SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ

Analýza potřeb a procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Ostrava

Překlad není dostupný

Analýza a řešení problematiky ubytoven na území SMO v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

ubytovnyV rámci projektu „Analýza a řešení problematiky ubytoven na území statutárního města Ostravy v krátkodobém a dlouhodobém horizontu“ společnost PROCES provedla rozsáhlou analýzu současného stavu komerčních ubytoven na území města včetně struktury v nich ubytovaných osob.

Koncepce následné lůžkové péče pro město Frýdek – Místek

av

Provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013 – lokalita Mikulovice, město Šternberk

Překlad není dostupný

Zvyšování kompetencí k efektivnímu rozhodování při řešení dopadů nárůstu nových sociálních rizik v současnosti se zaměřením na práci s dětmi, rodinami a ostatními osobami v tíživých sociálních situacích.

Překlad není dostupný

Studie o stavu bezdomovectví

bezdStudii o stavu bezdomovectví pro Magistrát města Ostravy zpracoval v roce 2012 společný tým odborníků konsorcia společnosti PROCES a výzkumné instituce ACCENDO. Cílem tohoto projektu výzkumné povahy byla analýza jevů spojených s bezdomovectvím, zmapování výskytu bezdomovců a jejich struktury na území města Ostravy.

Opatření a řešení v oblasti nízkonákladového bydlení pro seniory, sociálního bydlení a prevence bezdomovectví ve městě Třinci

Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji

khkStudie Průzkum role pečujících osob v systému sociální péče v Královéhradeckém kraji (2011 – 2012) sloužila k získání informací o rozsahu a způsobu realizace péče osobami blízkými a potvrzení jejího významu v systému sociálních služeb.

Analýza dopravní dostupnosti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

dostupnostV současných procesech transformace sociálních služeb se dostává do popředí otázka rozmístění a prostorové optimalizace sociálních služeb pro zvýšení jejich efektivity. Cílem projektu bylo navržení optimalizace dostupnosti sociálních služeb.

V rámci analýzy bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování dopravní dostupnosti ambulantních služeb – center denních služeb a denních stacionářů – uživatelů a poskytovatelů a byla navržena opatření ke zlepšení dostupnosti rané péče, včetně vyčíslení nákladů a úspor. Mezi první kraje, které se touto problematikou začaly zabývat, patří právě Královéhradecký kraj a lze tuto studii považovat za pilotní.

Studie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb

odlehStudie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb (2011) shrnuje základní poznatky od poskytovatelů a uživatelů odlehčovacích služeb v Královéhradeckém kraji.