EVALUACE

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Výzkum stanovení ukazatelů rozvoje venkova a analýza jeho image jako součást vyhodnocování naplňování Koncepce rozvoje venkova

Překlad není dostupný

(Čeština) Externí posouzení systému zajištění kvality na Akademii múzických umění v Praze

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Překlad není dostupný

(Čeština) Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Překlad není dostupný

(Čeština) Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Ex post hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013

Překlad není dostupný

Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Překlad není dostupný

Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Překlad není dostupný