Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Cílem projektu bylo kvantifikovat výchozí a cílové hodnoty dvou ukazatelů výsledku prioritní osy 4 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020:

  • úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí,
  • vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu.

Mezi úkoly projektového týmu společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. patřilo:

  • Navrhnout metody pro zjišťování obou ukazatelů zohledňující předpoklady pro realizaci přeshraniční spolupráce, hodnocení přeshraniční spolupráce z hlediska kvantity (intenzity) a kvality (dlouhodobosti a výsledků), důvody vzájemného setkávání, vnímání obyvatel druhého státu, vnímání intenzity překážek přeshraniční spolupráce
  • Provedení dotazníkového šetření mezi čtyřmi cílovými skupinami (organizace a instituce samosprávy a státní správy, nestátní neziskové organizace, obyvatelé příhraničí a návštěvníci příhraničí). Celkem byl proveden dotazníkový průzkum s návratností 4 856 vyplněných dotazníků.
  • V průběhu plnění díla byla projektovým týmem předložena vstupní zpráva (metodika použitá v průběhu plnění projektu, návrh dotazníků a okruh respondentů, harmonogram) a závěrečná zpráva (vlastní závěry šetření a stanovení výchozích a cílových hodnot ukazatelů). Závěrečná zpráva dále obsahovala popis významu a závěry expertního panelu, který zhotovitel uspořádal po provedení dotazníkového šetření za účelem kvantifikace výchozích a cílových hodnot ukazatelů výsledku.