VYBRANÉ PROJEKTY

(Čeština) Ex-post evaluace programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Překlad není dostupný

(Čeština) Studie usměrnění cestovního ruchu v regionu Šumavy

Překlad není dostupný

(Čeština) Územní studie – Vyhodnocení území ostravské aglomerace z hlediska rizika přehřívání

Překlad není dostupný

(Čeština) Metodické doporučení: Propojení strategických dokumentů s finančními zdroji

Překlad není dostupný

(Čeština) Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství

Překlad není dostupný

(Čeština) Analýza absorpční kapacity operačního programu zaměřeného na konkurenceschopnost pro období 2021 – 2027

Překlad není dostupný

(Čeština) Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Překlad není dostupný

(Čeština) Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Překlad není dostupný

Metodika vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na udržitelný rozvoj území

Metodika je výstupem výzkumného projektu Technologické agentury České republiky Udržitelný rozvoj v územním plánování financovaného z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace (č. TB010MMR028). Výzkumný projekt byl zpracováván na základě zadání výzkumné potřeby Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.