Závěrečné vyhodnocení realizace Komunikačního plánu ROP Severovýchod

Účelem projektu je provést závěrečnou evaluaci realizace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v období 2011 až 2015. Období bylo omezeno na období od roku 2010 (nikoliv od začátku programového období v roce 2007) z důvodu toho, že evaluace navazuje na evaluaci zpracovanou jiným dodavatelem v roce 2010.

Dvěma základními cíli projektu jsou:

  1. Analýza povědomí cílových skupin o ROP NUTS II Severovýchod – zde je úkolem zhodnocení kvality poskytnutých informací, jejich srozumitelnosti a rozsahu informovanosti cílových skupin KoP ROP SV, včetně jejich informačních zdrojů, s cílem nalézt aktuální hodnoty pro indikátory dopadu informačních a propagačních aktivit, tj. změna informovanosti, povědomí, vnímání a postojů cílových skupin. Výstupem bude průzkum informovanosti o ROP SV.
  2. Vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit 2011-2015 a posouzení, jak dané aktivity přispěly k naplnění globálního a dílčích komunikačních cílů KoP ROP SV – při evaluaci budou sledována kritéria 3E (hospodárnost/úspornost, účelnost, účinnost) a dále kritéria dopadu, relevance, užitečnosti a udržitelnosti. V rámci tohoto cíle provede zpracovatel vyhodnocení realizace komunikačních a propagačních aktivit na základě výše uvedených kritérií, a to jak ve vztahu k aktivitám realizovaným na základě KoP ROP SV v letech 2011-2015, tak ve vztahu k definovaným cílovým skupinám. Výsledkem bude ucelené zhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit realizovaných v letech 2011-2015. Výstupem bude vyhodnocení realizace jednotlivých typů nástrojů a aktivit informovanosti a publicity, a to i s ohledem na jejich kvalitu zpracování a informační hodnotu; a zhodnocení jejich přínosu k dosažení globálního cíle a dílčích cílů KoP ROP SV.