Dotazníkový průzkum občanů Jesenice

Jesenice_pruzkum_finMěsto Jesenice se od 90. let 20. století výrazně rozrostlo, počet trvale bydlících obyvatel se za posledních 10 let zdvojnásobil na 8 673 (k 1. 1. 2016) a postavilo se zde 1 396 bytů především v rodinných domech. Tento prudký vývoj výrazně ovlivnil život obyvatel. Klíčovým problémem je soudržnost obyvatel města. Z těchto důvodů musí místní samospráva reagovat na aktuální změny a rovněž provést revizi strategického plánu, pro jehož aktualizaci je potřebné znát názory obyvatel města.

Za tímto účelem bylo realizováno sociologické šetření veřejnosti s cílem zjistit názory občanů na současný stav a další rozvoj města. Design průzkumu a příprava dotazníku byly zajištěny externí poradenskou společností PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Metoda sběru dat (dotazník viz přílohy)

Průzkum byl realizován prostřednictvím kombinace metod – papírového dotazníku, který mohli občané odevzdávat na vytyčených sběrných místech a metody CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing), kdy sběr dat probíhal prostřednictvím online webového dotazníku/formuláře umístěného na webových stránkách města.

Průzkum probíhal v období od 4. do 23. ledna 2017. Celkem bylo vyplněno 489 dotazníků, z toho 252 (51,5 %) bylo získáno prostřednictvím webového formuláře a 237 (48,5 %) bylo sesbíráno v papírové formě. Základní výběrový soubor měl strukturu uvedenou v tabulce č. 1. Výběrový soubor oproti tomu měl nižší zastoupení mužů ve věku 18 až 29 let. Tato diference byla odstraněná převážením výběrového souboru, podle struktury základního souboru.