Zpracování Strategie a Vize Městského úřadu Turnov

turnV rámci zpracování studie byly vymezeny kompetence a působnost MěÚ. Dále byla provedena analýza stěžejních strategií města včetně charakteristiky městského úřadu a jeho funkce v území. Strategické plánování a řízení města obsahovalo legislativní a normativní rámec, identifikovalo problémy a výzvy. V analytické části byly zpracovány analýza klíčových procesů MěÚ (procesní analýza), analýza komunikační platformy a finanční analýza. Analýzou klíčových procesů MěÚ (procesní analýza) bylo zpracováno procesní řízení MěÚ (procesně-personální procesy, analýza procesního modelu), projektové a strategické řízení města (strategické plánování, územní plánování, komunitní plánování – včetně plánování projektů) a měření efektivity, časové náročnosti, plynulosti procesů včetně komparace s dalšími městy. Analýza komunikační platformy byla zaměřena na interní komunikaci, komunikaci mezi MěÚ a městem zřízenými a spravovanými organizacemi a vnější komunikaci.

Rovněž byla provedena analýza potřebnosti komunikace pomocí koincidenční matice. Dále byla provedena analýza dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců úřadu včetně návrhu na jejich naplnění v souvislosti s nastavovanou strategií. Finanční analýza obsahovala finanční scóring města včetně benchmarkingu s vybranými městy, hodnocení hospodaření a zadluženosti města, analýzu financování organizací zřizovaných a spravovaných městem a analýzu získaných dotací na projekty města. V návrhové části byla definována vize MěÚ a pro všechny oblasti byly nastaveny priority a k nim příslušná opatření. V rámci projektu bylo realizováno školení v oblasti strategického plánování, komunikačních dovednostech, finančního, strategického a procesního řízení.