Rozvoj dobrovolnictví v ČR

MV_MV_BARVAProjekt byl zpracován v rámci realizace projektu Ministerstvo vnitra České republiky „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“. Hlavním výstupem projektu je mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování managementu dobrovolnictví v Evropské unii. Sledovány a srovnávány jsou poskytované a vykonávané dobrovolnické aktivity, legislativní a ekonomický rámec, v němž dobrovolnictví probíhá. Byla hledána inspirace v oblasti profesionalizace práce s dobrovolníky, uplatnění související platné legislativy, včetně metodiky a příkladů dobré praxe (zahraniční i tuzemské). Analýza byla realizována v šesti zemích Evropy: Slovensku, Polsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Itálii. Výběr zemí byl stanoven na základě rozvoje a profesionalizace managementu dobrovolnictví v daných zemích, aby jejich konkrétní zkušenosti byly vhodným doplňkem a přínosem pro implementaci dobré praxe v České republice. Příklady dobré praxe byly zpracovány ve všech krajích ČR a ve výše uvedených státech EU. Analýza dobrovolnictví v ČR obsahuje analýzu poskytovaných a vykonávaných dobrovolnických aktivit, legislativního a ekonomického rámce a analýzu managementu, v němž dobrovolnictví probíhá.  V rámci projektu byla uspořádána mezinárodní konference, které se zúčastnilo přes 150 zástupců tuzemských i zahraničních dobrovolnických organizací a aktérů v oblasti dobrovolnictví.

Výstupy z projektu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Na základě studie současného stavu dobrovolnictví byl vytvořen návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR“, jehož cílem je poskytnout Ministerstvu vnitra základní pohled a představy na rozvoj dobrovolnictví vycházející ze samotného prostředí dobrovolnictví pro budoucí meziresortní Koncepci Rozvoje dobrovolnictví v České republice a její akční plány. Návrh koncepce představuje základní analytická východiska pro tvorbu koncepce, její základní principy, strukturu, 3 tematické oblasti (A:  Rozvoj dobrovolnické infrastruktury pro zlepšení managementu dobrovolnictví, B:  Vzdělávání dobrovolníků a profesionalizace managementu dobrovolnictví a C:  Propagace dobrovolnictví v České republice na národní, regionální a lokální úrovni), na něž navazují jednotlivá opatření, u kterých je uvedena jejich vertikální úroveň, odhad finančních nákladů, a harmonogram plnění. V rámci implementační části je následně stanoveno její organizační zajištění a soustava indikátorů pro průběžné vyhodnocování koncepce.