GIS A PROSTOROVÉ ANALÝZY

Aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava v roce 2016

UAP_Opava_A_2016_finalZpracování a aktualizace územně analytických podkladů, datových vrstev a rozboru udržitelného rozvoje území v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika a trh práce, včetně zpracování dat v GIS (geoinformačním systému). U jednotlivých témat byla provedena SWOT analýza. V rámci zakázky byly zpracovány polostrukturované rozhovory (dotazníkové šetření) provedené se starosty obcí v rámci SO ORP.

Byla provedena aktualizace datového modelu a zpracována grafická část – výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů a výkres problémů.

Aktualizace územně analytických podkladů SO ORP Trhové Sviny

UAP_TrhoveSviny_RURU_2016Zpracování a aktualizace územně analytických podkladů 119 datových vrstev a rozboru udržitelného rozvoje území v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika a trh práce, včetně zpracování dat v GIS (geoinformačním systému). U jednotlivých témat byla provedena SWOT analýza. V rámci zakázky byly zpracovány polostrukturované rozhovory (dotazníkové šetření) provedené se starosty obcí v rámci SO ORP.

Byla provedena aktualizace datového modelu a zpracována grafická část – výkres hodnot, výkres limitů, výkres záměrů a výkres problémů.

4. úplná aktualizace ÚAP pro ORP Cheb 2016 – sociální a hospodářský pilíř

UAP_Cheb_doprava_2016Aktualizace textové části 3. aktualizace ÚAP ORP Cheb 2014 v rozsahu kapitol:

  • 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura
  • 3.7 Veřejná technická infrastruktura
  • 3.8 Sociodemografické podmínky
  • 3.9 Bydlení
  • 3.10 Rekreace
  • 3.11 Hospodářské podmínky

Aktualizace samostatné textové přílohy ÚAP ORP Cheb 2014 („Zpracování dopravní infrastruktury pro průběžnou aktualizaci ÚAP Cheb“)

Aktualizace odpovídajících pasáží kapitoly 6 – Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek udržitelného rozvoje území (URÚ)

Vytvoření podkladu pro definování problémů k řešení v ÚPD za hospodářský a sociální pilíř

Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

A-ZUR KK_vymezeni

Zásady územního rozvoje jsou legislativním dokumentem, za jehož zpracování a pravidelnou aktualizaci zodpovídají úřady správních celků na úrovni krajů. Základními prioritami územního plánování Karlovarského kraje je vytvoření vyvážených územních podmínek z hlediska péče o životní prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel v území. Zejména v těchto oblastech jsou zvažovány veškeré důsledky návrhů, jejichž aplikace v praxi je zásadní pro efektivní řešení situace v kraji.

Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

vymezeni_oblasti_a_os_zmeny_2Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly pořízeny podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 a nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Aktualizace ZÚR MSK je zpracovávána na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje MSK v letech 2011 – 2012, kterou vypracoval Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v červenci 2012.

Územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území 2012

ruruSpolečnost PROCES se dlouhodobě věnuje zpracování územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území dle aktuální verze Stavebního zákona, navazujících vyhlášek a metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. Pro tento účel vyvinula ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. jedinečnou metodiku, která byla certifikována na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Metodika řeší vyhodnocení udržitelného rozvoje území a jeho vyváženost dle pilířů v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika

V rámci této činnosti školí, konzultuje, zpracovává komplexní (příp. i dílčí části) rozbor území včetně tvorby nebo aktualizace vrstev datového modelu s navazujícím prostorovými analýzami (s využitím GIS) pro kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působnosti v celé republice, např. Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, SO ORP  Trhové Sviny, SO ORP Písek, SO ORP Česká Třebová, SO ORP Havířov, SO ORP Mikulov, SO ORP Teplice, SO ORP Varnsdorf, SO ORP Turnov a další

 

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

SE_ATLAS_MSKAtlas byl zpracován pro potřeby Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V rámci první části atlasu byly popsány a vizualizovány klíčové demografické a socioekonomické procesy (sídelní, suburbanizační) na území kraje včetně vymezení přirozených pólů rozvoje.

Analýza dopravní dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

dostupnostV současných procesech transformace sociálních služeb se dostává do popředí otázka rozmístění a prostorové optimalizace sociálních služeb pro zvýšení jejich efektivity. Cílem projektu bylo navržení optimalizace dostupnosti sociálních služeb.

V rámci analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování dopravní dostupnosti ambulantních služeb – center denních služeb a denních stacionářů – uživatelů a poskytovatelů a byla navržena opatření ke zlepšení dostupnosti rané péče, včetně vyčíslení nákladů a úspor. Mezi první kraje, které se touto problematikou začaly zabývat, patří právě Královéhradecký kraj a lze tuto studii považovat za pilotní.

Vyhledávací studie lokalit brownfields v Olomouckém kraji

brownfields Z urbanistického hlediska jsou brownfieldy výraznou estetickou závadou ve struktuře osídlení a ze sociologického úhlu pohledu v jejich okolí může narůstat kriminální činnost.

Cílem studie bylo zmapování lokalit brownfields nad 0,5 ha v Olomouckém kraji a provedení analýzy všech lokalit včetně identifikace možných zdrojů financování regenerace a revitalizace brownfields z evropských i národních finančních zdrojů. Studie slouží jako strategický rozvojový materiál Olomouckého kraje při řešení problematiky brownfields v kraji. Na základě projektu byla vytvořena jednotná databáze ve formátu MS Access 2010, ve které jsou popsány jednotlivé podnikatelské nemovitosti v rámci Olomouckého kraje, které mají plochu větší než 0,5 ha. Jsou zde doplněny i fotografie a další důležité informace pro investory.

Územně analytické podklady včetně rozboru udržitelného rozvoje území 2010

ruruSpolečnost PROCES se dlouhodobě věnuje zpracování územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území dle aktuální verze Stavebního zákona, navazujících vyhlášek a metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj. Pro tento účel vyvinula ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. jedinečnou metodiku, která byla certifikována na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Metodika řeší vyhodnocení udržitelného rozvoje území a jeho vyváženost dle pilířů v těchto tématech:

Horninové prostředí a geologie, Vodní režim, Hygiena životního prostředí, Ochrana přírody, krajiny a památek, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, Technická a dopravní infrastruktura, Sociodemografické podmínky, Bydlení, Rekreace, Regionální ekonomika

V rámci této činnosti školí, konzultuje, zpracovává komplexní (příp. i dílčí části) rozbor území včetně tvorby nebo aktualizace vrstev datového modelu s navazujícím prostorovými analýzami (s využitím GIS) pro kraje a správní obvody obcí s rozšířenou působnosti v celé republice, např. Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj, SO ORP  Trhové Sviny, SO ORP Písek, SO ORP Česká Třebová, SO ORP Havířov, SO ORP Mikulov, SO ORP Teplice, SO ORP Varnsdorf, SO ORP Turnov a další