SLUŽBY

Produkty spoločnosti

 • Multikriteriálne, priestorové, prediktívne analýzy.
 • Evaluačné výskumy: výsledky hospodárenia, plánovanie financií.
 • Sociologické prieskumy: vedenie Focus Group, dotazníkové prieskumy metódou CATI, Mystery klient, kvantitatívne a kvalitatívne metódy.
 • Socio-demografické analýzy: podklady pre komunitné, strategické, územné plánovanie, migračné trendy, suburbanizačné procesy.
 • Návrhy výrobných a obytných plôch pre územné plány miest na základe demografických prognóz.
 • Komplexné spracovanie analýzy trvalo udržateľného rozvoja územia: RURU – podklad pre manažment miest.
 • Štruktúra osídlenia v širších súvislostiach – kľúč pre rozhodovanie manažmentu kraja. Trendy pre program integrovaného rozvoja miest, podklad pre ZUR v územnom plánovaní.
 • Marketing miest a regiónov: štúdie potenciálu cestovného ruchu, návrhy konkrétnych produktov.
 • Rozvojové stratégie miest a krajov, mikroregiónov.
 • Komunitné plány sociálnych služieb: zabezpečenie sieťovania a plánovanie financií, dopravná dostupnosť, možnosti optimalizácie.
 • Koncepcie bývania miest: nízkonákladový a sociálny model, systémy prevencie bezdomovectva.
 • Analýza trhu práce, identifikácia problémových oblastí, realizácia programu sociálnej inklúzie a sociálneho vylúčenia, predikcia vývoja lokalít.
 • Procesné riadenie v oblasti ľudských zdrojov a zlepšovanie kvality úradov.

Odborné konzultácie

 • Konzultácie v oblasti hospodárenia mesta a tvorby rozvojových stratégií. Plánovanie financií.
 • Procesné riadenie a optimalizácia chodu úradov.
 • Konzultácie k rozboru trvalo udržateľného rozvoja územia
 • Konzultácie k užitiu multikriteriálnych metód, pre hodnotenie územia, napr. aplikácia Hruškovej metódy.
 • Konzultácie na zabezpečenie dostupnosti sietí sociálnych služieb a plánovanie financií.
 • Konzultácie k rozvojovým projektom a ich finančná udržateľnosť.

Školenia a kurzy

 • Kurzy priestorového plánovania a RURU, aplikácia Hruškovej metódy.
 • Kurzy GIS, multikriteriálnych, priestorových analýz, práce s dátami.
 • Kurzy aplikovanej štatistiky.
 • Kurzy pre manažment.
 • Kurzy riadenia ľudských zdrojov a zlepšovanie kvality úradov.
 • Finančné analýzy pre organizácie a mesta. Udržateľnosť a finančné nástroje k rozvojovým projektom.
 • Kurzy bytovej politiky pre obce.
 • Kurz štruktúry osídlenia pre krajské úrady.