Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje

Cílem zpracování Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje bylo zmapování struktury osídlení a určení předpokládaných tendencí vývoje v širších souvislostech.

V rámci projektu byly lokalizovány rozvojové póly osídlení a rezidenční a komerční suburbanizace této oblasti. Území Moravskoslezkého kraje bylo klasifikováno z hlediska osídlení a z tohoto pohledu byla také nastavena prognóza změn do roku 2030 včetně identifikace možností jejich regulace nástroji prostorového a především územního plánování. Studie se věnuje rovněž problematikám chudoby a sociálního vyloučení včetně identifikace rizikových oblastí.