Marketingová strategie (Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025)

Strategie_rozvoje_CR_VysocinaPředmětem zakázky bylo kromě zpracování samostatné strategie rozvoje cestovního ruchu vytvořit „marketingovou a komunikační strategii kraje“, která spočívala ve zhodnocení dosud realizovaných komunikačních a marketingových aktivit, komunikovaných produktů a využívaných distribučních kanálů. Detailní prozkoumání, jak efektivní byly v minulosti marketingové nástroje – tzn., jak se podepsaly na návštěvnosti, případně na povědomí o regionu. Součástí analýzy bylo vyhodnocení rozsáhlého dotazníkového šetření a sestavení SWOT analýzy, na základě které došlo vytvoření samotné strategie, která obsahuje: vymezení strategických cílových skupin; návrh komunikačního mixu, vhodných komunikačních a marketingových aktivit a nástrojů a jejich přiřazení k jednotlivým cílům a cílovým skupinám, návrh způsobů koordinace a komunikace uvnitř stávající organizační struktury krajského úřadu (dotčených zaměstnanců na dotčených odborech). Součástí je rovněž akční plán, který obsahuje projektové záměry a aktivit pro úspěšnou realizaci marketingové a komunikační strategie. Byla nastavena metodika monitorování a vyhodnocování úspěšnosti a dopadů priorit a opatření Strategie (akčních plánů) včetně kvalitativních a kvantitativních indikátorů do území.

V rámci realizace předmětu zakázky byly provedeny také následující aktivity:

  • Provedení kvantitativního šetření u subjektů poskytujících kongresové/konferenční služby (130 respondentů).
  • Provedení šetření u subjektů působících v cestovním ruchu v Kraji Vysočina na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu (100 respondentů).

Studii naleznete zde.