ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

(Čeština) 6. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) 2024 (v realizaci)

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

Zásady územního rozvoje jsou legislativním dokumentem, za jehož zpracování a pravidelnou aktualizaci zodpovídají úřady správních celků na úrovni krajů. Základními prioritami územního plánování Karlovarského kraje je vytvoření vyvážených územních podmínek z hlediska péče o životní prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel v území. Zejména v těchto oblastech jsou zvažovány veškeré důsledky návrhů, jejichž aplikace v praxi je zásadní pro efektivní řešení situace v kraji.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly pořízeny podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 a nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Aktualizace ZÚR MSK je zpracovávána na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje MSK v letech 2011 – 2012, kterou vypracoval Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v červenci 2012.

Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů politik v oblasti životního prostředí na podniky a domácnosti

mzpV rámci projektu „Vytvoření a ověření metod kvantitativního ekonomického hodnocení politik v oblasti ochrany životního prostředí na podniky a domácnosti“ byla na zadání Technologické agentury ČR vytvořena metodika kvantitativního ekonomického hodnocení dopadů realizace nástrojů ochrany životního prostředí certifikovaná Ministerstvem životního prostředí.

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.