně, Ostravě nebo Plzni vzhledem k tomu, že její zázemí je součástí jiného kraje. K vytvořeným návrhům je zpracována analýza ekonomických i společenských nákladů, přínosů a dopadů navrhovaných variant.

Kompletní studii naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Cílem projektu bylo kvantifikovat výchozí a cílové hodnoty dvou ukazatelů výsledku prioritní osy 4 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020:

  • úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí,
  • vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Kriminalita_samosprava2V rámci projektu bude vytvořena mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování kriminality, jejích analýz a predikce a využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní důraz bude kladen na oblast predikce kriminality.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Předmětem projektu bylo vytvoření komplexního pohledu na státní podporu zdravotnického výzkumu, analýza stávajících možností v oblasti aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví, biotechnologii a biomedicíně, včetně analýzy zahraničních přístupů a trendů v podpoře aplikovaného výzkumu v těchto oblastech.