Hodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013

Cílem projektu bylo zhodnocení účelnosti a efektivnosti informační a propagační činnosti v Programu přeshraniční spolupráce Polská republika – Slovenská republika 2007-2013. Informační a propagační aktivity a kanály Programu jsou definovány v Komunikačním plánu Programu. Komunikační procesy Programu jsou vedeny vůči různým cílovým skupinám – potenciální příjemci a žadatelé, příjemci, veřejnost, organizace zapojené do implementační struktury Programu, média.

Veřejnou zakázku vypsalo polské Ministerstvo infrastruktury a rozvoje (řídicí orgán), které je zároveň odpovědné za přípravu a implementaci Komunikačního plánu. V souladu s obsahem Plánu bylo provedení hodnocení nutné rovněž pro ohodnocení stupně dosažení specifických cílů, tj.:

  • zvýšení společenského povědomí o programu včetně „přidané hodnoty“ vyplývající z implementace programu,
  • posílení pozitivní image EU přes široce informovanou veřejnost o trvalých a skutečných přínosech z implementace programu.

Informační a propagační aktivity jsou hodnoceny z úhlu efektivnosti informačních kanálů a úspěšnosti ve vytváření společenského povědomí.

Specifické cíle výzkumu byly:

  1. Analýza a zhodnocení úspěšnosti a efektivnosti realizace Komunikačního plánu a stupně dosažení cílů programu v oblasti informačních aktivit.
  2. Analýza a zhodnocení povědomí ve společnosti o cílech a výsledcích programu a zhodnocení image EU v očích projektových partnerů a veřejného mínění.
  3. Analýza a zhodnocení stupně povědomí o Komunikační plán mezi projektovými partnery a respektování jeho požadavků při přípravě a realizaci projektů.
  4. Analýza a zhodnocení stupně povědomí mezi projektovými partnery a veřejným míněním o kanálech a nástrojích komunikace (přímé a nepřímé) využitých při realizace Plánu komunikace.

Realizace výše uvedených cílů výzkumu tvoří základ doporučení pro zlepšení úspěšnosti nástrojů komunikace v novém programovém období.

Společnost PROCES realizovala průzkum na slovenské straně programového území kombinací metod CATI/CAWI/CASI (mezi příjemci dotace), PAPI (mezi veřejností), hloubkové rozhovory (s osobami z institucí, které jsou zapojené do implementační struktury Programu), focus groups (s příjemci dotace). Dále byla provedena desk research programové dokumentace, analýza případových studií a byl realizován expertní panel k výsledkům průzkumů na slovenské i polské straně území.