REFERENCE

Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027

Strategický plán PřerovPředmětem zakázky bylo zpracování dokument „Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027“, jakožto střednědobého koncepčního rozvojového dokumentu, jenž se v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje bude snažit efektivně řídit procesy plánování územního a sociálně-ekonomického rozvoje území města Přerova. Dokument přispívá k definování vlastní specifické vize města, nalezení a správnému formulování hlavních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipováním vhodných rozvojových projektů a navržením společných aktivit tak, aby toto město mohlo uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, bylo schopno se úspěšně přizpůsobovat ekologickým (klimatickým) a ekonomickým změnám pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických faktorech a mohlo efektivněji čerpat finanční prostředky z různých vnějších dotačních titulů (ČR i EU).

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období do roku 2030

Strategický plán Frenštát pod RadhoštěmProgram rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období do roku 2030 je zpracován jako aktualizace předchozího Programu rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025. Aktualizace je tedy realizována v polovině platnosti programového období předchozího strategického dokumentu, čímž je zajištěna jeho aktuálnost. Aktualizace Programu rozvoje města tak reaguje na aktuální potřeby obyvatel a rozvoje v území.

Program rozvoje města je jedním ze základních rozvojových dokumentů vyjadřující předpokládaný vývoj Frenštátu pod Radhoštěm v časovém horizontu 10 let a deklarující dlouhodobé cíle rozvoje města. Vychází ze skutečných potřeb území a je formován na základě dohody všech zapojených aktérů, čímž je zabezpečena kontinuita i v dalším volebním období.

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském Hradišti

Koncepce rozvoje a řízení kultury v Uherském HradištiPředmětem zakázky bylo vyhodnocení především stávajícího modelu fungování kulturních zařízení ve městě a navržení možnosti zefektivnění jejich provozu a zkvalitnění jejich produktů a aktivit. Město Uherské Hradiště potřebou zpracování nové koncepce vyjádřilo zájem o rozvoj místní kultury na území města. Vytvořená koncepce se skládá z následujících částí:

1. Analytická část, která popisuje stav kultury ve městě Uherské Hradiště a je zakončena SWOT analýzou sledující silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v oblasti kultury.

2. Návrhová část, obsahující vizi, globální cílem strategické oblasti, specifické cíle a opatření pro řešení kultury na území města.

3. Implementační část, jejímž účelem je nastavit proces implementace nově vzniklých strategických částí do činnosti městského úřadu a organizací zřízených nebo založených městem.

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje pro všechny generace na období 2020-2030Cílem rešerše bylo analyzovat uplatňování územní dimenze v platných sektorových strategických dokumentech jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády České republiky pro zlepšení implementace konceptu územní dimenze v České republice. Předmětem rešerše bylo celkem 59 platných strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů. Výsledkem rešerše je soubor navržených doporučení pro sjednocení využívání územní dimenze v jednotlivých strategických dokumentech za účelem zvýšení účelnosti těchto dokumentů a zlepšení přehlednosti dokumentů pro odbornou i širokou veřejnost.

Rešerše územně zaměřených strategií jako podklad pro národní koordinační rámec

Rešerše územně zaměřených strategií jako podklad pro národní koordinační rámecCílem rešerše bylo analyzovat uplatňování územní dimenze v platných sektorových strategických dokumentech jednotlivých ministerstev České republiky a Úřadu vlády České republiky pro zlepšení implementace konceptu územní dimenze v České republice. Předmětem rešerše bylo celkem 59 platných strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů. Výsledkem rešerše je soubor navržených doporučení pro sjednocení využívání územní dimenze v jednotlivých strategických dokumentech za účelem zvýšení účelnosti těchto dokumentů a zlepšení přehlednosti dokumentů pro odbornou i širokou veřejnost.

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

 Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVVEvaluační zakázka zpracovaná na základě zadání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Předmětem zakázky bylo vyhodnocení změn vyvolaných intervencemi Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020, určenými podpoře pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele. Změny byly hodnoceny z pohledu vzdělávací činnosti na těchto fakultách, ale také z pohledu změn na úrovni učitelů mateřských, základních a středních škol, ke kterým došlo v souvislosti s realizovanými aktivitami na úrovni pedagogických fakultách vysokých škol, a fakultách vzdělávajících učitele. Evaluace byla zpracována ve spolupráci s evaluační jednotkou MŠMT a vybranými zástupci příjemců hodnocených intervencí prostřednictvím rozsáhlého terénního výzkumu.

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun

USK_BerounV rámci projektu „Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Beroun“ (dále jen „ÚSK Beroun“) bylo zpracováno:

I. etapa: Doplňující průzkumy a rozbory, obsahující

  1. Textová část členěná následujícím způsobem:

a)popis stavu území

Obsahem průzkumů je popis zjištěného současného stavu území, vycházející z použitých podkladů a terénních průzkumů. Komentovaná fotodokumentace z terénních průzkumů je uvedena v příloze textové části.

b)rozbor struktur, vazeb a hodnot v území

  • Popis a vymezení základních struktur krajiny – primární, sekundární a terciární struktura.
  • Analýza vazeb sídel a krajiny (např. kvalita přístupu ze sídla do volné krajiny, schopnost krajiny zabezpečovat krátkodobou rekreaci, poměr mezi rozvojovými potřebami sídla a možnostmi jejich naplnění v krajině, vazba přírodních složek).
  • Hodnoty území (přírodní hodnoty, historické a kulturní hodnoty, estetické hodnoty), zpravidla vč. jevů, jež budou v souhrnném vyhodnocení doporučeny k doplnění do ÚAP (např. významné krajinné dominanty, krajinné horizonty, kompoziční osy v krajině, kulturně-historické hodnoty krajiny).

Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030

PRMH_ver8.1Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Program rozvoje města Hranice na roky 2020 – 2030. Program rozvoje města je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit města. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy města, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026

PNavrhovaCast_Praha12ředmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zahrnující zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha 12 na období 2020 až 2026. Strategický plán je klíčovým střednědobým až dlouhodobým dokumentem sloužící jako nástroj koordinace rozvojových aktivit městské části. V rámci strategie jsou identifikovány hlavní problémy Prahy 12, definovány cíle a strategie k dosažení rozvojové vize a těchto cílů, dále jsou navrženy konkrétní opatření a na ně navazující aktivity či projekty. Zároveň byly pro realizaci jednotlivých aktivit a projektů identifikovány zdroje jejich financování.

Sociologická analýza ubytoven v Hranicích

Ubytovny_HraniceCílem studie je provést sociologický průzkum a analýzu aktuálního stavu ubytoven v Hranicích včetně predikce budoucího vývoje a z toho vyplývajících rizik. Součástí analýzy je zhodnocení/zmapování aktuálního stavu v Hranicích (pasport ubytoven založený na číselných datech, ubytování osob se sociálněekonomickými problémy vs. ubytování pracovníků, legislativní rámec, SWOT analýza apod.) a návrh koncepce systémového řešení ubytoven (strategické směry, implementace apod.). Analýza bude sloužit jako podklad pro regulaci ubytoven v Hranicích (odůvodnění), pro návrh vícestupňového systému sociálního bydlení, pro koncepci bydlení, program rozvoje města, nebo pro projekty komunitní spolupráce. Rozbor regulačních nástrojů stavebního zákona se nepožaduje, město jej zajišťuje samostatně. Jako podklad jsou k dispozici statistiky městské policie, Policie ČR, právní rozbor zajištěný oddělením územního plánování, a další.