Evaluace efektivity komunikačních aktivit programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

2_02_zaverecna_CZ_finalHlavním cílem evaluace je zhodnotit efektivitu a účinnost komunikačních aktivit, komunikačních nástrojů a kanálů Programu a získat tak podněty pro jeho další zlepšování a rozvoj.

Výstupem úkolu č. 1 evaluace byly odpovědi na předem stanovené evaluační otázky. Tyto odpovědi byly evaluačním týmem zpracovány na základě široké škály evaluačních aktivit, mezi které patří zejména desk research, data mining a matematicko-statistické zpracování dat, polostrukturované a skupinové rozhovory s relevantními cílovými skupinami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>