Socioekonomická analýza specifické oblasti Morkovsko-Koryčansko

Socioeko_MorkovkoKorycansko_2017V rámci projektu byla provedena analýza lidských zdrojů, sídelního systému, ekonomického potenciálu-technické a dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti, občanské vybavenosti a další dílčí analýzy odpovídající předmětu díla. Na základě provedených analýz byly identifikovány a popsány socioekonomické problémy studované oblasti a stanoveny rámcové návrhy opatření směřující k odstranění příčin problémů.