Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 4. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje

uap_msk_2017_celkoveV rámci projektu bylo zpracováno:

-       analýza 3 pilířů udržitelného rozvoje (výpočet hodnot v rámci pilíře pro každou obec na základě dodaných dat),

-       3 kartogramy pilířů udržitelného rozvoje (enviromentální, sociální, ekonomický) M 1 : 420 000,

-       1 výsledný kartogram podmínek pro udržitelný rozvoj území M 1 : 420 000.

Multikriteriální analýza byla doplněna o textový popis použité metody.

Multikriteriální analýza pilířů udržitelného rozvoje pro 3. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla vypracována ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon), a v souladu s Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a to pro území Moravskoslezského kraje.