MEZINÁRODNÍ STUDIE

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Rozvoj dobrovolnictví v ČR

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

Překlad není dostupný

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Překlad není dostupný

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Překlad není dostupný

Mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování kriminality

Překlad není dostupný

Mezinárodní komparace daňových opatření podporujících rodiny s dětmi

Komparativní analýza realizovaná na základě zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v období 06 – 08/2014. Cílem zakázky bylo provedení komparace daňových systémů v rámci 15 vybraných zemí OECD se zaměřením na pro-rodinná daňová opatření včetně jejich účinků a dopadů na situaci rodin, jejich příjmy a životní úroveň, pracovní aktivitu rodičů, vzdělání dětí apod. Na základě komparativní analýzy byla identifikována možná přenositelná daňová opatření do systému podpory rodin s dětmi v České republice a byl tak vytvořen podklad pro rozvíjení koncepční podpory rodin v rámci jednotlivých oblastí veřejných politik ČR.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Překlad není dostupný