Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

av

Cílem projektu bylo zmapovat výchozí situaci obyvatel ve sledovaném území. Analýza byla zaměřena na sociálně-ekonomický rozvoj lokalit s důrazem na popis základních socioekonomických charakteristik a rozvojových příležitostí.

V každé zkoumané lokalitě byla vyhodnocena sociodemografická situace s důrazem na popis situace osob ohrožených sociálním vyloučením. Byly popsány základní ekonomické a sociální charakteristiky regionu (míra nezaměstnanosti, struktura zaměstnanosti, vzdělanost, dopravní obslužnost, pracovní příležitosti, výplata sociálních dávek), včetně jejich časového vývoje. V regionech byl zmapován rozvojový potenciál a analyzovány zlomové body rozvoje v posledních 20 letech. Následně byly identifikovány skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením, u nichž byla provedena hloubková analýza prostřednictvím kvantitativního a kvalitativního průzkumu – sociologické šetření domácností (formou individuálních, hloubkových rozhovorů), rozhovory s podnikateli, potenciálními investory a představiteli institucí (individuální rozhovory, skupinové rozhovory). Výsledkem bylo definování rozvojových příležitostí a formulace konkrétních návrhů a opatření v oblasti sociálně-ekonomického rozvoje, v oblasti podpory zaměstnanosti obyvatel a speciálně obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit.