KONCEPCE BYDLENÍ

Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Ubytovny_HraniceCílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry, implementace apod.). Analýza bude sloužit jako podklad pro regulaci ubytoven v Hranicích (odůvodnění), pro návrh vícestupňového systému sociálního bydlení, pro koncepci bydlení, program rozvoje města, nebo pro projekty komunitní spolupráce. Rozbor regulačních nástrojů stavebního zákona se nepožaduje, město jej zajišťuje samostatně. Jako podklad jsou k dispozici statistiky městské policie, Policie ČR, právní rozbor zajištěný oddělením územního plánování, a další.

Strategie bydlení města Brna 2018 – 2030

Strategie_bydleni_ mesta_Brna_2018_2030_manazerske_shrnuti_k_07_01_2018_final_tisk_2Strategie bydlení je koncepčním materiálem, který má napomoci řešení současných problémů v oblasti bydlení obyvatel města Brna. Popisuje trendy vyjadřující stav v oblasti bydlení a kroky, které jsou nezbytné pro zlepšování kvality a úrovně bydlení, a umožní jeho další rozvoj. Je strategickým nástrojem řešeným z úrovně města současně ve vztahu k městským částem a je určen politické reprezentaci města i městských částí a všem ostatním zúčastněným stranám pro usnadnění rozhodování o změnách vedoucích ke zlepšení situace v oblasti bydlení. Při řešení problémů je důsledně používán integrovaný a systémový přístup.

Obsahem dokumentu je koncepce bydlení v horizontu dvanácti let, sestavená na základě analýzy současných hlavních trendů ve vývoji bydlení, a návrh řešení zásadních problémů souvisejících s bydlením v Brně. Jako strategický materiál obsahuje základní údaje z oblasti bydlení, formuluje vizi města o stavu bydlení v Brně, stanovuje priority a definuje opatření, kterými je lze naplnit.

Jednotlivé části strategie naleznete na stránkách města Brna.

Analýza struktury obecních bytů v ČR

TB05MPSV008_Finalni_vystupy_05_05_2017Cílem projektu “Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., který je financovaný z Technologické agentury ČR a jehož konečným příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití.

Situační analýza Ostrava – Podkladová analýza ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy

Cílem Podkladové analýzy ke koncepci bydlení statutárního města Ostravy, kterou ke zpracování společnosti PROCES zadala Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, je systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů statutárního města Ostravy v oblasti bydlení a doplnit je o nové zdroje informací a vlastní šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí.

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Cílem projektu bylo zmapovat výchozí situaci obyvatel ve sledovaném území. Analýza byla zaměřena na sociálně-ekonomický rozvoj lokalit s důrazem na popis základních socioekonomických charakteristik a rozvojových příležitostí.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

V rámci projektu Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy byla vypracována  Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování, která byla zaměřena na ekonomické zhodnocení hospodaření s nemovitým majetkem (bytovým fondem) ve vlastnictví a správě Statutárního města Ostravy.

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.

Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy

byt2Při realizaci projektu „Strategické plánování v oblasti bydlení a územního plánování Statutárního města Ostravy“ byl vytvořen koncepční dokument k řešení bytové situace obyvatel na území statutárního města Ostravy pro období dalších 15 let.

Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování

bytV projektu „Bytová politika SMO na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů včetně rozboru financování“ společnost PROCES vypracovala nastavení bytové politiky na úrovni magistrátu a jednotlivých městských obvodů. Projekt navazoval na dříve zpracované koncepční dokumenty města a naplňuje vizi „Ostrava – dobré místo pro bydlení a život“.