Aktualizace Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje

A-ZUR KK_vymezeni

Zásady územního rozvoje jsou legislativním dokumentem, za jehož zpracování a pravidelnou aktualizaci zodpovídají úřady správních celků na úrovni krajů. Základními prioritami územního plánování Karlovarského kraje je vytvoření vyvážených územních podmínek z hlediska péče o životní prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel v území. Zejména v těchto oblastech jsou zvažovány veškeré důsledky návrhů, jejichž aplikace v praxi je zásadní pro efektivní řešení situace v kraji.

Společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., se podílela na úpravě vymezení rozvojových oblastí a os, resp. specifických oblastí republikového významu, v jejichž případě ZÚR zpřesňuje vymezení rozvojových oblastí a os, resp. specifických oblastí nadmístního významu, jež ZÚR vymezuje. Dále úkolem expertů společnosti PROCES v rámci aktualizace ZÚR Karlovarského kraje bylo vyhodnocení požadavků na aktualizaci ZÚR vyplývající ze Zprávy o uplatňování ZÚR Karlovarského kraje, konkrétně problematik nadmístního významu – byla zpracována analýza sídelní struktury Karlovarského kraje, byla zpracována analýza problematiky podpory hospodářského rozvoje, oblastí lázeňství, rekreace a vysokého školství.

Kromě výše uvedených úkolů společnost PROCES zpracovala vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR Karlovarského kraje na udržitelný rozvoj území (sociální a hospodářský pilíř) v rozsahu bodů C – F přílohy 5 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro zpracování vyhodnocení vlivů bylo použito postupů certifikované metodiky, kterou společnost PROCES ve spolupráci s Atelierem T-plan zpracovala pro potřeby MMR.

 Naší společností jsou ve spolupráci se společností T-Plan zpracovávány mimo Aktualizací zásad územního rozvoje Karlovarského kraje také Aktualizace zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.