GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany

USK_RicanyV rámci projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Říčany“ (dále jen „ÚSK Říčany“) bylo zpracováno:

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory, obsahující

  1. Textovou část členěnou následujícím způsobem:

a)popis stavu území

Obsahem průzkumů je popis zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů. Komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů je uvedena v příloze textové části.

b)rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

  • Popis a vymezení základních struktur krajiny – primární, sekundární a terciární struktura.
  • Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek).
  • Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny).

Analýza rozsahu výkonu veřejné správy v jednotlivých statutárních městech, městských částech a městských obvodech

MV_MV_BARVACílem Analýzy je komparace rozsahu výkonu veřejné správy ve statutárních městech, ale i v jednotlivých městských částech nebo městských obvodech včetně dalších možných řešení přiblížení samosprávy občanům na území statutárních měst. V současné době je na území ČR 27 statutárních měst, z toho však pouze 8 statutárních měst má statut a je územně členěno na městské obvody nebo městské části. V  této části je zpracován rozbor ekonomických a organizačních vztahů mezi statutárním městem a městskými obvody/částmi včetně zhodnocení nákladů na výkon veřejné správy v územně členěných a územně nečleněných statutárních městech. Dále je v Analýze zhodnocena platná právní úprava v oblasti statutárních měst, ze které vyplývá, že městské části/obvody nemají svou právní subjektivitu s výjimkou hl. m. Prahy, které se řídí specifickým zákonem.

Analýza se zabývá i tématem současného výkonu veřejné správy v aglomeracích velkých měst, a to Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, která mají více než 150 tis. obyvatel, jelikož v území se při aplikaci zákona č. 314/2002 Sb., zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, vyskytly specifické přístupy řešení.

V Analýze je provedena komparace postavení statutárních měst v zahraničí, konkrétně byly vybrány státy, které aplikují smíšený model veřejné správy, a to Rakousko, Německo (Bavorsko), Polsko a Slovensko.

Dále je vytvořen ve 4 variantách návrh řešení problematiky statutárních měst, např. nastavení povinných kritérií pro vznik nového statutárního města, a také návrh variant řešení problematiky aglomeračních ORP, zde je však nutné zdůraznit, že Praha a její aglomerační oblast se od ostatních velkých měst s jejich aglomeracemi odlišuje tím, že jakékoliv územní změny přesahují krajské hranice, a to mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem, proto situaci v Praze nelze řešit obdobnými způsoby jako v Brně, Ostravě nebo Plzni vzhledem k tomu, že její zázemí je součástí jiného kraje. K vytvořeným návrhům je zpracována analýza ekonomických i společenských nákladů, přínosů a dopadů navrhovaných variant.

Kompletní studii naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Analýza vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb

MV_MV_BARVAStudie je zaměřena na vytvoření návrhů variant zjednodušení, prostorové dostupnosti a větší přehlednosti výkonu státní správy v území vytvořením jednotné, stabilní, skladebné správní sítě, která by reagovala na požadavky a potřeby v území, a to jak občanů, tak i aktérů činných ve veřejné správě.

Na základě kvalitativních i kvantitativních analýz a dotazníkových průzkumů včetně názorů aktérů veřejné správy je zhodnocen vývoj územně správní struktury veřejné správy, která byla vytvořena reformou veřejné správy v letech 1997-2003, a to včetně výhod a nevýhod současného modelu. Lze doporučit setrvání ve spojeném modelu výkonu územní veřejné správy. Spojený model prokázal, že je funkční a riziko systémové podjatosti je v něm zastoupeno v akceptovatelné míře. V případě opuštění spojeného modelu nelze tvrdit, že riziko systémové podjatosti nebude existovat, jelikož se v praxi prokázalo, že existuje i v odděleném modelu. Spojený model vede při maximu výkonů agend přes strukturu krajů a obcí k omezení resortního přístupu, podporuje horizontální vnitřní vazby na lokální úrovni, pomáhá ke komplexnímu přístupu k území a přinesl provozní úspory (budovy, administrativní náklady) k dané prostorové úrovni, kde je veřejná správa poskytována. Spojený model naplnil z hlediska vnější efektivity potřeby občanů řešit agendy v blízkosti svého bydliště.

Kompletní studii naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje

Prognoza_ZlinV rámci projektu byla provedena analýza a prognóza demografického vývoje obcí ve správním obvodu Zlínského kraje, která obsahovala analýzu populačního vývoje Zlínského kraje a obcí v jeho správním obvodu, demografickou prognózu počtu obyvatel obcí s rozšířenou působností a jednotlivých obcí ve správním obvodu Zlínského kraje, ve třech scénářích (nízká, střední a vysoká varianta), do roku 2040.

Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

uap_msk_2017_celkoveV rámci projektu bylo zpracováno:

-       analýza 3 pilířů udržitelného rozvoje (výpočet hodnot v rámci pilíře pro každou obec na základě dodaných dat),

-       3 kartogramy pilířů udržitelného rozvoje (enviromentální, sociální, ekonomický) M 1 : 420 000,

-       1 výsledný kartogram podmínek pro udržitelný rozvoj území M 1 : 420 000.

Multikriteriální analýza byla doplněna o textový popis použité metody.

Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla vypracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon), a v souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to pro území Moravskoslezského kraje.

Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Socioeko_MorkovkoKorycansko_2017V rámci projektu byla provedena analýza lidských zdrojů, sídelního systému, ekonomického potenciálu-technické a dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a další dílčí analýzy odpovídající předmětu díla. Na základě provedených analýz byly identifikovány a popsány socioekonomické problémy studované oblasti a stanoveny rámcové návrhy opatření směřující k odstranění příčin problémů.

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) a rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) ORP Česká Třebová 2016

UAP2016_TextovaCast_final_CTZpracování a aktualizace územně analytických podkladů, datových vrstev a rozboru udržitelného rozvoje území v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika a trh práce, včetně zpracování dat v GIS (geoinformačním systému). U jednotlivých témat byla provedena SWOT analýza. V rámci zakázky byly zpracovány polostrukturované rozhovory (dotazníkové šetření) provedené se starosty obcí v rámci SO ORP.

Byla provedena aktualizace datového modelu a zpracována grafická část – výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů a výkres problémů.

Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (TAČR BETA)

mv_tacrZmapování dopadů plánovaného či realizovaného rušení některých typů úřadů (finanční úřady, katastrální úřady, stavební úřady, přesuny kompetencí obcí) na migraci lidí v daných lokalitách, na společenský, kulturní a ekonomický život ve vazbě na zaměstnanost (stěhování, školství, doprava apod.).

Technická pomoc pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

havirovV rámci zakázky byla poskytnuta technická podpora pro 4. úplnoiu aktualizaci ÚAP SO ORP Havířov, a to včetně přípravy datových vrstev a výkresů.

Aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav 2016

2115_C_RURU_2016Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů, datových vrstev a rozboru udržitelného rozvoje území v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika a trh práce, včetně zpracování dat v GIS (geoinformačním systému). U jednotlivých témat byla provedena SWOT analýza. V rámci zakázky byly zpracovány polostrukturované rozhovory (dotazníkové šetření) provedené se starosty obcí v rámci SO ORP.

Byla provedena aktualizace datového modelu a zpracována grafická část – výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů a výkres problémů.