Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje

Předmětem projektu bylo vytvoření komplexního pohledu na státní podporu zdravotnického výzkumu, analýza stávajících možností v oblasti aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví, biotechnologii a biomedicíně, včetně analýzy zahraničních přístupů a trendů v podpoře aplikovaného výzkumu v těchto oblastech.

Analýza státní podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu a vývoje zahrnovala tyto dílčí činnosti:

 1. Desk research legislativy a strategických, koncepčních a jiných dokumentů týkajících se zdravotnického výzkumu na úrovni České republiky a Evropské unie. Vymezení pojmů a terminologie z oblasti výzkumu, vývoje a zdravotnictví včetně stanovení jejich vzájemné hierarchie.
 2. Analýza systému podpory výzkumu a vývoje v EU a podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu ve vybraných evropských zemích – Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Holandsko, Norsko, Finsko.
 3. Detailní a komplexní analýza programů a projektů aplikovaného zdravotnického výzkumu v ČR.
  1. Systém podpory výzkumu a vývoje v ČR, návaznost na národní a evropské strategické dokumenty v oblasti zdraví obyvatel. Zákonné možnosti a formy podpory aplikovaného zdravotnického výzkumu předobchodní zadávání veřejných zakázek, možnosti a formy podpory preklinického/klinického testování v medicíně a vývoji léčiv.
  2. Analýza programů k podpoře vědy a výzkumu ve zdravotnictví.
  3. Analýza podpořených projektů za využití Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací IS VaVaI.
  4. Analýza uskupení majících vztah k biomedicínskému/zdravotnickému výzkumu.
 4. Identifikace trendů v oblasti zdravotnického výzkumu v České republice
  a v zahraničí včetně jejich srovnání.
 5. SWOT analýza a definování návrhů a doporučení na podporu výzkumu ve zdravotnictví v oblastech: Systém podpory; Výsledky a výstupy; Příjemci podpory; Možnosti spolupráce ve VaV, Zapojení ČR do EU programů a iniciativ, Ostatní oblasti.
 6. Provedení sociologického průzkumu prostřednictvím kombinace kvantitativní a kvalitativní výzkumné strategie, obsahující:
  1. expertní polostrukturované rozhovory s žadateli a příjemci o státní podporu aplikovaného zdravotnického výzkumu a uživateli výsledků zdravotnického výzkumu a vývoje (nemocnice a lékaři, výzkumné organizace, vysoké školy, podniky působící v oblasti zdravotnictví);
  2. expertní polostrukturované rozhovory se zástupci výzkumných agentur
   a organizací v 7 vybraných zemí EU (Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko, Norsko, Holandsko, Finsko);
  3. hloubkové rozhovory s dalšími experty v oblasti zdravotnictví;