Analýza struktury obecních bytů v ČR

TB05MPSV008_Finalni_vystupy_05_05_2017Cílem projektu “Analýza struktury obecních bytů v ČR“ (č. TB05MPSV008), který společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., který je financovaný z Technologické agentury ČR a jehož konečným příjemcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je získat podrobné statistické údaje o složení obecního bytového fondu dle velikostní a územní struktury a dle účelu užití.Tyto údaje přispějí k lepšímu zacílení programů zaměřených na sociální začleňování a sociální bydlení na úrovni měst a obcí a rovněž na úrovni státu. Výsledky projektu přispějí rovněž k plánování investiční podpory a podpory v oblasti sociální práce a sociálních služeb pro rozvoj systému sociálního bydlení. Rovněž budou rozvinuty nástroje směřující k omezování územní segregace. Tyto výsledky budou použity pro aktualizaci Koncepce sociálního bydlení ČR 2015 – 2025 a následně mohou být využity pro přípravu věcného a paragrafovaného znění zákona o sociálním bydlení. Výzkum přinese tyto poznatky:

• Počet obecních bytů

• Struktura obecních bytů dle regionů, velikosti, účelu využití atd.

• Struktura obecních bytů využívaných pro sociální účely a definice sociálních bytů podle měst a obcí

• Charakteristika těchto bytů z hlediska segregace

Předmětem řešení projektu je terénní výzkum se složkou analýzy dat za účelem zjištění struktury obecních bytů v ČR i s ohledem na jejich účel využívání. Specifickou součástí analýzy je potom zaměření se na byty využívané pro zajištění sociálních potřeb občanů. Výzkum se zaměří i na to, jak obce a města definují a vnímají sociální bydlení, jak široká je definice na obecní úrovni, co přesně mají obce pod tímto pojmem zařazeno a jakým cílovým skupinám tento daný typ bydlení poskytují. Výstupem tohoto výzkumu bude následně zmapování struktury a účelu využívání obecních bytů a jejich potenciálu pro jejich využití v systému sociálního bydlení ČR. Výzkum má za cíl přinést poznatky a podrobná statistická data o počtu obecních bytů, jejich struktuře dle regionů, velikosti a účelu využití. Dále také strukturu obecních bytů, které jsou využívané pro sociální účely a výzkum má také za cíl zjistit, jak města a obce sociální byty definují. Nedílnou součástí výzkumu bude i zjištění nových poznatků o obecních bytech z hlediska segregace, na základě čehož mohou být rozvinuty nástroje směřující k omezování územní segregace.