MEZINÁRODNÍ STUDIE

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Cílem projektu bylo kvantifikovat výchozí a cílové hodnoty dvou ukazatelů výsledku prioritní osy 4 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020:

  • úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí,
  • vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu.

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Kriminalita_samosprava2V rámci projektu bude vytvořena mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování kriminality, jejích analýz a predikce a využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samospráv) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku. Zvláštní důraz bude kladen na oblast predikce kriminality.

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

dane2Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Předmětem projektu bylo vytvoření komplexního pohledu na státní podporu zdravotnického výzkumu, analýza stávajících možností v oblasti aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví, biotechnologii a biomedicíně, včetně analýzy zahraničních přístupů a trendů v podpoře aplikovaného výzkumu v těchto oblastech.