REFERENCE

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu

Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu byla zpracována v rámci projektu realizovaného Sdružením místních samospráv České republiky s názvem „Rok v obci“ (č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00044), jenž je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci analytické části studie byl proveden a zpracován kvalitativní i kvantitativní průzkum mezi představiteli obcí (starosty a místostarosty) v oblasti výkonu jejich funkce a problémů, se kterými se setkávají. Pro kvalitativní průzkum byly použity osobní rozhovory (face-to-face). V rámci kvantitativního průzkumu bylo provedeno dotazníkového šetření, ve kterém odpovědělo 1 052 starostů nebo místostarostů obcí I. typu (tj. 18,0 % oslovených starostů nebo místostarostů). Dále byla provedena analýza právního prostředí starosty v obci popisující stávající právní prostředí, ve kterém vedení obce působí, jeho práva a povinnosti. Pozornost byla věnována konkrétně starostům a místostarostům, zastupitelstvu, radě obce a bylo podrobně rozebráno, co jejich mandát vyžaduje. Ve studii jsou popsány typy obcí z hlediska přenesené působnosti, jejich práva, povinnosti a kompetence v území včetně řešení krizových stavů.

Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou

V rámci zpracování „Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou“ na období let 2016–2028 byl proveden průzkum veřejného mínění občanů, podnikatelů a neziskových organizací, pomocí něhož měly tyto cílové skupiny možnost vyjádřit se ke své představě o budoucím rozvoji města.

Analýza vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury

Analýzu vnitřního a vnějšího prostředí, rozbor faktorů determinujících poskytování dotací zejména v oblasti hudebního, divadelního, tanečního, filmového, výtvarného umění a literatury pro Ministerstvo kultury zpracoval v roce 2015 tým odborníků společnosti PROCES. Cílem tohoto výstupu bylo zpracovat Analýzu vnitřního prostředí odvětví živé kultury, tj. zhodnocení současného stavu dotačního systému Ministerstva kultury v oblasti živé kultury, kdy nejprve došlo ke zhodnocení současné situace na Ministerstvu kultury ve struktuře a rozsahu poskytovaných dotací v oblastech živé kultury s důrazem na vyhodnocení souladu s Kulturní politikou a zhodnocení procesu poskytování dotací z hlediska transparentnosti a srozumitelnosti.

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (2016 – 2025)

lesy_prahaNová Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy (KK EVVO) je dokument formulující společnou rozvojovou vizi o ekologické výchově na období 2016 – 2025. Koncepce se stane nástrojem dlouhodobého systematického působení na obyvatele Prahy za účelem ochrany životního prostředí. Je důležitou součástí systému přispívajícího k udržitelnému rozvoji hl. m. Prahy.

Strategický plán udržitelného rozvoje městské části Praha 8 na období 2017 – 2026

Cílem projektu je vypracování Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části Praha 8 pro období 2017 – 2026 (SPUR) a vypracování souvisejících výstupů/dokumentů. Smyslem projektu je vytvořit dokument, který způsobem jeho přípravy a tvorby dosáhne toho, že se stane dokumentem pro každodenní řízení rozvoje, se kterým bude cílová skupina (volení zástupci objednatele a zaměstnanci objednatele) co nejvíce ztotožněna a bude dokument využívat jako efektivní nástroj pro rozhodování a dosahování dílčích cílů v různých sférách života v městské části Praha 8.

Kvantifikace výchozích a cílových hodnot vybraných ukazatelů výsledku Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020

Cílem projektu bylo kvantifikovat výchozí a cílové hodnoty dvou ukazatelů výsledku prioritní osy 4 Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020:

  • úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí,
  • vnímání vzájemného soužití a spolupráce komunit v příhraničním regionu.

Zpracování strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014 – 2020

Předmětem projektu bylo zpracování analytické, návrhové a implementační části strategického plánu rozvoje města Příbram. V rámci analytické části proběhlo dotazníkové šetření mezi občany (350 respondentů), zástupci podnikatelů (50) a neziskových organizací (25) metodou CATI (telefonické dotazování) a CAWI – dotazován pomocí webového formuláře. Byl zpracován Profil města (socioekonomická analýza) včetně analýzy potenciálu a rizik rozvoje. Výstupem analytické části byla SWOT analýza shrnující hlavní silné a slabé stránky města a příležitosti a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

Capability Approach jako přístup k hodnocení relevance intervencí ESIF

Hlavním cílem projektu je pilotní zhodnocení relevance vybraných intervencí ESIF pro „well-being“ relevantních cílových skupin za využití přístupu Capability Approach a vytvoření metodologického postupu pro systematické hodnocení (evaluaci) relevance intervence ESIF a přípravu nových intervenci ESIF a obecně pro tvorbu politik. Projekt tak, jak je navržen, přinese nové postupy pro lepší identifikaci potřeb na úrovni nejrůznějších relevantních cílových skupin a zvýší schopnost intervence ESIF na tyto potřeby reagovat, což přispěje k optimalizaci regionálního rozvoje v souladu se specifickým cílem „optimalizace regionálního rozvoje a na základě výzkumů různých podoblastí regionálního rozvoje navrhnout opaření ke snížení existujících nerovností v rozvoji regionů“.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na administrativní zátěž občanů, včetně dopadů na soukromí“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.

Poskytování poradenství při zpracování dílčích metodik RIA – zpracování části Metodiky hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky

V rámci projektu byla vytvořena dílčí metodika „Hodnocení dopadů regulace na malé a střední podniky“ pro účely metodické podpory provádění Hodnocení dopadu regulace (RIA, z anglického „Regulatory Impact Assessment“) k systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních předpisů.