Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

vymezeni_oblasti_a_os_zmeny_2Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) byly pořízeny podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), vydány Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 a nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011. Aktualizace ZÚR MSK je zpracovávána na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje MSK v letech 2011 – 2012, kterou vypracoval Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v červenci 2012.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se podílela na úpravě vymezení rozvojových oblastí a os, resp. specifických oblastí republikového významu, v jejichž případě ZÚR zpřesňuje vymezení Politiky územního rozvoje ČR, a rozvojových oblastí a os, resp. specifických oblastí nadmístního významu, jež ZÚR vymezuje. Úprava vymezení těchto oblastí a os včetně úpravy požadavků na využití území a úkolů pro územní plánování, které se těchto regionů týkají, byla provedena na základě řady odborných podkladů, na nichž experti společnosti v posledních letech pracovali – zejména Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje 2011, Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku na území Moravskoslezského kraje a dalších.

Kromě tohoto úkolu se společnost PROCES podílela na úpravě priorit územního plánování Moravskoslezského kraje a zpracovala vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR na udržitelný rozvoj území (sociální a hospodářský pilíř) v rozsahu bodů C – F přílohy 4 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro zpracování vyhodnocení vlivů bylo použito postupů certifikované metodiky, kterou společnost PROCES ve spolupráci s Atelierem T-plan zpracovala pro potřeby MMR.