SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Cílem projektu bylo zmapovat výchozí situaci obyvatel ve sledovaném území. Analýza byla zaměřena na sociálně-ekonomický rozvoj lokalit s důrazem na popis základních socioekonomických charakteristik a rozvojových příležitostí.

Zvyšování kompetencí k efektivnímu rozhodování při řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik v současnosti se zaměřením na práci s dětmi, rodinami a ostatními osobami v tíživých sociálních situacích.

fod V roce 2012 byla zahájena realizace projektu Zvyšování kompetencí (s reg. číslem CZ.1.07/3.2.07/03.0090), který byl podpořen v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částkou 3 287 326 Kč. Projekt byl ukončen v červenci 2014 a jeho celkové trvání bylo rozvrženo na 24 měsíců. Realizátorem projektu byla společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a partner projektu Fond ohrožených dětí. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektové aktivity byly realizovány zejména na území Moravskoslezského kraje.

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.

Opatření a řešení v oblasti nízkonákladového bydlení pro seniory, sociálního bydlení a prevence bezdomovectví ve městě Třinci

Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji

khkStudie Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji (2011 – 2012) sloužila k získání informací o rozsahu a způsobu realizace péče osobami blízkými a potvrzení jejího významu v systému sociálních služeb.

Analýza dopravní dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

dostupnostV současných procesech transformace sociálních služeb se dostává do popředí otázka rozmístění a prostorové optimalizace sociálních služeb pro zvýšení jejich efektivity. Cílem projektu bylo navržení optimalizace dostupnosti sociálních služeb.

V rámci analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování dopravní dostupnosti ambulantních služeb – center denních služeb a denních stacionářů – uživatelů a poskytovatelů a byla navržena opatření ke zlepšení dostupnosti rané péče, včetně vyčíslení nákladů a úspor. Mezi první kraje, které se touto problematikou začaly zabývat, patří právě Královéhradecký kraj a lze tuto studii považovat za pilotní.

Studie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb

odlehStudie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb (2011) shrnuje základní poznatky od poskytovatelů a uživatelů odlehčovacích služeb v Královéhradeckém kraji.