EVALUACE

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Hodnocení dopadů realizovaných projektů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Evaluace projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Čeština.

Ex-ante hodnocení Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a hodnocení administrativní zátěže pro příjemce ve stávajícím Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Experti společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se stali ex-ante hodnotiteli Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2014 – 2020. Ex-ante hodnocení programu probíhá paralelně s tvorbou operačního programu. Průběžně jsou hodnoceny návrhy obsahového zaměření operačního programu (tematické cíle, investiční priority, navržené indikátory, intervenční logika, implementační struktura) a jejich provádění je koordinováno s posuzováním vlivu programu na životního prostřední (SEA).

Hodnocení ukončených IPn

V roce 2013 byla zpracována ex-post evaluace čtyř individuálních projektů národních (IPn) financovaných Operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 2007 – 2013, které byly realizovány v rámci Prioritní osy 4 – Systémový rámec celoživotního učení (4a cíl Konvergence a 4b cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

Analýza nabídky dalšího vzdělávání

vzdelSpolečnost PROCES zpracovala analýzu zaměřenou na ex-post hodnocení a vyhodnocení OP VK a jeho dopadu na další profesní vzdělávání včetně návrhu priorit pro nové programové období.