USŁUGI

Produkty spółki:

 • Analizy wielokryterialne, przestrzenne, predykcyjne.
 • Badania ewaluacyjne: wyniki działalności, planowanie finansowe.
 • Badania socjologiczne: zarządzanie Focus Group, badania ankietowe przeprowadzane metodą CATI, Mystery klient, metody kwantytatywne i kwalitatywne.
 • Analizy socjodemograficzne: podstawy planowania lokalnego, strategicznego, przestrzennego, trendy migracyjne, procesy urbanizacji.
 • Projekty powierzchni produkcyjnych i mieszkalnych do planów zagospodarowania przestrzennego miast na podstawie prognoz demograficznych.
 • Kompleksowa analiza zrównoważonego rozwoju obszaru – materiały bazowe potrzebne do zarządzania miastem.
 • Struktura osiedlenia w szerszym kontekście – klucz do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania regionem. Trendy zintegrowanego rozwoju miast, materiały bazowe do Zasad Rozwoju Regionalnego w ramach zagospodarowania przestrzennego.
 • Marketing miast i regionów: badanie potencjału turystycznego, propozycje konkretnych produktów.
 • Strategie rozwoju miast i województw, mikroregionów.
 • Planowanie na rzecz społeczności lokalnych w zakresie usług społecznych: zapewnienie sieciowania oraz planowania finansowego, dostępność komunikacyjna, możliwości optymalizacji.
 • Koncepcja zabudowy mieszkaniowej: model tani i socjalny , systemy zapobiegania bezdomności.
 • Analiza rynku pracy, zidentyfikowanie obszarów problemowych, realizacje programu inkluzji oraz ekskluzji , predykcja rozwoju danych obszarów.
 • Proces zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawa jakości urzędów.

Konsultacje specjalistyczne

 • Konsultacje z zakresu zarządzania miastem oraz tworzenia strategii rozwoju. Planowanie finansowe.
 • Kontrola oraz optymalizacja funkcjonowania urzędów.
 • Konsultacje z zakresu analizy zrównoważonego rozwoju terenu.
 • Konsultacje z zakresu wielokryterialnych metod oceny terenu, np. zastosowanie metody Hruški.
 • Konsultacje z zakresu dostępności sieci usług społecznych oraz planowania finansowego.
 • Konsultacje z zakresu projektów rozwojowych oraz ich stabilności finansowej.

Szkolenia i kursy

 • Kursy planowania przestrzennego oraz analizy zrównoważonego rozwoju, zastosowanie metody Hruški.
 • Kursy GIS, analiz wielokryterialnych, przestrzennych, praca z danymi.
 • Kursy statystyki stosowanej.
 • Kursy zarządzania
 • Kursy zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawy jakości urzędów.
 • Analizy finansowe dla organizacji i miast. Stabilność finansowa oraz narzędzia finansowe projektów rozwojowych.
 • Kursy polityki mieszkaniowej dla gmin.
 • Kursy struktury osiedleńczej dla Urzędów Wojewódzkich.